Szerző: andrelowoa | február 27, 2009

4. üzenet: 2008. augusztus 25. hétfő

Látomás a Szentháromságról

4. üzenet: 2008. augusztus 25. hétfő

Gábriel arkangyal

Azzal kezdtem a napot, hogy hajnali 3 órakor keltem, mert meg szerettem volna nézni a napfelkeltét. Vettem a Bibliát és megnyitottam szívemet Isten igéjének. Az elmúlt hónapra gondoltam és arra, hogy mi minden történt. Elhatároztam, hogy böjtölni fogok egész nap, hogy előkészítsem magamat az angyal jövetelére. Reggel lett és 8 órakor elmentem a szentmisére. Ezután sétáltam egyet és 11 óra körül értem haza. A délutánt csendben töltöttem, Jézus Krisztus nevét hívtam. Teltek az órák és lassan esteledett. Már több órája ültem a földön, amikor 21 óra körül melegség töltötte el a szobámat. Tudtam, hogy az angyal közeledik. Ekkor megjelent a fény és az angyal kilépett a fényből. Most megint nem volt szárnya és a ruhája is egyszerő volt. Kitárta két kezét és így szólt:

A: /= angyal/„A Szentháromság egy Isten nevében: Légy üdvözölve, Te, a Magasságbeli eszköze! Áldott vagy az Atya, Fiú, Szentlélek nevében! Mennyei Édesanyánk védelme alatt állsz és méltó társa vagy az angyaloknak a pokol hatalma elleni harcban!”

Miután ezt elmondta az angyal, elhallgatott. Percek teltek el anélkül, hogy csak egy szót is szólt volna. Pillantása barátságos volt és nem vette le rólam a szemét egy lélegzetvételnyi időre sem. Lassan kezdtem már nyugtalan lenni, és azt mondtam:

L: /=látnok/ „Miért nem beszélsz hozzám? Miért hallgatsz?

A: „Mert a szíved még nem készült fel. Látom, hogy kérdések égnek a nyelveden. Ezek a kérdések kétséget ébresztenek benned. Elzárják a szívedet. Ne félj, tedd fel a kérdéseidet, bármire is vonatkoznak! Igen, ismerem a kérdéseket, de neked kell feltenned azokat. Szíved nem nyugszik meg, amíg nem ismered a válaszokat.”

Valóban voltak kérdéseim. Kérdések, melyek az utóbbi hónapban merültek fel bennem, és amelyeket fel kellett volna tennem. Ezért felálltam, mivel nem akartam előtte ülni és elkezdtem:

L: Hogy hívnak?

· A: „Az én nevem Gábriel”.

Isten trónjánál álló arkangyal vagyok, akit Isten kiválasztott, hogy üzeneteit elvigyem a világba. Én vagyok az a hírnök, aki az embereknek a remény üzenetét viszi. Én vagyok az, aki a nagy Király eljövetelét egyszer már hírül adta. És én vagyok az, aki újra jövetelének hírét elviszi majd a világba. Én vagyok az, aki neked ki kell, hogy nyilatkoztassam, mit kíván Isten, mielőtt Fia újra eljön.”

L: „Szereted Istent?”

A: „Hogyan is tudnám Őt, aki mindent teremtett, nem szeretni? Isten iránti szeretetem tesz engem az ő kinyilatkoztatójává. Isten minket, angyalokat tiszta fényből teremtett. Tiszta szeretetéből teremtett. Iránta való szeretetünk tart fenn minket. Mégis a szeretetem iránta, ami felépít engem, nem más, mint Ő maga, mert én egészen Belőle épülök fel, az Ő szeretetéből.Isten tiszta szeretet.”

L: „Hajlandó vagy imádni velem együtt a Szentháromságot?”

Az angyal hirtelen felfele nézett. Hangosan mondott valamit egy számomra ismeretlen nyelven. A fény, amelyben érkezett, ragyogóbbá vált és szétterjedt. Az angyal átváltozott, ruhája kéken csillogott. Egy láthatatlan kéz arany liliomokkal díszítette. Térdre esett és én, a történtektől mélyen meghatva, ugyanezt tettem. Megfogta a kezemet, a szemembe nézett és így szólt:

A: „Légy készenlétben!”

Az angyal újra felfele nézett. Én is így tettem. Ekkor a fényen keresztül bepillanthattam a mennyországba. Angyalok és emberek serege térdelt egy nagy trón körül. Mindenütt tiszta fény ragyogott, mely a tróntól indult ki. A trónon nem ismertem fel senkit, csak fényt láttam. A trón körül térdeplő angyalok és emberek ugyanazt az imádságot ismételték, amelyet a szentmiséből ismerek. Az angyal bekapcsolódott és én is vele mondtam:

„Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Mindenség Ura, Istene! Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban! Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban!”

Ezt a fohászt kb. 20-30 percig ismételtük. Pontosan azonban nem tudom megmondani, mert időérzékem teljesen megszűnt. Ezután bezáródott a menny. A fény az eredeti erősségére csökkent, és az angyal újra az egyszerű ruháját viselte. Elengedte a kezemet, a szemembe nézett és térdeplő helyzetéből leült velem szemben a földre. Rám nézett és mosolyogni kezdett.

A: „Most már elhiszed, hogy Isten trónjától küldtek engem Hozzád, hogy megmutassam az utadat? Elhiszed most már, hogy az Úr elhívott téged, hogy az Ő országának eszköze légy?

Elhiszed most már, miután láttad Isten trónjánál az örök imádást, hogy ez nem fantázia?”

L: „Hogyan is ellenkezhetnék? – Igen, hiszek Neked! Mit tegyek? Hogyan szolgálhatnék

Istennek, a mi Atyánknak?”

A: „Hallgass most és figyelj a szavaimra, melyeket mondanom kell neked. Isten kezdettől fogva meghagyta nektek a választás szabadságát. Nem olyan a természete, hogy bármire is kényszerítene benneteket, mivel Ő mindenek felett szeret titeket. Úgy áll a dolog, hogy az élet útja és a világ üdvössége az Ő kezében fekszik, azonban saját életutatokról ti magatok döntötök. A döntés a tiétek! Mindegyikőtök maga döntheti el, melyik utat választja az életében. Azonban legyetek biztosak benne, Istennek nagyon fáj, hogy gyermekei közül olyan sokan elfelejtkeztek ígéreteiről és a halál útján járnak. Hagyták magukat eltántorítani az Ő Fiának, Jézus Krisztusnak az evangéliumától és azoknak a száma, akik hagyják félrevezetni magukat, napról napra nő. Legyél mégis biztos benne: Valamennyi prófécia, melyet Isten adott, beteljesedik.

Keressétek a csendet a szívetekben és kövessétek a hangot, mely szólít benneteket! Kezdjetek el látni nem-látó szemekkel, hallani süket fülekkel és bevallani bűneiteket néma ajkakkal. A léleknek ez az új vallomása harsonaszóként visszhangzik majd a világban és felhatol Isten trónjáig. A léleknek ezek a vallomásai lehívják az Ő irgalmasságát Isten Gyermekeire. Ne higgyétek, hogy az utolsó ítélet ideje érkezett már el! Nem, azok az idők, melyeket ti magatoknak készítetek és életeteket az éj sötétségébe dobjátok, éppen most kezdődtek csak el. Ti hagyjátok, hogy hozzátok hasonló emberek uralkodjanak fölöttetek, akiknek hatalmat

adtatok magatok fölött.

· Mondom neked: Annak az ideje, hogy ezeket a képmutatókat megdöntsétek, hát igen, ez a lehetőség már elmúlt. Túl nagy hatalmat adtatok nekik. Túl sok vagyont tudtak felhalmozni. De ti kivonhatjátok magatokat hatalmuk alól. Mondjatok le az előnyökről, amelyet ígérnek és nyújtanak nektek, amelyről úgy gondoljátok, hogy életeteket értékesebbé teszi! Ezek a rabszolgaság eszközei. Szabaduljatok ki a világ fogságából, a Sátán fogságából, aki az anyagi dolgok hajszolásán keresztül a halálba ránt benneteket. Amennyiben ezt meg tudjátok tenni, új korszak köszönt rátok. Egy olyan korszak, amelyben az uralkodóknak már senki fölött nem lesz hatalmuk, kivéve azokat, akik nem akarnak megszabadulni, mert szívük túlságosan kötődik a világ előnyeihez. Ti azonban: Isten gyermekei vagytok! Az Ő szeretetének gyermekei! A szabadság gyermekei!

Nem szabad elfelejtenetek, hogy valamennyien Isten gyermekei vagytok, és hogy nem csupán páran vannak közöttetek, akik különlegesek, hanem hogy mindegyikőtök valami rendkívülire hivatott. Ha ezt közületek valaki magától nem ismeri fel, segítsetek neki, hogy megtalálja szívében a tüzet. Legyetek tisztában azzal, hogy az Istenhez vezető földi út nem egyszerű. A Sátán sok erődítményt hozott létre a földön, hogy az embereket az élet útjától távol tartsa. Még az Egyházba is beférkőzött, hogy az utat eltüntesse. A gonosz szolgái viszályt keltenek Isten szolgái és az Ő népe között. Minden eszközzel megkísérlik, hogy változtatásokat vezessenek be az Egyházban annak érdekében, hogy azt a korszellemhez igazítsák. Ezt a korszellemet azonban a pokol fejedelme szőtte és a szövetből ruhát készített. Annak, aki ezt a ruhát felveszi és felismeri, hogy ezáltal szembeszegült Istennek az Ő Egyházával kapcsolatos akaratával, sok kínt kell elszenvednie. Sok időnek kell eltelnie, és sok imát kell ezekért a szegény lelkekért elmondani, míg a gonosz elhagyja őket. Nem Isten az, aki gyermekeit azok cselekedetei miatt megbünteti, mert az Ő szeretete mérhetetlen. Nem, hanem a sátán az, aki, ha egyszer már elcsábította a Magasságbeli egy gyermekét, nem tágít mellőle. Sok imára és fohászra van akkor szükség, hogy megtörjék a gonosz hatalmát a szegény, tőrbe csalt gyermek fölött. A pokol láncai ugyanis erősek. Megfosztják Isten gyermekeit az élet szabadságától. Szabadságukat ragadják el tőlük. Mivel Isten az Ő gyermekeit nem láncolja magához, sokaknak ezért olyan nehéz, hogy ne kételkedjenek Benne, és el ne szakadjanak Tőle. Amikor hívására figyelve az élet útját követjük, és egyre jobban megtesszük akaratát, érezhetjük, hogy minél közelebb kerülünk Istenhez, annál jobban repes a szívünk a boldogságtól és annál kevesebb terhet cipelünk. Minél jobban követjük hívását, annál gyorsabban haladunk. Ezért leteszünk minden felesleges terhet, mert ennek az útnak a célja, hogy Istenhez érkezzünk. Ne foglalkozzatok azzal, ami megtörtént, vagy ami rátok vár, mert ebben a sötétség fejedelme veti el a kétkedés magvait.

Isten létezik! Minden pillanatban legyetek tudatában az Ő létezésének és senki sem fog tudni eltéríteni benneteket utatokról. Isten végtelenül jó. Minden cselekedete gyermekei javát szolgálja. Boldogok vagytok, ha ezt megértitek. Az út nehéz és tele van szenvedésekkel. Azonban miből is kívántok megváltást, ha nem fogadjátok el a szenvedést. Ismerjétek fel, hogy a földi élet egymagában már szenvedés, mert nem vagytok még Atyátoknál. Életetek célja az, amitől a legjobban féltek: Földi életetek elvesztése. Éppen ez az ugyanis, ami hazavisz benneteket. Két napja a végtelenül jóságos Isten egy képet adott neked. Ebben a képben felismerhetted az Ő Fiát, aki megbízott téged, hogy szeretetének gyermekeit visszavezesd hozzá. Értsd meg jól ezt a feladatot!

· Láss hozzá, hogy Jézus Krisztus követője légy!

Válj követőjévé, hogy az élet igazi kenyerét adhasd az embereknek! Mondom neked: Eljön az idő, amikor te saját kezeddel mutatod be az áldozatot és készíted el az eukarisztikus lakomát. Ne késlekedj. Ne törődj azzal, hogyan fogod ezt tenni, mert már több ember elindult, hogy neked ezen az úton segítsen. Eljön majd az idő, amikor Isten Gyermekeivel a magányba vonulsz. Úgy van az, hogy mindig kell lennie embereknek, akik mindent elhagynak, hogy egészen Istennek szenteljék magukat. Ezek az emberek a hit magvetői. Férfiak és nők lesznek majd körülötted, és egy várost alapítotok. Ezután sok más város emelkedik majd a föld porából, de az nem a te Műved lesz.

· A te feladatod az, hogy létrehozd ezt az egy Új Várost, a hitnek ezt az új védőbástyáját, a csend városát a világ magányában. Isten Gyermekeivel közösen fogsz találni a hegyekben egy síkságot. Távol a világ zajától, tiszta víz mellett. Ez egy olyan hely, amelyet egyre inkább elhagynak az emberek. Fel fogjátok ismerni a síkságot a képeken keresztül, melyeket Isten majd küld még neked. Ezen a környéken teszitek le az igaz hit erődítményének alapkövét. Egy világtól elzárt erődítményét, melyet csend és ima tölt be. Egy erődítményét, amely lakóin keresztül támogatja az angyalokat a démonok elleni harcban. Egy erődítményét, amely menedéket nyújt Isten Gyermekeinek, amikor e világ uralkodói a démonoktól hajtva háborút indítanak. Ebben az erődítményben senkinek sem esik bántódása, mert Isten azt teljes hatalmával védelmezi. Maga Isten küld majd neked a következő hónapban újra egy képet. Egy képet, amelyen megmutatja neked a várost. Lépésről lépésre nyilatkoztatja ki neked Isten a várost, mert ugyanebben az időben a Mennyországban is felépül ugyanez a város. A mennyben az angyalok erejéből, a földön pedig Isten Gyermekeinek közössége által. Egy dolog azonban fontos: Ne sokáig tétovázzatok. Siessetek letenni az alapkövet, mert az idő nem áll meg. A gonosz seregei napról napra új küzdőtársakkal gyarapodnak. Harcra készülnek az angyali seregek ellen. Szólítsd fel Isten Gyermekeit imára. Szólítsd fel őket a gonosz hatalom elleni harcra! Azonban óvakodjatok attól, hogy akár egyik kezetek is fegyverhez érjen. Óvakodjatok attól, hogy akár egy életet is kioltsatok, mert különben elveszítettétek a harcot. Fegyveretek az imádság legyen. Pajzsotok a Szűzanya! Most már mennem kell. Napfelkeltéig tartsd meg szavaimat a szívedben. Tarts ki az imádságban!”

L: „Segítesz majd nekem abban, hogy mindent úgy tudjak leírni, ahogyan azt mondtad?”

A: „Bízzál a szívedben. Mint az utóbbi alkalmakkor, most is ott hallod majd a hangomat,

mely mindent úgy mond el neked, ahogyan azt le kell írnod!

· Tarts ki az imádságban!

– Hirdesd az üzeneteket az embereknek!

– Valld meg bűneidet és vedd magadhoz Jézus Krisztus misztikus testét!

– Tanulmányozd Isten Igéjét és tanuld meg felismerni az értelmét!

– Bízz a Szűzanyában, aki jóságosan oltalmába vett! Azt üzeni neked, hogy továbbra is imádkozd a rózsafüzért, mert az már sok lelket kiszabadított a tisztítótűzből. Valamennyien imádkozzátok a rózsafüzért.

Kezdődjék a munka! A Mű sok gyümölcsöt terem majd! Egy hónap múlva újra eljövök! Bizalmad ne csökkenjen! Ne félj a gonosz ellenség támadásaitól, aki hallott róla, hogy Isten kedvét leli benned, és a világba küld. A kegyelem jeléül és a gonosz elleni pajzsként: Add ide a keresztedet.”

Mellemre mutatott. Elővettem a keresztet és ő levette a nyakamból. Letérdelt és kérte, hogy tegyem én is ezt. Kezébe vette a keresztet és az ég felé emelte. Megint egy számomra ismeretlen nyelven kezdett el beszélni. Egy fénynyaláb jött le a keresztre, mely azonnal ki is aludt. Az angyal újra leengedte a keresztet, rám nézett és azt mondta:

„Ezzel a kereszttel Isten oltalma kísér téged. Amíg ezt viseled, semmiféle gonosz hatalom sem tud ártani neked! Mondom neked: Ne vedd le, mert a gonosz egy alkalmat sem szalaszt el, hogy az élet útjától eltántorítson!”

Az angyal felállt és kezét nyújtotta nekem. Felsegített és újra a nyakamba akasztotta a keresztet.

„A mindenható Atyaisten áldása nyugszik rajtad! Az Ő Fiának, Jézus Krisztusnak szeretete és irgalmassága kísér és oltalmaz téged! A Szentlélek ereje van veled, és utat mutat neked!”

Amint befejezte beszédét, az előző alkalmakhoz hasonlóan megáldott, karon fogott, majd ezt suttogta:

„Bátorság!”

Ezután hátralépett és eltűnt a fényben, amelyben érkezett. A fény kialudt és én napfelkeltéig kitartottam az imádságban. Bár már régóta ébren voltam, fáradtságnak nyomát sem éreztem.

Most mindent leírok, amit Gábriel arkangyal mondott nekem és átadom nektek az üzenetet!


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Kategóriák

%d blogger ezt szereti: