Szerző: andrelowoa | október 2, 2009

Katolikus Egyház Katekizmusa – ANGYALOK

I. Az angyalok

Az angyalok létezése — hitigazság

328 Hitigazság, hogy szellemi, test nélküli lények, akiket a Szentírás általában angyaloknak nevez, léteznek. Ezt a Szentírás éppoly világosan bizonyítja, mint az egybehangzó Szenthagyomány. >>150

Kik ôk?

329 Szent Ágoston róluk mondja: ,,Az ‘angyal’ (…) hivatalt, nem természetet jelöl. Ha a természete után érdeklôdöl, akkor szellem; ha a hivatala után, akkor angyal: mivolta szerint szellem, tevékenysége szerint angyal.”[400] Az angyalok egész létük szerint Isten szolgái és hírnökei. Mivel ,,állandóan látják az én Atyám arcát, aki a mennyben van” (Mt 18,10), ôk azok ,,akik teljesítik szavát, mihelyt meghallják beszédének hangját” (Zsolt 103,20).

330 Mint tisztán szellemi teremtményeknek, értelmük és akaratuk van; személyes[401] és halhatatlan[402] teremtmények. Tökéletességük fölülmúlja minden látható teremtményét. Ennek bizonysága dicsôségük ragyogása.[403]

Krisztus ,,minden angyalával együtt”

331 Krisztus az angyalok világának középpontja. Ôk az ô angyalai: ,,Amikor az Emberfia eljön dicsôségében és vele mind az angyalok…” (Mt 25,31). Övéi, mert általa és érte teremtettek: ,,Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön; a láthatókat és a láthatatlanokat: a trónusokat, az uralmakat, a fejedelemségeket és a hatalmasságokat; minden általa és érte teremtetett” (Kol 1,16). Még inkább az övéi, mert üdvözítô tervének hírnökeivé tette ôket: ,,Nemde ôk mind szolgáló lelkek? Azok szolgálatára vannak rendelve, akik majd öröklik az üdvösséget.” (Zsid 1,14) >>291

332 A világ teremtésétôl fogva[404] és végig az üdvösség történelmének folyamatában jelen vannak; távolabbról vagy közelebbrôl hirdetik az üdvösséget és szolgálják az isteni terv megvalósulását: ôk zárják be a földi paradicsomot,[405] oltalmazzák Lótot,[406] megmentik Hágárt és fiát,[407] visszafogják Ábrahám kezét,[408] szolgálatuk által közöltetik a Törvény,[409] vezetik Isten népét,[410] hírül adnak születéseket[411] és meghívásokat,[412] próféták mellett állnak[413] — hogy csak néhány példát említsünk. Végezetül Gábor angyal adja hírül az Elôfutár és maga Jézus születését.[414]

333 A megtestesült Ige életét a Megtestesüléstôl a Mennybemenetelig körülveszi az angyalok imádata és szolgálata. Amikor Isten ,,bevezeti az elsôszülöttet a világba, ezt mondja: »Imádja ôt Isten minden angyala«” (Zsid 1,6). A Krisztus születésekor fölhangzott dicsôítô énekük — ,,Dicsôség a magasságban Istennek” (Lk 2,14) — továbbhangzik az Egyház dicsôítô imájában. Ôk vigyáznak Jézusra gyermekkorában,[415] szolgálnak neki a pusztában,[416] megerôsítik a halálküzdelemben,
[417] amikor megmenekülhetett volna általuk ellenségek kezébôl,[418] mint egykor Izrael.[419] Angyalok ,,evangelizálnak” is[420] hirdetvén a megtestesülés jó hírét[421] és Krisztus föltámadását.[422] Jelen lesznek Krisztus visszatérésekor, akit hirdetnek,[423] és szolgálni fogják az ítéletkor.[424] >>559

Az angyalok az Egyház életében

334 Ezért az Egyház egész élete az angyalok titokzatos és hatalmas segítségét élvezi.[425]

335 Liturgiájában az Egyház az angyalokhoz társul, hogy velük együtt imádja a háromszor szent Istent;[426] segítségüket kéri (pl. az ,,In Paradisum deducant te angeli
”, ‘Mennyország örömébe vigyenek az angyalok…’ ének a temetési szertartásban,[427] továbbá az ún. ,,Kerub-ének” a bizánci liturgiában[428]); és néhány angyal emlékezetét külön is ünnepli (Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Ráfael és az Ôrangyalok). >>1138

336 Az emberi életet kezdetétôl[429] a halálig[430] körülveszi ôrségük[431] és közbenjárásuk.[432] ,,Senki nem tagadja, hogy minden egyes hívô mellett áll egy angyal, mint valami pedagógus és az életet irányító pásztor.”[433] A keresztény élet a hitben már itt a földön részesedik az Istenben egyesült angyalok és emberek boldog társaságából. >>1020

—–

II. Az angyalok bukása

391 Ôsszüleink engedetlen döntése mögött egy istenellenes, kísértô hang áll,[498] mely irigységbôl taszította ôket a halálba.[499] A Szentírás és az Egyház hagyománya ebben a lényben egy bukott angyalt lát, akit Sátánnak vagy ördögnek nevez.[500] Az Egyház tanítja, hogy kezdetben Istentôl teremtett jó angyal volt. ,,Az ördögöket és a többi démont Isten természetük szerint jónak teremtette, de önmaguktól rosszak lettek.”[501] >>2538

392 A Szentírás beszél ezeknek az angyaloknak a bűnérôl.[502] Ez a ,,bukás” ezeknek a szellemi teremtményeknek a szabad választásában áll, mely radikálisan és visszavonhatatlanul elutasította Istent és az ô országát. E lázadás visszhangját halljuk a kísértô ôsszüleinknek mondott szavaiban: ,,Olyanok lesztek, mint az Isten” (Ter 3,5). ,,Az ördög kezdettôl fogva vétkezik” (1Jn 3,8), ,,hazug és hazugság atyja” (Jn 8,44). >>1850, >>2482

393 Az angyalok választásának visszavonhatatlansága, és nem a végtelen isteni irgalmasság hiánya az oka annak, hogy bűnüket nem lehet megbocsátani. ,,Bukásuk után ugyanis számukra nincs bűnbánat, amint az emberek számára sincs a halál után.”[503] >>1033–1037, >>1022

394 A Szentírás bizonyítja annak ártó befolyását, akit Jézus ,,kezdettôl fogva gyilkosnak nevez” (Jn 8,44), s aki még azt is megkísérelte, hogy Jézust eltérítse Atyjától kapott küldetésétôl.[504] ,,Az Isten Fia azért jelent meg, hogy az Ördög műveit lerombolja” (1Jn 3,8). Ezen művek legsúlyosabbja a következmények miatt a hazug félrevezetés volt, mely az embert rávette, hogy ne engedelmeskedjék Istennek. >>538–540, >>550, >>2846–2849

395 A Sátán hatalma azonban nem végtelen. Nem egyéb ô, mint teremtmény; hatalmas, mert tiszta szellem, de mindig teremtmény: Isten országának épülését nem tudja megakadályozni. Jóllehet a Sátán gyűlöletbôl tevékenykedik a világban Isten és az Ô Jézus Krisztusban lévô országa ellen, s bár tevékenysége súlyos, közvetlenül szellemi, közvetve fizikai természetű károkat okoz minden embernek és társadalomnak, e tevékenységet az isteni gondviselés engedi meg, mely az ember és a világ történelmét erôsen és szelíden kormányozza. Nagy misztérium, hogy Isten megengedi az Ördög tevékenykedését, de ,,tudjuk, hogy az istenszeretôknek minden a javukra válik” (Róm 8,28). >>309, >>1673, >>412, >>2850–2854

Összefoglalás

350 Az angyalok szellemi teremtmények, akik szüntelenül dicsôítik Istent, és szolgálják az Ô más teremtményeire vonatkozó üdvözítô terveit: ,,Az angyalok együttműködnek mindabban, ami javunkra szolgál”.[447]

351 Az angyalok körülveszik Krisztust, az ô Urukat. Neki szolgálnak, fôként az embereket üdvözítô küldetésének teljesítésében.

352 Az Egyház tiszteli az angyalokat, akik támogatják földi zarándokútján és oltalmaznak minden embert.

—–

413 ,,Isten a halált nem alkotta, és nem leli örömét az élôk pusztulásában (…). A Sátán irigysége révén azonban a világra jött a halál.” (Bölcs 1,13; 2,24)

414 A Sátán, más néven az Ördög és a többi démonok bukott angyalok, mert szabadon visszautasították Isten és az Ô tervének szolgálatát. Istennel szembeni állásfoglalásuk végleges. Arra törekszenek, hogy az embert társukká tegyék az Isten elleni lázadásban.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Kategóriák

%d blogger ezt szereti: