Szerző: andrelowoa | február 18, 2009

Moon-szekta (múnizmus)…(Avagy Az Egyesítés Egyháza)

Sun Myung Moon alapította, aki 1920.január 6-án született az észak-koreai Sanghai városában presbiteriánus parasztcsaládban. Misztikus élményekre hivatkozva 1954-ben alapította meg vallási közösségét, fõ mûve az Isteni Principiumok. 1961 óta a világegyetem apjának, (akkori új) feleségét a világegyetem anyjának, kettejüket az Emberiség Igaz Szülõinek nevezte ki, akik termékenységükkel hozzájárulnak az üdvözültek világrajöttéhez. Elsõsorban házaspárokat igyekeznek bevonni követõik sorába, akiket õk maguk esketnek meg, lehetõleg tömegesen.
Fegyver és hajógyáraival, ginzeng készítményeivel, könnyû és nehézipari érdekeltségeivel a világ egyik leggazdagabb embere. Többször ült börtönben adócsalásért. Eszkatológiai (világvégét hirdetõ) tanítással is jelentkezett, követõi a Második Ádvent Urának kiáltották ki 1981-ben, most 2001-re hirdette a “mennyei ország” eljövetelét, ami természetesen nem jött el.
Mit tartanak Jézusról? A múnisták tagadják Isten Fia megtestesülését. Jézust ugyan “Isten fiának” nevezik, de hozzáteszik, minden ember Isten fia. Úgy vélik, Jézusnak csak azért van némi elsõsége, mert Isten különleges küldetéssel ruházta fel. Küldetését ma a “szellemek világában” folytatja a Szentlélekkel együtt (akit Moon nõi jellegûnek tart), s így “lelki” üdvösséget közvetít az embereknek, de nem egylényegû az Atyával. Moon Jézust második Ádámnak tekinti, akinek az lett volna a hivatása, hogy a föld összes kultúráját egyesítse, ez azonban kereszthalálával meghiúsult. Moon szerint Keresztelõ János kételkedése térítette el a zsidókat Jézustól. Bár feltámadásában idõt és teret felülmúló lény lett, testét az ördög vette hatalmába, ezért Jézus csak lelkileg váltotta meg az emberiséget, testileg nem, teste a sátán fogságába került.
A múnizmus szerint Istenben van valamiféle férfi és nõi vonás, elõbbi nagyobb, utóbbi kisebb százalékban. Moon az általunk ismert Szentháromságot tagadja. Szerinte az “eredeti háromságot” Istennek, Ádámnak és Évának kellett volna alkotnia. Amikor Ádám és Éva a sátánhoz csatlakozott és Luciferrel együtt “bukott háromságot” alkotott, Isten csak ekkor hívta meg Jézust és a Szentlelket a Második Ádám és a Második Éva társaságába, hogy az eredeti Ádám és Éva helyett velük formálja meg a “lelki Háromságot”.
Moon szerint “A biblia nem az igazság, nem abszolút tekintély, hanem csak az igazságra vezetõ kalauz, mely kiegészítésre szorul”. Isteni Principiumok c. könyvét tekinti új, végsõ kinyilatkoztatásnak, Harmadik Szövetségnek. Ez már nem kereszténység! Mivel a múnisták nem ismerik el az “eredeti” Szentháromságot s lekicsinylik a Szentírást, nem tekinthetõk keresztényeknek.
Mit mondanak a Katolikus Egyházról? A múnisták -a legtöbb keresztény színezetû szektához hasonlóan- elvetik a Katolikus Egyházat, sõt mintegy helyette kívánják megvalósítani “a keresztény világ egyesítését”, Az ilyenfajta új hit azonban nem egyesíti, hanem szétzilálja a kereszténységet.
Miben áll az emberek üdvössége? A múnizmus újabb világvége-variációval jelentkezik. Mivel Moon szerint Jézus “tehetetlenné vált”, szerinte a Második Ádvent Ura lesz az igazi Messiás, aki ténylegesen végrehajtja a megváltást.Mûvében céloz arra hogy õ maga ez az új Messiás.Ennek “alapját” is megadja: Jel 7,2-4 szerint “másik angyal jön fel napkelet felõl”, ami szerinte Koreára utal. Korea, mint “messiási ország” mellett nagy szerepet szán az Egyesült Államoknak is, amely szerinte “rendkívüli módon megkönnyíti Isten új kiáradásának elterjedését”. Mondanunk sem kell, Amerikáról a Krisztus-korabelieknek még csak sejtésük sem volt Koreáról pedig még kevésbé… Ami a messiási uralom idõpontját illeti, Moon arra épít: Ábrahámtól Krisztusig mintegy 2000 év telt el, az elsõ ádventtól a másodikig tehát szerinte ugyanennyi idõnek kell eltelnie, eszerint 2000-ig bármikor megszülethet vagy már meg is született az új Messiás. Itt ismét sejtetni engedi, ez az õ világrajöttével meg is történt…
A múnizmus természetesen csak a Moonn-követõknek igér üdvösséget, igaz, a 144-ezres keretrõl nekik maguknak kell gondoskodniuk, minél több gyermek nemzésével.
Miért nem fogadhatjuk el tanításukat? Torz képet alkotnak Jézusról. Ez ellentétben áll a Bibliával: Jn 1,17 szerint “az igazság Jézus Krisztus által lett osztályrészünk”. Moon “új evangéliuma” a hiteles evangélium kiforgatása. Keresztelõ Szt. János felismerte Jézusban a Megváltót (“Nézzétek, az Isten Báránya”, 4 Jn 1,29). S hogy a feltámadt Krisztus erõtlen és az ördög hatalmába került volna, ez már egyenesen istenkáromlás.
Férfi és nõ-Isten kettõssége nem bibliai, hanem taoista tanítás (vö.Jing és Jang erõ). Igaz, a Teremtés könyve szerint Isten “férfinak és nõnek teremtette az embert saját képére és hasonlatosságára”, ebbõl azonban nem az következik, hogy Isten is kétnemû, hanem hogy Isten élete annyira gazdag, hogy a férfi és a nõ csak együtt képes valamennyire is visszatükrözni Isten létgazdagságát.A Szentírás minden lapján tanítja hogy Istennek nincs teste, így a nemiség fölött áll. Isten és ember efféle egybeötvözése, ahogy az Moonnál megjelenik, nem a biblia, hanem az õsi mítoszok sajátsága, ez tér vissza a múnizmusban.
Moon azt vallja, Évának Lucifertõl született fia, Káin, ez jelentette az ember lelki elestét, Ádámtól is született fia, Ábel, de mivel Ádám még lelkileg éretlen volt, ez az ember testi elestét, a halált hozta magával. Moon a Teremtés könyve 3. fejezetét maga-szõtte mondává alakítja, aminek semmi alapja nincs. Az igazi keresztény új kinyilatkoztatást, újfajta isteni elveket nem fogadhat el (vö. Gal 1,9).
Ami Moon “messiásságát” illeti, okoskodása erõsen emlékeztet a végidõt váró szekták (adventisták, Jehowa Tanúi) számítgatásaira, épp ezért ugyanúgy illik erre is Jézus mondása: “Azt a napot és azt az órát senki sem ismeri, a mennybéli angyalok sem, sõt még a Fiú sem, csak az Atya” (Mk. 13,32). S hogy ez a második e]jövetel már nem is Jézus Krisztus személyéhez kapcsolódna, hanem más valakihez, esetleg épp Moonhoz, erre szintén pontosan érvényes Jézus figyelmeztetése: “Ha valaki azt mondja: itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek!” (Mt 24,24). A hamis prófétaság újabb esetérõl van itt szó, sõt újabb hamis Krisztus jelentkezik, akinek öntudata nem csekély önimádatból táplálkozik.
A múnizmust szexuális túlfûtöttség is jellemzi, ami átszínezi Moon egész “teológiáját”: nemcsak Istenrõl és emberrõl szõtt elképzeléseit, de jövõképét is, hiszen mennyei házasságról beszél. Itt is elfeledkezik Jézus tanításáról: a föltámadás után az emberek “nem nõsülnek és férjhez sem mennek” (Mt 22,30). Moon hangzatos jelszavakkal lép fel “az emberiség egységéért és békéjéért”. Errõl csak annyit: gazdasági hatalmát elsõsorban fegyvergyárainak köszönheti. Alakja nagyon is ismerõs a Szentírásból. Azok közt van, akik békét hírdetnek és közben ádáz fegyverkezésre szólítanak. Krisztus pedig épp az ilyenektõl óvott minket.
Távol-Keleten milliónyi, az USA-ban negyvenezer, hazánkban néhány száz követõje van Moonnak. Konferenciákat, “ökumenikusnak”” mondott összejöveteleket szerveznek, ginzeng-készítményekkel árasztják el a világot, híveiket pedig valóságos lelki rabszolgaságban tartják.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Kategóriák

%d blogger ezt szereti: