Szerző: andrelowoa | február 18, 2009

Krisztus szeretete egyház…

Ahhoz hogy megértsük a Jim Sanders, mint legfõbb pásztor nevéhez kötõdõ szektát, vissza kell mennünk az 1990-es évek elejére, amikor Billy Graham Magyarországra látogatott. Ez volt a beetetés kora. Végtelenül úriemberként viselkedett. Akik elmentek a stadionba a beszédére, felírták a nevüket, a címüket, a vallásukat és értesítést küldtek a lakóhely szerinti illetékes lelkipásztornak, hogy legyen gondja az érdeklõdõre. Így amikor Jim Sanders megjelent, mindenki azt hitte, hogy egy Billy Graham tipusú igehirdetõvel állunk szemben.
Az elsõ meghívásra a keresztény egyházak hívei közül is sokan elmentek a csoport összejövetelére, ugyanis nem volt semmi kockázatérzék. A baj csak akkor kezdõdött, amikor kiderült, hogy egy II. János Pál pápát és Jim Sanderst ábrázoló, az egyik nyilvános pápai kihallgatáson készült fényképpel azt a látszatot keltették, mintha õket a pápa jóvá hagyta volna.
Még a szegedi püspök atyára is hivatkoztak. Az elsõ nyilvános tiltakozás és elhatárolódás épp Gyulay püspök úrtól érkezett. Mire erre rádöbbentünk már többeket sikerült a híveink közül megtéveszteniük.
Természetgyógyászatra emlékeztetõ módszerrel a fej érintésére elájulva hanyatt esnek s ezzel vannak hatással az e tárgykörben járatlan emberekre, akik csodás gyógyulásokat remélnek. Mindenki tudja, hogy ha ilyen pszichikai hatásra ideig-óráig úgy is érzi valaki, hogy javult az állapota, késõbb visszaesnek eredeti állapotukba és valójában az egész eredménytelen volt. Lajosmizsén megtörtént, hogy valaki nem gyógyíttatta magát rákos betegségébõl, mert õ ott majd meggyógyul. Azóta sajnos már el is temették.
Igen harcias csoport, saját jogi képviselõjük van, aki arra is képes, hogy akár katolikus papot is megfenyegessen, aki mer a csoport ellen szólni. Magam is átéltem eme felszólítás “örömeit” mindezt Krisztus szeretete jegyében. Részünkrõl azonban nincs gyûlölet, sem harag, sajnáljuk õket mint megtévelyedetteket és jelen sorainkkal is csupán híveinket tájékoztatjuk arról a valós veszélyrõl, amivel híveinknek számolniuk kell, ha velük találkoznak.
Nagyon tiszteletre méltó, ha a hitetleneket valaki megtéríti, Istenhez közelebb emeli, legyen az bármilyen vallás vagy akár szekta is. Ám amikor a keresztény egyházak híveit próbálják elhappolni, netán pápával együtt készült fotóra hivatkozva, amilyen fotó bárkivel készülhet a pápai audienciákon és ott helyben megvásárolható, ez megtévesztés és nem pozitív tanítás. De még az is megkérdõjelezõdik, hogy egyáltalán keresztény szektával állunk-e szemben, miután tanításuk pl. a Tízparancsolattal kapcsolatban azt mondja, hogy az csak az Ószövetségre vonatkozott, az Újszövetségben nem érvényes, ezért nem bûn a válás. Jézus szerint egy i betû, vagy egy vesszõcske sem veszhet el a törvénybõl. Ha tehát valaki ilyent állít, annak nem sok köze van Jézushoz. Jézus maga mondja, hogy az ilyen igen kicsi lesz a mennyek országában. Szentírást is bárki tarthat a kezében, attól még nem lesz kereszténnyé. Krisztus szeretetérõl is lehet elnevezni egy csoportosulást, de attól még nem fog az a csoportosulás Krisztushoz tartozni, pláne nem sok köze van a szeretetnek ahhoz ha egy másik vallást ügyvéddel felszólítgatnak, megfenyegetnek, mint ez a Lajosmizsei plébánossal megtörtént jogi képviselõjükáltal. Rájuk is igaz a kontra jelleg, vagyis nem pozitív a mondanivalójuk, hanem a másik ellen dolgoznak, a másik hitét próbálják cáfolni, más vallásos hívek közül és nem a hitetlenek közül toboroznak, térítenek.

Reklámok

Responses

 1. Egy apróságot nem hagyhattam szó nélkül: a pápai plakát ügyének semmi köze Jim Sandershez, az Benny Hinn nevéhez kötődik. Mr. Sanders tudtommal soha sem járt pápai audiencián, sem nyilvános, sem magánkihallgatáson, Benny Hinn azonban valóban, és 1999-es budapesti látogatása előtt szóróanyagon láthatóak voltak az ott készült felvételek. A keveredés alapja talán az lehet, hogy BH budapesti látogatásának szervezője Jim Sanders volt. Ettől függetlenül azonban a híres pápai fotónak az utóbbihoz semmi köze.

  Üdv, B.

 2. Elfelejtettem hozzátenni, hogy a dolog jelentősége a fentiek szempontjából annyi, hogy az 1990-es évek elején nem reklámozhatta magát Jim Sanders egy hosszú évekkel később másról készült fotóval. 🙂 Itt két független történet keveredett össze.

  • Köszönöm az információkat, legyen áldott boldog szép napod, életed!

 3. Sajnos ezt nem hagyhatom válasz nélkül. Én ugyan nem tartozom Jim Sanders gyülekezetéhez, de háborog a lelkem, amiért egy magának hívőnek nevezett valaki olyan megállapításokba bocsátkozik, amit nem vizsgál meg alaposan. Kedvesem, el kell mondanom, hogyha egy szomjas ember nem kapja meg abban a gyülekezetben azt a táplálékot, amitől növekedni tud, akkor igenis joga van váltani. Minden újjászületett és Szent Szellemben megkeresztelkedett ember előbb utóbb érzékelni fogja, ha megtévesztés áldozata, mert a Szent Szellem ezt belső bizonyosság által úgy is jelezni fogja. S elárulok valamit, a Szent Szellem mindannyiunk vágyát látja, s ha történetesen valakit nem elégít meg az adott nyáj pásztora és többre éhes, akkor a Szent Szellem kivezeti onnam. Elárulok még valamit, egy gyülekezet nem attól sikeres, hogy hányan töltik meg a sorokat, tehát nem a mennyiségi, hanem a minőségi hányados a döntő. Folytatnám, de nincs rá elég helyem. Tanácsolom, hogy “bújj bele a Bibliába”, s ne gyere ki onnan, amíg azt a Szent Szellem jónak nem látja. M.

 4. Emberek!
  Vádoltok valakit, akiről hallottatok valamit……..nem jártatok utánna, s most azt cselekeditek, amivel vádoljátok.
  Jézus azt parancsolta szeressük egymást!
  Ne a másikkal törődj, nézz magadba!
  Nem téged kérnek más tette véget számon!Azért meg pláne nem, ami csak pletyka.
  Jézus MINDENKIÉRT MEGHALT!Jimért, Érted,a prostituáltakért stb…
  Szeressétek ellenségeteket és áldjátok Őt!
  Kérlek ne Istenről beszéljünk, hanem Vele!A királyok Királyával!
  Bölcs, aki késedelmes a szólásra!:)

 5. jav.:utána,végett:)
  Persze megvan a helye az Istenről való beszélgetésnek, valaki félre ne értse, csak nem azért, hogy mást bírálgassunk!
  Ne kioktatásnak vegyétek soraimat, csak nem korrekt a nyilvános szidalmazás, úgy , hogy a másik nem tud védekezni(a bíróságon is szót kap mindkét fél…),valamint alaptalan, hallomásból szedett vádaskodás meg pláne nem helyénvaló!
  Legyünk kész a szeretetre testvéreim.!!!!!Ez isten országa!Arról ismernek meg benneteket, hogy szeretitek egymást…mert a világ fiai is szeretik azt, ki jót tesz velük, de akkor miben különbözöl a világ fiától, ha te is csak azt szereted, kitől jót kapsz!
  Egyébiránt keressétek ami jó, hasznos az épüléstekre!Hálaadással szent zsoltárokat zengedezzetek!
  Jézus meghalt a Pápáért, Jimért, ne ellenkezzünk Vele!Mert Ő szeret!!!!!!!!!!!

 6. Lemásoltam Nektek a honlapról a Krisztus szeretete egyház hittételét.Ez nyilánvaló és igei.Nincs benne kivetnivaló:

  HITALAPELVEINKET RÖVIDEN A KÖVETKEZŐKBEN FOGLALHATJUK ÖSSZE:

  (1) A Biblia Istentől ihletett, nem ember akaratából származott, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólták azt Istennek szent emberei. (2Tim. 3,16. 2Pét. 1,21)

  (2) Hiszünk a Szentháromságban: az Atyában, a Fiúban és a Szent Szellemben. Az Atya Isten, akitől van a mindenség. (1Kor. 8,6) Az egyszülött Fiú, az Úr Jézus Krisztus, aki által van a mindenség. Jézus Krisztus a testet öltött Ige, aki a kezdetek óta létezik, és az Atyánál van. (1Kor. 8,6. Ján. 1,1) A Szent Szellem, az Igazságnak Szelleme, aki az Atyától származik, Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. (Ján. 15,26)

  (3) Az ember teremtett lény; Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. (1Móz. 1,26) Ádám felségárulása és bűnbeesése által az ember szellemében elkülönült Istentől. Egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál. A halál minden emberre elhatott, mert mindnyájan vétkeztek. (Róm. 5,12. 3,23) Jézus Krisztus, Istennek Fia azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az életét adta váltságul ,és kiontott vérét áldozatul az elveszett emberért, hogy megváltsa és visszaállítsa az embert Istennél. (1Ján. 3,8)

  (4) Hiszünk a szellemi újjászületésben és az újjászületés által nyert örök életben. „…Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” (Ján. 3,3) A szellemi újjászületést nem lehet elnyerni egy egyházhoz tartozás által, sem vízkeresztség által, sem más vallásos cselekedet által. Ahogy meg van írva: „Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” (Ef. 2,9) Újjászületni a hitünk megvallása által lehet. „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” (Róm. 10,9–10)

  (5) Hiszünk a Szent Szellem keresztségében és a nyelveken szólásban. (Ján. 14,16–17. Csel. 1,8. 2,4. 2,38–39. 19,6)

  (6) Hiszünk a teljes és tökéletes megváltás részeként a szent gyógyulásban. (Ésa. 53,4–5. Márk 16,18. Mát. 8,17. 1Pét. 2,24. Gal. 3,13)

  (7) Hiszünk az Úr Jézus visszatérésében és a Krisztusban meghaltak feltámadásában, az élő hívők elragadtatásában. (1Thess. 4,16–17)

  (8) A megpróbáltatások ideje után Jézus visszajön a Földre az ezeréves királyság idejére, mint királyok Királya és urak Ura, valamennyi szentjével együtt, akik királyok és papok lesznek a királyságában. (Jel. 20,6)

  (9) Azok, akik nem fogadták be a szívükbe a Megváltót, nem tették Jézust életük Urává és Megváltójává, és így halnak meg a bűneikben, örökre elvesznek. (Zsid. 9,27)

  • Szerintem ezt senki sem vitatta, hiszen minden pont jóformán szentírási helyek idézeteiből áll. Ha szabad ezt mondani, a “nyulat” nem ezzel lövik, hiszen a viták mindig az Ige értelmezése körül zajlanak.

   Amennyiben jól értem magát a posztot, a fentiekben nem is arról esett szó, hogy ne keresztények volnának ők (is), hanem a más keresztényekhez való viszonyról, a felekezetközi viselkedésről és a szeretetről, ami keresztények között is kívánalom volna, még ha urambocsá nem tartoznak is azonos felekezethez.

   Minden másról nyilván lehet vitázni, ha érdemes, a posztoló szélsőségesnek tart bizonyos gyakorlatokat, mások meg nem tartják szélsőségesnek stb. Azt hiszem, a lényeg nem itt van, hanem ott, hogy mi az a szükséges minimum, aminek a birtokában keresztények és keresztények békében tudnak élni (neadjisten együttműködni!) egymással minden teológiai nézetkülönbség ellenére, és nem művelnek egymással keresztényietlen dolgokat (amilyen pl. a felekezetközi “térítés”), hanem képesek elfogadni, hogy az oikumené sokszínű (ami nem lehet mentség ugyanakkor az immorális és a kárt okozó gyakorlatokra).

 7. “Tízparancsolattal kapcsolatban azt mondja, hogy az csak az Ószövetségre vonatkozott, az Újszövetségben nem érvényes, ezért nem bûn a válás.”
  Ez így elég értelmetlen.
  Tudomásom szerint a Katolikus egyház is ismeri a válás fogalmát, és gyakorlatát.
  Mózes is megengedte a válást.
  Ez semmiképpen nem eretnekség.

  • Azt a részt olvasd el, amit Jézus Krisztus mondott Mózesről, hogy miért és hogyan engedte meg a válást. Ha a SZERETET törvényeit követed soha nem fordul meg a gondolataidban sem, s minél jobban követed a szeretet törvényeit, annál kevesebb bűnt követsz el, mindenkor kérjed az értünk megfeszített Úr Jézus Krisztus segítségét.

   7.
   Mondának néki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt?
   8.
   Monda nékik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt.
   9.
   Mondom pedig néktek, hogy a ki elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő; és a ki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő.

 8. A válást Jim Sanders Egyháza sem támogatja, nem hírdeti, hogy ha gond van válj el! Ezt abból következteted, mert ő elvált ember? Honnan tudod miért vált el? Lehet, hogy pont paráznaság miatt, nem? Akkor bizony joga van elválni bárkinek. De ehhez egyébként sincs senkinek semmi köze! A Krisztus Szeretete Egyházban a teljes evangélium hírdetése, és csodálatos igei tanítások mennek. Dogma nélkül. Talán ez a gond? Én csak azt tudom neked ajánlani, amit Márti. Bújj bele a Bibliába, de nagyon! Ja, és azt se feledd, hogy aki Isten felkentjét illeti…. nem lennék azok helyébe!

 9. A tízarancsolatról annyit, hogy az valóban az Ószövetségben létezett. Azóta eljött Jézus, és megváltott, nem? HALLELUJA! Az Újszövetségben azt írja Jézus, nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem hogy betöltsem! És új parancsolatot adok néktek, HOGY EGYMÁST SZERESSÉTEK!!! – Ha ezt betartod, akkor a tízparancsolatot is betartottad. Ennyi az egyenlet!

 10. EZ NEM IGAZ JIRÖL NAGYON ELVAN TÉVEDVE AKI EZT IRTA VAGY ETZ GONDOLJA A HIT NEM KÖTELEJÖ NEM KÖTELEZÖ JIM ET KÖVETNI SOK EMBERT MEGYOGYITOTT VALOSZINÜ NEM HITELENEKET CSAK TAPASZTALATBOL IROM EZEKET AKI EZT IRTA ROLLA TÚL MESSZE ÁLL A HITTÖL BOCS ELÖRE IS

 11. A gond ott kezdődik,hogy a történelmi egyházak,ferde szemmel nézik a kisegyházakat, sőt le is szektázzák őket, s mindezt a szeretet jegyében teszik.Végig sem gondolják, hogy az írás azt mondja, hogy egyek legyetek, de nem úgy, hogy egy egyház legyen, hanem ,Jézus Krisztusban, legyünk egyek. Míg ezt át nem látják, addig probléma van.Míg a kisegyházak önfenntartók,és mégis szeret Isten népe odajárni, akkor a történelmi egyházaknak elkellene gondolkodni azon,hogy mi ér többet, a világi hívság, s az állam pénze, vagy az élő Isten,igaz beszéde.Mert ha a világ és az egyház lepaktál egymással,abbol semmi jó nem származik!!!! Addig a nagy egyházak mindig azt fogják hírdetni, amit az ember hallani akar, s nem a tiszta élő evangéliumot!!!!!

 12. jézus nem azért halt meg értünk, hogy itélkezzünk és leszektázunk, kis egyházakat hanem, hogy megszabaduljunk e világ úrának a hatalmától. én is vallásos családban nőttem fel konfirmáltam, de a szent szellemet csak négy éve ismertem meg és csodálatos, hogy bennem él tele van csodákkal az életem és köszönöm minden napomat és percemet az úrnak és a krisztusszeretete egyházban nővekedek szellemben mert teljes evangéliumi tanitást kapok.

 13. Valóban sok az okoskodás,vádaskodás ebben a témában.Sok jó hozzászólást is olvatam.Szeretnék annyit hozzátenni amit a Bibliában olvastam,hogy azok Isten fiai, akiket Isten Szelleme vezet.Isten Szelleme pedig a fiaknak küldetett.Kik lehetnek Isten fiai? Róma l.-ben van írva:szívedben hiszed,hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból,és száddal vallást teszel az Úr Jézusról.Ő lesz az Urad Megváltód.A Szent Szellem bizonyságot tesz a te szellemedben,hogy Isten fia vagy.Örököse Istennek és örököstársa Jézusnak! Teljesen mindegy melyik gyülekezethez vagy felekezethez tartozol.Krisztus Testébe keresztelkedj be ne egyházba! És majd Ő helyez el téged a testben. Legyen áldott mindenki ,aki olvassa e sorokat.

 14. Én azt nem értem,hogy a katolikus egyházban a papok miért nem házasodhatnak,hol van ez Isten igéjében ez leírva ? Miközben Isten nevében esket meg párokat,beszél családról,gyerekről…A házasság egyik eleme a szex…erről Ő hogyan tanít,hogy hogyan legyek jó férj,hogyan neveljem gyerekeimet szeretetre ? A gyónást végképp nem értem…nem Istennek kell megvallanunk büneinket…? Mert Ő hű és igaz és megbocsát nekem…olvasom a Bibliában !!!

  • Azért ez nem ennyire egyszerű.

   A férfi pásztor hogyan tanít az anyaságról? A lelkésznő az apaságról? Ugyanazzal a bölcsességgel, amivel bármi egyébről. Aki nem tudja elképzelni, hogyan lehetséges cölibátusban élő lelkipásztornak a házasságról tanítania, az olvassa el Jelenits atya jegyesoktatási tananyagát, aztán legyen szíves elgondolkodni arról, hogy a dolgok nem mindig olyan egyszerűek, ahogy azt az ember elképzeli.

   Ami pedig a gyónást illeti: olyat is olvashatunk ugyanabban a Bibliában, hogy “valljátok meg egymásnak bűneiteket” (ami szerény véleményem szerint inkább azt jelentené, hogy valljuk be egymásnak, ha vétettünk egymás ellen). Mindenesetre nem is tiltja semmi a gyónást a Szentírásban, az is biztos. Én még olyat nem hallottam, hogy bárkinek bármi kára származott volna abból, hogy végiggondolta, mit tett mostanában…

   Tessék egy kicsit nyitottabban kezelni egymás doktrínáit, kedves testvérek. Még a végén ki fog derülni, hogy senkinek sincs egészen igaza, és akkor min tetszettünk civakodni? Tudomásom szerint az Isten egy, és egyházából sincs sok, hát még az igazságból.

   Ha pedig annak a köpenye alá mind beleférünk, ilyen felekezetbéliek meg olyanok, akkor talán ideje volna nagyobb alázattal közelíteni ahhoz, amit a t. előttem szóló “nem értem”-mel vezetett be.

   Sok mindent nem értünk, de hol van az megírva, hogy ahhoz, hogy egymással szeretetben éljünk, mindent értenünk kellene?

  • Kérdés: Miért nem házasodhatnak a papok?

   Válasz: Mert a Római Katolikus Egyházban a papi szolgálatot nőtlenségben végzik.

   Kérdés: Miért házasodhatnak az ortodox papok?

   Válasz: Nem házasodhatnak, hanem náluk nős embereket pappá szentelnek.

   Kérdés: Miért házasodhatnak a más valláshoz tartozó papok, a katolikus papok miért nem?

   Válasz: Történelmileg és egyházfegyelmileg ez így alakult.


   HÁZASSÁG = ÉLETSZÖVETSÉG
   , ne úgy gondolkozzál róla, mint amit az a világ mond, amit legyőzetett Jézus Krisztus által. Minden ember megkapta a lehetőséget a kegyelemre, csak el kellene fogadnia, ezt az ajándékot, mely a Mennyei Atyánk Fia által biztosította számunkra. A gyónásról pedig, egy egyszerű gondolat: Milyen érzés, ha furdal a lelkiismeret? Tudom, hogy tudod mennyire megalázó, akkor gondoljál Jézus Krisztus Keresztrefeszítésére, s látod milyen csodálatos a megbocsátás, melyet csak a SZERETET képes táplálni.

 15. H agyjátok addig se az ó problémáinal foglalkozik hanem a máséval Jimhez nem kötelezö menni csak enyit!!!!!!!!!

  • Míg Jézust nem ismertem, nehéz volt a szívem.
   Nem leltem segítséget, s örömöt semmiben.
   De hogy Őt megtaláltam, elmúlt minden bajom,
   Úgy énekel a szívem, úgy zeng folyvást dalom!
   Úgy énekel a szívem, ragyog minden napom,
   Boldog vagyok, mert Jézust majd ott fenn megláthatom!

   A mai nap. Felkeltem újra. Élek. Létezem. És valószínűleg ma is le fogok feküdni. Egyetlen nap, amely nem ismétlődik meg soha többé. Most van először és utoljára. Olyan, mint a többi. De mégis más. Mert nem lesz többször, nem lesz ismétlése, nem lehet újraélnem. A mai nap csak ma van, egyedül a ma ajándéka. Tudatában vagyok ennek?? Eseményeket hordoz magában, talán találkozásokat is, de csendet mindenképpen, pillantásokat, új, eddig nem megélt dolgokat. Ugyanakkor megszokott tárgyaim körét is hordozza, amelyek mellett naponként elmegyek észrevétlenül. Megszokott útvonalaimon is végigvezet. És nem látom meg azt a mindannyiukban bujkáló várakozást, amely felém tekint: Nézz ránk! Érezd a színeket, a hangokat, a szoba melegét, a tél kinti frissességét, ennek a papírnak a tapintását. Lásd meg szobádat, s fedezd fel újra! Mennyi apró részlete van, amelyre csak ma döbbenhetsz rá! És lásd meg az arcokat, akikkel találkozol, lásd meg végre azok arcát, akikkel mindig együtt vagy és együtt lehetsz. És lásd meg önmagadat! Csodálkozz rá arra, hogy élsz. Nézd meg kívülről a dolgokat, majd nézd meg belülről. Mi az, ami tartja őket? Ami változtatja őket? Ami ráncokat szánt arcodra? Ami bánattal, de sokszor örömmel is eltölt? Mi az?? Mi ez? Mind-mind ajándék. Ajándék. Érted? A mai nap ajándéka neked, és csak neked. Érzed, ugye? Ne lopd hát el magadtól. Istenem, segíts úgy élnem, ahogyan neked tetszik. Add, Uram, hogy közelebb kerüljek hozzád azáltal, hogy ajándékaidat elfogadom, és ne engedd, hogy visszaéljek velük, hanem inkább éljek velük dicséretedre. Ámen.

 16. Evolúció Az általános iskola első osztályában a tanító néni az evolúciót próbálta elmagyarázni a gyerekeknek. Kérdéseket tett fel az egyik fiúnak:
  TANÍTÓ NÉNI: Tomi, látod a fát odakint?
  TOMI: Látom.
  TANÍTÓ NÉNI: Tomi, látod a füvet is ott kint?
  TOMI: Igen.
  TANÍTÓ NÉNI: Most nézz ki az ablakon, és nézz fel, hogy látod-e az eget.
  TOMI: Jó. (Feláll, odamegy az ablakhoz, kinéz, majd visszaül.) Igen, látom az eget.
  TANÍTÓ NÉNI: Láttad Istent?
  TOMI: Nem.
  TANÍTÓ NÉNI: Látod, mi azért nem látjuk Istent, mert ő nincs ott. Ő nem is létezik.
  Ekkor egy kislány jelentkezett, hogy szeretne ő is beszélni Tomival. Hasonló kérdéseket akart neki feltenni. A tanító néni beleegyezett.
  KISLÁNY: Tomi, láttad a fát odakint?
  TOMI: Igen, láttam.
  KISLÁNY: És a füvet?
  TOMI: Igeeen. (Már kezdett kifáradni ezektől a kérdésektől.)
  KISLÁNY: Láttad az eget?
  TOMI: Láááttam.
  KISLÁNY: Tomi, látod a tanító nénit?
  TOMI: Igen. (???)
  KISLÁNY: Látod az agyát?
  TOMI: Nem…
  KISLÁNY: Akkor aszerint, amit az előbb tanultunk, neki nincs is agya!
  “MERT HITBEN JÁRUNK, NEM LÁTÁSBAN” 2Kor. 5.7.

  121.ZSOLTRÁR

  Isten a segítsége azoknak, akik Őt keresik.
  Felemelem a szemeimet [tekintetemet] a hegy[ek]re, a Jeruzsálem körüli hegyekre, a szent Sion hegyére, és Mórija hegyére. Innen jön az én segítségem?
  Az én segítségem az Úrtól jön [érkezik], aki teremtette a mennyet és a földet. Ő nem fogja megengedni, hogy a lábad megcsússzon és meginogjon.
  Ő megtart téged, nem szunyókál, szundít, nem szendereg (szunnyad) [nem késlekedik] [semmiképpen nem, soha, nem semmi esetre].
  Íme [lám], Ő az, aki megtartja Izraelt [jelentése: Isten győzedelmeskedik], se nem szunyókál, se nem alszik [semmiképpen nem, soha, semmi esetre].
  Az Úr a te megtartód [erősen tart, megtart(-ó), megőriz, fenntart, őriz, rajta tarva a szemét], az Úr a te árnyékod jobb kezed felől, azon az oldalon, ahol nem tartasz pajzsot. A nap nem fog megszúrni nappal, sem a hold éjszaka [semmiképpen nem, soha, nem semmi esetre].
  Az Úr meg fogja tartani [erősen tart, megtart(-ó), megőriz, fenntart, rajta tartva a szemét, megment] az életedet minden gonosztól [káros, ártalmas, azaz gonosz. Szerencsétlenség, betegség. ördög]
  Meg fogja tartani [erősen tart, megtart(-ó), megőriz, fenntart, rajta tartva a szemét, megment] a te ki- és visszajöveteledet [kilépés (átv.ért. halál), belépés] mostantól fogva mindörökké. (Amplified Bible [és görög])
  – 121,7: megőriz minden gonosztól – valóban, de nem abban az értelemben, hogy nem tapasztalnak meg ellenségességet, hanem úgy, hogy megtapasztalják, átmennek ellenséges támadásokon, de győztesen jönnek ki ezekből.
  – a Megtartó ereje az Úrnak megmarad egész az Úr Jézus Krisztus visszajöveteléig.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Kategória

%d blogger ezt kedveli: