Szerző: andrelowoa | február 27, 2009

6. üzenet:, 2008. okt. 25. Szerda

Gábriel Arkangyal

6. üzenet:, 2008. okt. 25. Szerda

„Csak ezen igaz anyai szív által tudtok Jézus szívére tekinteni”

Az ébresztőórám pénteken, 23.45 órakor csörgött. Éjfélkor imádsághoz térdeltem le és vártam Gábriel arkangyal eljövetelét. 3 óra 30 körül csukott szemeimen keresztül észleltem, hogy szobám kivilágosodik. Amint szememet kinyitottam, előttem állt az arkangyal. Szívem örvendezett.

„A három személyű egy Isten nevében légy üdvözölve te, a mennynek gyermeke és angyalok oltalmazottja! Állj fel! Ne térdelj előttem! Egyetlen Valaki előtt kell térdelned!”

Kezét nyújtotta nekem, és segített felállni. A szemembe tekintett, és láttam, amint az könnyekkel telt meg. Jobb kezét mellkasomra, a szívem tájékára helyezte. Szúró fájdalmat éreztem, ami hihetetlen fájdalommal töltött el. Ekkor magam előtt láttam a trónust az Istenanyával, aki a szívére mutatott. Ugyanazt a képet, tekintetet fedeztem fel, mint néhány nappal ezelőtti álmomban. A kép eltűnt, és én a fájdalomtól sírásra fakadtam. Gábriel arkangyalnak is könnyek csorogtak az arcán.

„Ez a Szeplőtelen Szív fájdalma. Oly sok ember sérti meg nap mint nap ezt a Szent Szívet. Meg kell tapasztalnod ezt a fájdalmat, ahhoz, hogy sejtésed legyen arról: a Mennyei Királynőnek mennyi fájdalmat okoznak naponta az emberek.

Nektek, embereknek meg kell értenetek e szív jelentését!

Benne rejlik a kulcs ahhoz, hogy a kaput Jézus a legszentebb Szívére való tekintés révén kinyissa. Isten Szent Lelke Máriára, az emberiség igaz Édesanyjára, szeplőtelen voltára, leendő lakóhelyére ereszkedett alá. Arra választatott, hogy teste közvetítésével az üdvösség a földre jusson. Ebből adódóan Ő az, aki a legigazabb emberi szívet hordozza magában. Olyan szívet, amely mentes mindenféle bűntől, és olyan szeplőtelen, amire az idő kezdete előtt nem volt példa.

Csak ezen igaz anyai szív által, a szívén keresztül tudtok Jézus szívére tekinteni. Csak az anya emberszíve által nyílik betekintés az Igaz Fiú emberszívére.

Ha megtaláljátok ebben a jézusi szívben az igaz emberséget, a ti szívetek megszabadul az emberi nem vérétől, és az Örök Élet igaz, élő vizével tisztára mosódik, Ha végigmenve ezen a fájdalmas folyamaton az Isten Fiú átfúrt szívére irányított tekintettel, az anyaszívet ért fájdalom révén a ti szíveteket is átjárja a lándzsa. Ezáltal bepillantást nyertek Jézus szívének istenségébe. Az Ő szívében átváltoztok, felismervén a szív ebbéli tisztulási folyamatában az egy Istent. Jézus szívébe, melyben két természet egyesül és találkozik, ti is be lesztek vonva a mindenható Atya szeretetébe.

Jézus Szíve : egészen isteni és egészen emberi.

Ebből a szívből árad az Atya nagy kegyelemáradata.

De mielőtt ezt felismerhetnétek, mielőtt ezen életet adó szív istenségébe való bepillantás megadatna nektek, fel kell ismernetek Jézus emberségét a szenvedő anyai szív által, ráhagyatkozván, hogy ez vezessen benneteket.

Isten emberré lett, és szemtől szembe beszélt hozzátok. Figyelmezzetek ezekre a szavakra!

Mélyüljetek el Isten igéjében, és az üzeneteket fogadjátok a szívetekbe!

Ti, emberek nem tudjátok kellően felfogni az Istenanya tiszteletének jelentőségét!

Üres imákat mormoltok a Mennyek Királynőjéhez, szólítjátok Őt, oly sokat imádkoztok, mégse ismeritek fel e tiszteletadás igazi jelentőségét.

Ne azért tiszteljétek Mária szívét, mert az Őt megilleti, hanem azért, hogy az üdvösséget, amelyet az emberek Isten kegyelme által éppen ezen a szűzön keresztül kaptak ajándékba, megérthessétek, felfoghassátok és magatokba építhessétek.

Csak az igaz Édesanya szenvedő szívére való tekintet által nyerhettek rátekintést az igaz Fiú átdöfött szívére, melynek közepéből az örök élet forrása fakad.

Mondom nektek: vessétek szemeteket a Királynő szenvedő szívére, merüljetek el fájdalmában, melyet elvisel és korlátlan szeretettel rábízza az emberek szívét Szent Fiára. A Fiú és az Atya soha nem utasítja vissza az Anya kérését. A tudatlan gyermekek, akik nem tudják megérteni, miért olyan jelentős ez az anyai szív, miért elkerülhetetlen az embernek abban való elmerülése, hogy ezáltal Jézus szívéhez jusson, nem hibáztathatók. Fel kell fedni előttük az igazságot, amit eddig tanítóik elmulasztottak velük közölni.

De jaj azoknak az embereknek, akik tudatában vannak mindennek, de azt mégsem hirdetik! A Fiú haragja eléri őket szavai figyelmen kívül való hagyásáért, azokért a szavakért, amelyeket a Kereszten mondott, és amelyekkel ő Máriát minden ember Édesanyjává tette. Figyelmeztesd a papokat! Nyissák ki a templomokat! Isten házának nyitva kell állnia! Az Anyára való figyelmezés révén jussanak el a hívők a Fiú szívéhez.

Szükséges, hogy a papok Isten gyermekei felé közvetítsék e Szent Szív jelentőségét. Vajon milyen fájdalom éri az anyai szívet, ha oly sok pap saját maga sem érti ezt a misztériumot, és az abban való hitet elutasítja. Nem szabad Máriát és az egyesült szívek misztériumát a hitvallásaitokból száműzni! Elhajítjátok a kulcsot – mivel akarjátok akkor a kaput kinyitni?

Sok pap tanítja, hogy ez, a Mária szívére vetett pillantás az igaz hittől és Jézus legszentebb szívére vetett pillantástól eltérít. Micsoda hamisság ez! Ily módon sok gyermeket olyan útra térítenek, amit a Sátán tervelt ki! Ez az út, mely tele van veszélyekkel és csábításokkal, oly sok ártatlan gyermeket von bűvkörébe, telve van látványos, világi dolgokkal. Ez az út nem vezet benneteket az isteni igazsághoz, mivel láncokkal köt benneteket a földiekhez. A pokol uralkodója sok pap szívét félrevezette oly mesteri módon, hogy azok fel sem ismerik azt. Szólítsátok fel őket megtérésre, és bízzatok a pápában! Túl sok pap fordul szívében az ő vezetése ellen.

Ti, Isten gyermekei figyelmezzetek:

Sok szívet félrevezetnek, és elvakítanak, azáltal, hogy a gonosz rejtekben veti el magjait! A kárhozat tervét a pokol műhelyeiben kovácsolták! Minden eltelt nappal erőt nyernek a sátán seregei, és napról napra egyre többet valósítanak meg ebből a sátáni tervből! A sátán saját sorainkban nyomul előre, és megkísérli az Apostol Trónus megdöntését. Védelmezzétek a pápát és figyeljetek szavaira!

Téged arra utasítottalak, hogy:

Különös módon tartsd meg minden hónap első péntekét a Legszentebb Szív tiszteletére! Ezeket a péntekeket tekintsétek nagy ünnepeiteknek! Ebben a hónapban sok hang jutott a Mindenható Isten trónusa elé! E gyermekek imádságai által nyílt ki ilyen csodálatosan a Fiú szíve. Ezen a napon olyan erősen áradt a kegyelem Szent Szívéből, hogy sok gyermekszív lángra gyúlt tőle. De az üdvtörténés nem tud teljes valójában megnyilvánulni, ha ti nem merültök el a Legszentebb Szívben. És ez történik az anyaszív szeretete által.

A szív a kulcs!”

Ekkor levette kezét a mellemről, a fájdalmam megszűnt, és a szomorúságom is elhagyott.

„Érezned kellett ezt a fájdalmat, hogy mindenkinek tanúságot tehess arról. A Mennyei Királynő minden fájdalmat elvisel szeretetben, mert fia, Jézus az egész emberiséget gyermekeivé tette. Azonban: Ha egy gyermek tudja, hogy anyja szenved, nem kísérli-é meg, hogy megvigasztalja és megtegyen mindent, hogy könnyeit elűzze?

Mária szíve nélkül nem fogtok betekintést nyerni Jézus szívére! Először föl kell fognotok az Ő igazi emberségét, hogy sejtelmetek lehessen Jézus igazi istenségéről.

Te, áldott gyermek: ma nincs sok idő! Meg kell értenetek, fel kell fognotok! Kerekedjetek föl, és lássatok a műhöz, mert közel van az évváltás. Keressetek egy termet, amelyben sok gyermek tud összegyűlni, hogy ily módon ezt a fordulatot közösségben élhessék meg. Mondom neked: Kelj föl, és kezdd el a művet. Hallgass Benedek tanító utasításaira, és kövesd azokat! Már hamarosan fivérek és nővérek fognak melléd állni. Velük együtt fogsz az emberek közé menni. Hívni fognak benneteket! Kövessétek ezeket a hívásokat! Az oroszlánok barlangjaiba is be fognak hívni benneteket. Ezeket a hívásokat is kövessétek! Sose féljetek, mert Isten lelke veletek van, és egy angyalokból álló sereg védelmez benneteket útjaitokon.”

Ne félj!

„Szeretett gyermek: Te az angyalok seregének oltalmazottja vagy! Ne félj! Az ellenségnek tudomása van a te küldetésedről, ezért vihart készít elő ellened. Légy résen, megfontolt és óvatos! Ugyanakkor mindig légy bizonyos a mennyei segítség felől! Sosem teszel egyetlen lépést sem egyedül, mindig angyalok állnak melletted!

Az évváltásig rejtekemben maradok, és a megbízásért dolgozom! Készíts elő mindent –a segítséged adott! Szívedet is készítsd elő az eljövendő időre! Ha hívnak, kövesd a hívást! Ha a fordulat ideje eljön, fivéreiddel és nővéreiddel együtt tartsd meg az első péntekeket! Menj ki a világba, és látogasd meg a kis-közösségeket, hogy velük közösen imádkozhassatok. Az ő soraikból sokan fel fognak állni, hogy téged kövessenek. Ragadd őket kézen, és közösen vonuljatok a hegyek csöndjébe, ahol a Csend Nagyvárosát fogjátok megalapítani, és ezáltal menedéket készítetek az embereknek, ha az a nap eljön!

Lássatok a műhöz, és mindent készítsetek elő! Mindened megvan a szívedben, amire csak szükséged van! Mindig hallgass arra a hangra, amely a szívedben hozzád beszél és téged vezet! Isten lelke az, mely lépteidet irányítani fogja. Teljességgel add át magad, és bízzál Isten határtalan szeretetében!

Kövesd az útmutatásokat, melyeket neked már több alkalommal megadtam, és egész életedet ezek szerint éld! Még csak az út elején állsz! Ne siess, de bízd magad Isten Lelkének vezetésére.

A mindenható Isten áldása van rajtad!”

Miután elmondta az áldást, fejemre helyezte kezeit. Eközben egy számomra ismeretlen nyelven mondott valamit. Mégis éreztem, az álomhoz hasonlóan, hogy kezein keresztül valami belém áramlott. Ezután keresztet rajzolt a homlokomra. Hátralépett, még egyszer rám mosolygott, mielőtt a ragyogó fényben eltűnt.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Kategóriák

%d blogger ezt szereti: