Szerző: andrelowoa | április 2, 2009

A TISZTÍTÓHELY FOKOZATAI

Római Szent Franciskának volt egy látomása, amelyben ellátogatott a tisztítóhelyre. Úgy látta, hogy az három részre van osztva, mintegy három emeletként. Minél szennyesebb lélekkel érkezeik valaki a tisztítóhelyre, annál mélyebbre kerül, s annál tovább kell szenvednie. A legalsóbb fokozatban a szent talált világiakat és egyházi személyeket egyaránt. Azok a világiak voltak itt, akik bűnben töltött életük végén, őszintén megtértek. Az Istennek szentelt személyek közül pedig azok kerültek ide, akik nem éltek oly szentül, ahogy életállapotuk megkövetelte volna.

A középső fokozaton, három további csoportra osztva voltak azok a lelkek, akik nem érdemeltek oly szigorú büntetést, mint a legalsóbb fokozaton lévők.

A legfelsőbb fokozatot a szent nem írta le részletesebben, csak annyit mondott róla, hogy ott csak rövid ideig szenvednek a lelkek és szenvedésük, csak az Isten színe-látásának nélkülözéséből áll.

Hasonlóképpen számolt be a tisztítóhely fokozatairól G. nővér is. Ő a legalsó fokozatot „a nem tisztítótűznek ” , a középső fokozatot a „második tisztítótűznek” és a legfelsőbb fokozatot a „vágy tisztítótűzének” nevezte. Íme a beszámolója:

„Én tudok beszélni neked a tisztítótűz különböző fokozatairól, mert keresztül mentem rajtuk.” A nagy tisztítótűzben különböző szintek vannak.

A legalacsonyabb és legfájdalmasabb szinten, amely olyan, mint egy ideig tartó pokol, itt azok a bűnösök vannak, akik rettenetes bűntényeket követtek el életük alatt, s akiket a halál ebben az állapotban lepett meg. Szinte csoda volt, hogy üdvözültek, s ezt gyakran szent életű szüleik, vagy egyéb vallásos egyének imáinak köszönhetik. Néha még arra sem volt idejük, hogy meggyónják bűneiket és a világ azt gondolta, hogy elvesztek, de Isten, akinek irgalma végtelen, a halál pillanatában megadta nekik, az üdvözüléshez szükséges bánatot, egy vagy több jócselekedetükre való tekintettel, amelyeket életükben véghezvittek. Az ilyen lelkek számára a tisztítótűz rettenetes. Valódi pokol, azzal a különbséggel, hogy a pokolban átkozzák Istent, míg mi áldjuk Őt és hálát adunk Neki azért, mert megmentett minket.

Ezek után jönnek azok a lelkek, akik ugyan nem követtek el nagy bűntényeket, de közömbösek voltak Isten iránt. Ezek nem teljesítették a húsvéti kötelességeiket és szintén csak a halál pillanatában tértek meg. (Talán képetlenek voltak arra, hogy áldozzanak. Ezek hosszú éveket töltöttek közömbösségben, s ezért vannak a tisztítótűzben.)

Halhatatlan kínokat állnak ki és teljesen magukra vannak hagyatva, mert senki sem imádkozik értük, vagy mert az értük mondott ima nem válhat hasznukra.

Ezen a fokon vannak a mindkét nemhez tartozó szerzetesek is, akik lanyhák, hanyagok voltak kötelezettségeik teljesítésében, közömbösek Jézus iránt, és azok a papok is, akik szent szolgálatukat nem gyakorolták a legfőbb Szentségnek kijáró tisztelettel, és akik a gondjaikra bízott lelkekbe nem öntötték bele kellőképpen Isten szeretetét. Én is a tisztítótűznek ebben a fokozatában voltan.

A nagy bűnösök, akik közömbösek voltak Isten iránt és a szerzetesek, akik nem voltak azok, akiknek lenniük kellett volna, a felajánlott imákban nem részesültek, mivel életükben nem törődtek Istennel, most Ő is magukra hagyja őket, hogy hanyag és érdektelen életükért, elégtételt adhassanak.

Ha szabad ezt mondanunk, sok szerzetes nem tetszik Istennek amikor meghal, mert ő azért adott nekik hivatást, hogy a földön hűségesen szolgálják és haláluk pillanatában, egyenesen az égbe menjenek, de hűtlenségük miatt hosszú ideig a tisztítótűzben kell lenniük, sokkal hosszabb ideig, mint a világban élőknek, akik nem kaptak ilyen sok kegyelmet.

A szerzetesek számára a tisztítótűz sokkal hosszabb és szigorúbb, mint a világiak számára, mert a szerzetesek rendkívüli kegyelmekkel éltek vissza. Sok apáca van magára hagyatva a tisztítótűzben, természetesen a saját hibájából, mert senki sem gondol rájuk.

A tisztítótűz rettenetes azoknak a szerzeteseknek, akik bajt okoztak elöljáróiknak. Ezek számárra rendkívüli büntetés van fenntartva, hasonló ahhoz, melyet én szenvedek.

A szerzetesek, papok és azok a lelkek, akikre kiáradt a kegyelem, rettenetes tisztítótűzben szenvednek, ha visszaéltek az eszközökkel, melyeket Isten rendelkezésükre bocsátott.

Ezt a fokozatot azért nevezem nagy tisztítótűznek, vagy legrosszabb tisztítótűznek, mert a legbűnösebb lelkek vannak itt. Én is itt voltam két évig anélkül, hogy valami jelét is tudtam volna adni szenvedéseimnek. Abban az évben, amikor sóhajtozásomat hallottad, amikor beszélni kezdtem hozzád, még ezen a helyen voltam.

Minden lélek, bűnösségének foka szerint bűnhődik, de mindnyájunknak van egy közös bánatunk, ami minden egyebet felülmúl, az hogy nélkülözzük Jézus jelenlétét, aki életünk igazi értelme, aki életünk és mindenünk. És mi a saját hibáink miatt vagyunk elválasztva tőle.

Az érzéki szenvedés ugyanaz, amit mi testünkben tapasztalunk. Ennek természetét hitünk tanítása nem határozta meg, de az egyházdoktorok általános véleménye szerint, tűz és egyéb szenvedések okozzák. A szentatyák szerint a tisztítóhely tüze azonos a pokol tüzével, amely az elkárhozott dúsgazdagot gyötörte. (Lk.16, 19-31.)

Ezeknek a szenvedéseknek a foka arányos, bűneink súlyosságával és számával, s megfelel azok természetének. Az egyházdoktorok megegyeznek abban, hogy a tisztítóhely szenvedései a leggyötrelmesebbek. Szent Ágoston szerint, a tisztítóhely tüzének gyötrelme felülmúlja a világ legfájdalmasabb szenvedéseit is. Hasonlóképpen vélekedett Szent Gergely. Szent Béda, Szent Anzelm és Szent Bernát is. Szent Tamás tovább ment és azt tartotta, hogy a tisztítóhely legcsekélyebb szenvedése is felülmúlja a világ összes szenvedéseit. Boldog Fáber Péter szerint, a fájdalom élesebb és jobban belénk nyilall, amikor nem a testet éri, hanem a lelket és az értelmet.

Az Isten nélkülözése, pedig felülmúl minden egyéb szenvedést. Azonban ezt a fájdalmat enyhítik a velejáró vigasztalások, amelyeket a továbbiakban ismertetünk.

Hasonlóképpen beszélnek a szentek, akiknek Isten kinyilatkoztatta a tisztítóhely szenvedéseit.

Génuai Szent Katalin szerint: „Nem lehet szóval kifejezni, sőt még elgondolni sem, hogy mi a tisztítótűz. Ami a szenvedéseit illeti, az egyenlő a pokoléval.”

Nagy Szent Teréz a „Belső várkastély”-ban így beszél: „Isten nélkülözése, azaz a megfosztás Isten színe-látásától, felülmúl minden gyötrelmes szenvedést, amelyet csak el tudunk képzelni. Isten igazságossága ugyanis állandóan visszataszítja a lelket, amely pedig mint vágyainknak középpontja felé, törekszik Istenhez.”

Aranyszájú Szent János: „Képzeld el a világ összes kínjait, és egyet sem fogsz találni, amely felérne az Isten boldogító színe látásának nélkülözésével.

Jelen életünkben nem vagyunk képesek ezt megérteni, mert oly kevéssé ismerjük a legfőbb Jót, akiért teremtettünk. A másvilágon azonban a kimondhatatlan Jóság olyannak tűnik a lélek számára, mint a kenyér, az éhségtől gyötörtnek, vagy a friss víz, a szomjhalál előtt állónak.

Isten nélkülözésének kínjait még jobban felfoghatjuk G. nővér szavaiból. Arra a kérdésre, hogy a tisztítóhelyen lévők, tökéletesebben ismerik-e Istent, mint mi, ezt felelte :

„Természetes, hogy mi sokkal jobban ismerjük és szeretjük Istent, mint ti. Valóban éppen ez okozza számunkra a legnagyobb szenvedést. A földön, ti egyszerűen nem tudjátok, milyen az Isten. Ott mindegyötöknek megvan a saját elképzelése arról, hogy milyen az Isten, milyennek gondolja Istent. Nagyon korlátolt ismerete szerint azonban mikor elhagyjuk anyagburkolatunkat, és semmi sem akadályozza lelkünk szabadságát, akkor végre kezdjük megismerni Istent, jóságát, irgalmát, szeretetét. Miután így világosabban látunk és szomjazzuk az egyesülést, lelkünk vágyakozik Isten után. Ez életünk lényege és mivel nem vagyunk eléggé tiszták, állandóan visszataszíttatunk. Egyszóval, ez a mi legfájdalmasabb szenvedésünk, ami a legkeményebb, legkeserűbb a számunkra. Ó, ha mi visszamehetnénk a Földre, miután ismerjük, milyen valójában Isten, mennyire más életet élnénk!

Míg a földön vagyunk, nem tudunk igazi képet alkotni Istenről, milyen ő valójában, a valóságban elképzelni sem tudjuk, de mi (a tisztítótűzben) úgy ismerjük őt, amilyen valójában, s megértjük, mert lelkünk megszabadult minden köteléktől, amely lebéklyózta és meggátolta abban, hogy felfogja Isten szentségét, felségét és nagy irgalmasságát. Mi, mintegy a szeretettől felemésztett vértanuk vagyunk. Ellenállhatatlan erő vonz minket Isten felé, aki középpontunk, de ugyanakkor egy más erő, visszataszít minket az engesztelés helyére.

A mi állapotunkban képtelek vagyunk kielégíteni vágyakozásunkat. Ó, milyen szenvedés ez, de mi kívánjuk, és nem zúgolódunk itt Isten ellen. Csak azt kívánjuk, amit Isten akar. Ti azonban ott a földön, nem vagytok képesek arra, hogy megértsétek, mit kell kiállnunk.

A tisztítótűzben vannak nagyon bűnös lelkek is, de bánják bűneiket, és jóllehet bűneiért engesztelést kell nyújtaniuk, ők megerősödtek a kegyelmekben, s többé már nem tudnak vétkezni. Tökéletesednek, amint a lélek fokozatosan megtisztul az engesztelésnek ezen a helyén.

A lélek jobban megérti Istent anélkül, hogy látná, mert akkor ez már nem lenne tisztítóhely. A tisztítóhelyen, ha ismernénk jobban Istent, nem lenne oly nagy a szenvedésünk és vértanúságunk, de mi jobban ismerjük őt, mint a Földön ismerik. Fő szenvedésünk, hogy távol vagyunk tőle, aki hosszantartó vágyainknak egyedüli tárgya.

Több lélek igyekezett megértetni velünk a tisztítótűz tüzének rettenetességét azzal, hogy egy asztalon vagy ajtón hagyta kéznyomatát, amely úgy égetődött bele a fába, mintha pirosan izzó vasat tettek volna rá. Olaszországban, Assisi közelében, még ma is őrzik azt az ajtót, amelyen Folignoi Teréz nővér kéznyoma látható. Hosszú ideig őriztek egy hasonló kéznyomot egy asztalon, a spanyol-országi Zamorában, mely Léon tartományban van. Egy forradalom alatt azonban megsemmisült.

Pazzi Szent Magdolna részesült egy látomásban, amelyben látta a tisztítóhely különböző szenvedéseit. A legelviselhetetlenebb szenvedéseket is, örömmel tűrték a lelkek. ”Ha Isten nem nyilatkoztatta volna ki ezt számomra, sohasem hittem volna ezt – mondotta – elöljáróinak. Mindazonáltal nem nevezhetem kegyetlennek ezeket a gyötrelmeket. Inkább előnyösek azok, hiszen a Paradicsom kimondhatatlan boldogságába vezetnek.”

Tiszteletre méltó Chocosca Szaniszló Lengyelországban megkérdezett egy lelket, aki megjelent neki, hogy a tisztítóhely tüze fájdalmasabb-e a Földinél? A Föld minden tüze, a tisztítóhely tüzével összehasonlítva, üdítő szellőnek tűnik, kiáltotta fel a lélek.” Szaniszló ezt nem igen tudta elhinni. „Szeretnék bizonyságot kapni erről” – mondotta. „Ha Isten megengedi, a te megkönnyítésedre és saját lelkem javára, beleegyezem abba, hogy elszenvedjem fájdalmaidnak egy részét.” A lélek így felelt: „Nem tudnád elviselni. Egyetlen ember sem képes elviselni, túlélni ilyen gyötrelmet. Azonban Isten megengedi, hogy kis fokban érezzed azt. „Nyújtsd ki kezedet!” Szaniszló kinyújtotta kezét, és a szenvedő lélek rácseppentette egy cseppjét izzadtságának, vagy legalább egy ennek tetsző folyadékot. Abban a pillanatban a szerzetes velőt hasító kiáltással a földre rogyott és eszméletét vesztette. Amikor magához tért félelmetes fájdalmából, beszámolt tapasztalatáról rendtársainak. „Kedves Atyák! – ha ismernénk Isten büntetése szigorúságát, sohse követnénk el bűnt, és sose szűnnénk meg vezekelni ebben az életben, hogy elkerülhessük a túlvilági vezeklést.”

Ettől a pillanattól kezdve Szaniszló ágyban fekvő beteg lett. Még egy éven keresztül gyötrődött így, rettenetes sebe fájdalmától, mielőtt meghalt. Utoljára még emlékeztette rendtársait az isteni Igazságosság szigorára. Példája annak a tartománynak minden rendházában fellendítette a lelki életet.

A nagyfokú szenvedés hatására, egy pillanat egy napnak tűnik fel, és egy óra éveknek.

Egy szerzetes halála után megjelent barátjának és megkérdezte tőle, miért vár oly soká, a szentmise elmondásával? – amit megígért neki. „Több mint egy évig hagytál szenvedni engem, mielőtt elmondtad lelkem üdvéért a misét! – Még negyedóra sem telt el eddig. Erre megindultan tekintett rá a megboldogult lélek és felkiáltott: „Mily rettenetesek azok az engesztelő fájdalmak! A percek éveknek tűntek számomra. Kedves Testvérem, nagy hűséggel szolgáld Istent, hogy elkerülhesd ezeket a büntetéseket. Isten veled! Repülök a mennybe, ahol hamarosan csatlakozni fogsz hozzám.”

Hasonlóképpen tanúskodott erről G. nővér is, amikor társnője megkérdezte, hogy a tisztítóhely tüze hasonlít-e a földi tűzhöz, így felelt:

Igen, azzal a különbséggel, hogy a tisztítótűz Isten igazságossága által kiszabott tisztulás, és hogy a földi tűz nagyon enyhe a tisztítóhely tüzéhez képest. Az csak árnyéka az isteni Igazságosság kemencéjének. De hogyan éghet egy lélek ? – kérdezte tovább a nővért.

Isten igazságos és kifejezett megengedéséből a lélek, amely az igazi bűnös (hiszen a testi fájdalmak csak engedelmeskednek a léleknek) úgy szenved, mintha a test szenvedne. „Láttál-e már valaha egy holttestet valami rosszat elkövetni ?”

A szentek szerint a testi fájdalmak különfélék lehetnek a tisztítóhelyen. Jóllehet a gyötrelmeket, főleg a tűz okozza, szenvednek azonban a hidegtől is, gyötrelmeket éreznek tagjaikban, vagy érzékszerveikben. Úgy látszik, hogy a különféle bűnök büntetésként, ez azok természetének megfelelő gyötrelmeiben részesülnek „hogy megtudjuk, ki-ki azzal bűnhődik, ami által vétkezett.”

Alacoque Szent Margit, a következő jelképes látomásban látott egy tisztítótűzben szenvedő nővért: „Borzadással tölt el, még a rágondolás is arra az ágyra, amit láttam. Éles, lángoló szögek álltak ki belőle mindenfelé, melyek behatoltak a testbe. Ő mondotta nekem ennek okát: „a lustasága és a szabályok elhanyagolása miatt szenvedett így. Szívében is fájdalmak nyilalltak és rettenetesen szenvedett, mert ellenkezett elöljárójával és bírálta őt. Nyelvét férgek rágták, s minthogy kitépték szájából, szeretetlen szavak és a kötelező hallgatás megszegése miatt. Ó, kiáltott fel a szenvedő nővér – bárcsak minden Istennek szentelt lélek látná szenvedéseimet! Ha megmutathatnám nekik, mi vár azokra, akik hanyagul élnek hivatásukban, teljesen felbuzdulnának és elkerülnék azokat a hibákat, amelyek miatt most annyit szenvedek.”

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Kategória

%d blogger ezt kedveli: