Szerző: andrelowoa | február 27, 2009

3. üzenet: Péntek, 2008. július 25.

A Mű elkezdődik

3. üzenet: Péntek, 2008. július 25.

Gábriel arkangyal a remény főangyala

Már egész nap a követ érkezésére vártam. 22.30 körül járt az idő. Éppen a szabadban voltam, amikor egy fénysugár jelent meg az égen, mely szemem láttára ért földet. Az angyal most nem fényből lépett ki, hanem fénysugárral érkezett az égből. Külső megjelenésében is más volt. Úgy nézett ki, mint ahogyan egy angyalt az ember általában elképzel magának. Szárnyai voltak, melyeket lassan mozgatott érkezése közben. Ruhája világoskék volt, aranyhímzések díszítették. Bal kezében könyvet tartott, fejét sziporkázó csillagok vették körül. Tömjénre emlékeztető illat kísérte. Érkezésekor halk énekszó hallatszott, mely a fénnyel együtt jött a földre. Kitárta két kezét és így szólt: „A mindenható Atyaistennek, Fiának, Jézus Krisztusnak, a világ Megváltójának és a Szentlélek Istennek nevében, aki mindnyájatokban jelen van, köszöntelek téged, akit megáldott az Isteni Szentháromság. Ma olyan alakban jövök hozzád, ahogyan az emberek elképzelnek engem. A Magasságbeli követe vagyok. Angyal vagyok, Isten trónjától jöttem. Én vagyok a reménység nagy angyala.

· Én vagyok az a követ, aki hírül viszi nektek, amikor valami új kezdődik. Én vagyok az, akit a Magasságbeli hozzátok küld, hogy megmutassam életcélotokat, feladatotokat. Engem választott ki a szerető Mennyei Atya, hogy átadjam azokat az üzeneteket, amelyeket Ő küld nektek. Én vagyok azaz angyal, aki segít nektek, a képeket, álmokat és látomásokat felismerni és megérteni.” E szavaktól megindulva térdre estem előtte. Ő azonban ezt mondta: „Állj fel. Ne hajts térdet előttem, mert csak az Egyetlen előtt hajthatsz térdet. Csak Isten, minden élet Atyja előtt, aki megismerteti magát az Ő Fiában, Jézus Krisztusban, aki az Örök Szövetség, test és vér alakjában mindig köztetek van. Szeressétek az Oltáriszentséget, mert amikor ezt a szentséget szemlélitek, Isten arcát látjátok. Eltölt majd titeket a Szentlélek és a Mennyei Atya szeretetével fogtok betöltekezni. Azért jöttem újra, hogy további útmutatásokat adjak neked, melyek téged az Isten által számodra kijelölt útra vezetnek. · Ma megbízlak azzal, hogy az üzeneteket, melyeket közvetlenül Isten trónjától hozok neked, kezdd el kivinni a világba és ismertesd meg az emberekkel. A Mű most kezdődik. Az idő közel van. Gyűjtsd össze Isten gyermekeit és alakítsd őket olyan közösséggé, amely minden ember szívét újra lángra tudja lobbantani. Ez a tűz megszabadítja majd a szíveket a ti időtök hiábavalóságaitól és újra a Fölséges Isten lakóhelyévé teszi őket. Légy azonban óvatos! Ne akard megtéríteni vagy kioktatni azokat az embereket, akik ezt az üzenetet még nem értik. Óvakodj attól, hogy embertársaidat hitükkel, viselkedésükkel vagy tennivalóikkal kapcsolatban kioktasd. Ne ítélkezz fölöttük. Mindenki számára eljön az idő, amikor az Isteni szeretet tüzét szívébe engedi.

Részedről a szeretet cselekedetei történjenek és a hit megvallása valósuljon meg. Ezáltal születik meg a remény, amely Atyátokhoz vezet benneteket. Ne légy olyan, mint az az orvos, aki ugyanazzal a gyógyszerrel akar minden bajt gyógyítani. Igaz, hogy van olyan orvosság, amely minden lehetséges bajból kigyógyít benneteket, de nem tudja gyógyítani valamennyi betegségetek gyökerét. Betegségeitek az Isten iránti bizalmatok elvesztéséből, és a szeretet krónikus hiányából, az együtt érző másokhoz fordulás és elismerés hiányából keletkeztek. Sok ember gyűlik majd össze körülötted. Te azonban csak egy legyél közülük, ne felettük állj. Ti együttesen Isten Igéje és imádságotok által sok kegyelmet közvetítetek majd az embereknek. Isten Gyermekeinek nevezzétek magatokat, mert a Szentlélek fog eltölteni benneteket. Tegyetek tanúságot hitetekről és tegyétek a szeretet cselekedeteit. Senkit se akarjatok azonban megtéríteni. Nem ti vagytok azok, akik az emberek szívét lángra gyújtjátok, hanem a Mindenható Isten. Amint egy ember szívében fellobban az Istenszeretet tüze, ez az ember meg fogja találni az utat az Isten Gyermekei közösséghez. Meg fogja érteni ezeknek a szavaknak az értelmét és lelke templomát újra teljesen teremtő Istenének fogja szentelni. Mindenkinek, aki felismerte, hogy újra felgyulladt benne az örök szeretet tüze, bekerül a neve a könyvbe, és elnyeri az örök üdvösséget. Mindenkinek, akinek a neve szerepel ebben a könyvben, a Mennyei Atyánál lesz a lakóhelye. Még egyszer figyelmeztetlek: Senkit se téríts meg, mert Isten elküldi az Ő Szentlelkét, hogy lángra gyújtsa a szíveket. Istennek ezek a gyermekei keresni fognak benneteket és elmennek hozzátok. Kopogtatni fognak az ajtótokon. Nyissatok ajtót nekik és fogadjátok be őket. Adjátok meg nekik, amit kérnek, segítsétek őket, ahogy tudjátok és vegyétek fel őket az Isten Gyermekei közösségébe.

· Ne menjetek be a világi uralkodók erődítményeibe, mert meg fogják kísérelni, hogy elszakítsanak titeket az Isten Gyermekei közösségétől, hogy magukhoz kössenek titeket. Ne engedjetek a kísértésnek, maradjatok állhatatosak, mert különben újra rabszolgasorsra juttok és az ő alattvalóik lesztek. Mondjatok ellent a mind gyorsabbá váló haladásnak. Mondjatok le a kényelmes dolgokról, melyeket ez a haladás tesz lehetővé. Ne fogadjátok el azokat a tanításokat, amelyek Istent tagadják, vagy Őt arra használják fel, hogy embereket elnyomjanak vagy őket más emberek ellen uszítsanak. Ne engedjétek, hogy elvegyék tőletek szabadságotokat, melyet mint Isten Gyermekei élveztek. Bízzatok a pápában, ő megvéd benneteket. Meneküljetek hozzá szükségetekben, mert ő lesz a pajzsotok, ha valaki ellenetek támad. Kérjetek segítséget a templomokban, melyek a Szentlélek erődítményei. Ő védelmezi Isten lakóhelyét, hogy mindenkinek, aki azért jön, hogy a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt irgalomért esedezzen, békét adhasson. Legyetek éber figyelemmel embertársaitok iránt, mert sokan fogják Isten hívását hallani és hozzátok menni.

· Megbízlak, hogy:

– Menj oda, ahova hívnak.

– Tanítsd meg az embereknek, akik erre téged megkérnek, hogy hogyan fogadhatják magukba Isten igéjét, és ezáltal hogyan hívhatják le szívükbe Isten hangját.

– Tanítsd meg az embereknek, akik téged erre megkérnek, hogy hogyan kapcsolódhatnak be Jézus Krisztus nevének folyamatos segítségül hívásába, hogy irgalmasságot gyakoroljanak velük.

– Tanítsd meg az embereknek, akik erre téged megkérnek, hogy hogyan könyöröghetik ki a rózsafüzér-imádsággal a legszentebb Szűz Mária közbenjárását.

– És tanítsd meg az embereknek, akik téged erre megkérnek, hogyan találhatják meg szívükben a csendet, hogy a megváltás arany útjára eljutva megtalálják a kaput, mely bepillantást enged a Mennyországba.

Ne félj a jövőtől és ne aggódj túlélésed miatt, mert az Úristen védelmező keze van fölötted. Nagy közösséggé váltok. Közösen gondoskodtok egymásról, és semmiben nem szenvedtek majd hiányt. Fontos, hogy soha ne veszítsétek el bizalmatokat Istenben, aki életetek forrása. Ha valaki közületek azt veszi észre, hogy kétségek, félelem vagy érzéki vágyak ébrednek a szívében, forduljon testvéreihez és kérje a segítségüket. Ha valaki úgy érzi, hogy szívében a tűz lanyhul, hogy a Magasságbeli Isten hívása egyre gyengül, azonnal menjen testvéreihez és kérje imáikat és támogatásukat. Ne zárjátok el szíveteket, érzéseiteket és gondolataitokat testvéreitek elől. Támogassátok egymást a nehézségek idején, amelyek eljönnek, mert a gonosz sok támadást intéz ellenetek. Láss munkához.

Kezdd azzal, hogy az üzeneteket továbbítod az embereknek!

Sokak szíve lángra fog gyúlni, és gyorsan alakulnak majd közösségek a városokban, de vidéken is. Maradjatok mindig kapcsolatban egymással, hogy el ne tévelyedjetek, és el ne váljon az utatok. Ügyeljetek az egységre! Közösen imádkozzatok azért, hogy papok is legyenek közöttetek. Közösen dolgozzatok a csend városainak létrehozásán. Mindegyikőtök adja hozzá a maga részét, hogy a Magasságbeli Isten akarata beteljesedjen. Mondom neked, hamarosan lesz a csendnek egy városa, amelyet Isten gyermekei fognak felállítani a magányban. Sokan megtalálják majd az odavezető utat és csatlakoznak Isten gyermekeihez, hogy a testvérekkel közösségben folyamatos imádságban dicsérjék és dicsőítsék a Mindenható Atyaistent. Közös imájukkal támogatják az angyalok seregét a sötétség hatalmai elleni küzdelmükben. Imáik hatására sok hitehagyott lélek megtisztul. A sötétség örök tüzéből felkiáltanak a Mennyei Atyához és Uruknak ismerik el. Isten, akinek szeretete felfoghatatlan és végtelen, megkönyörül rajtuk és befogadja ezeket a szegény lelkeket országába. A sátán ezért megkísérli, hogy a földön minél több ember kerüljön hatalma alá és egyre több hamis tanítót és prófétát küld a világba, akik megpróbálják félrevezetni az embereket. Azonban ők is védelem alatt állnak. A Szentlélek Isten védelmezi őket, valamint Isten Gyermekei, akik az alapított városokban élnek és szeretettel végzett munkájuk és imáik által kordában tartják a sötétség erőit. Bízzatok mindig a Szűzanya közbenjárásában, aki minden ember anyja. És bízzatok a szent férfiak és nők közbenjárásában is, akik eltöltve Isten Lelkétől, örök tanácsadóitok.

Közel van az idő, amikor egy új generáció nő fel közöttetek. Egy olyan generáció, melyre már olyan sokat vártunk. Egy olyan generáció, mely megszabadítja szívét a mulandó dolgok hiúságától. Kezdjétek el szerető szemmel nézni egymást, és ne ítélkezzetek embertársatok felett. Akkor felismeritek majd magatokat embertársatok szemében és a szeretet tovább nő. Ez nem könnyű, mégis folyamatosan törekedjetek erre, mert az embertárssal való ilyenfajta találkozásban gyökerezik a szeretet, melyet Isten a szívetekbe vet. Egy ember sem ítélhet vagy taszíthat el egy másik embert Istennek, minden ember Atyjának nevében – különösen nem ti, Isten gyermekei. Az Ő nevében egy ember sem – különösen közületek nem – emelhet kezet embertársára. Tegyétek félre akaratotok kardját, mellyel azért harcoltok, hogy egyedül a ti akaratotok érvényesüljön és vessétek el a hit, szeretet és remény magvait az emberek között. Mondom neked, az aratás bőséges lesz. Az új generáció megtanít benneteket a szív nyelvére. Megtanít benneteket arra, hogy elcsendesítsétek a gondolataitokat és szívetekben meghalljátok Isten hangját. Az új generáció új nyelvet ad majd nektek, a szív nyelvét és új fület a halláshoz. Ne hagyjátok figyelmen kívül a azokat az embereket, akik üzeneteket kapnak, mert ezzel súlyos hibát követtek el.

Legyetek hálásak ezért az új útért. Nem lesz könnyű az elején, de Isten, a ti szerető Atyátok leszáll a szívetekbe és felismeritek, hogy soha nem is volt távol tőletek. Felismeritek majd, hogy a világot zajok poklává tettétek. Olyan sok zajt hoztatok létre, hogy már nem halljátok meg szívetekben Isten halk suttogását. A végtelenül szerető Isten sohasem hagyott el benneteket. Őt hagyta el sok ember és nem hallgatott többé a szavára. Mára újra megnőtt az Isten utáni vágy, de rossz helyen keresitek Őt. A leghangosabb helyen keresitek Őt. Ott keresitek, ahol sokat beszélnek. Ott keresitek Őt, ahol nem adják meg szavának a lehetőséget, hogy szóhoz jusson. Nem tudjátok már meghallani Isten hangjának halk suttogását, mert a zaj fogatagában vagytok, amit a hamis tanítók és próféták, világi uraitok, a hatalmasok és a gazdagok kényszerítettek rátok. Ez az oka annak is, hogy olyan kevés szeretet van a világon.

Mert a szeretet úgy keletkezik, hogy odafigyelünk Isten halk suttogására.

Eljött az ideje, hogy elbúcsúzzam. Mondom neked: Tarts ki! Tarts ki az imádságban!

Egész éjjel. Mert ez a kegyelmek éjszakája. A menny kapui tárva-nyitva állnak és ma éjszaka angyalok sokasága gyújtja meg az Isteni tüzet sok ember szívében. Tarts ki az imádságban napfelkeltéig. Egy hónap múlva újra eljövök. Akkorra már sok minden megváltozik. Emlékezz vissza a korábbi két alkalommal adott útmutatásaimra! Ezek szerint éld az életedet! Ez a hivatásod. Ebben a hónapban böjtölj is! Böjtölj, hogy megtisztuljon a tested, és Urad, Istened virágzó lakóhelyévé váljon. A Boldogságos Szűz Mária szívébe zárt már téged. Közbenjár érted a Magasságbeli trónjánál!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek megáldanak téged.”

Amint az áldás szavait elmondta, újra odalépett hozzám és megáldott, ahogyan azt az előző két alkalommal is tette. Ezek után eltávozott. Anélkül, hogy a szárnyait mozgatta volna, tekintetét az égre emelve súlytalanul ellebegett. A halk énekszó elnémult és a fény visszahúzódott az égbe.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Kategóriák

%d blogger ezt szereti: