Szerző: andrelowoa | november 1, 2009

HITTAN- ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE

KÉRDÉSEK – I.

1. Ki az Isten?
• Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk

2. Hogyan lett a világ?
• Isten értelmével kigondolta, akaratával létrehozta gondviselésével fenntartja és kormányozza.

3. Kihez hasonlít az ember?
• Istenhez: halhatatlan személy, értelme, szabad akarata van

4. Mivel mutatta meg Isten szeretetét?
• Ősszüleinket gyermekévé fogadta és a mennyei boldogságra hívta őket.

5. Hány személy az Isten?
• Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek.

6. Egyszóval a Három?
• Szentháromság.

7. Ki váltotta meg a világot?
• Jézus Krisztus a Megváltó.

8. Kicsoda Jézus Krisztus?
• Isten egyszülött Fia, aki értünk emberré lett.

9. Miért lett emberé?
• Hogy minket szóval és példával tanítson, hogy értünk szenvedjen és meghaljon

10. Ki Szentlélek?
• A Harmadik Isteni Személy, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt.

11. Mikor szállt le az apostolokra?
• Pünkösd ünnepén

12. Miért jött el a Szentlélek?
• Az apostolokat bátorítsa, megvilágosítsa és az Anyaszentegyházban munkálkodjék mindvégig.

13. Mi a Szentírás?
• Szentlélektől sugalmazott könyvek összessége.

14. Mi a Szenthagyomány?
• Az a kinyilatkoztatás, amelyet az apostolok szóban hirdettek, de le nem írtak.

15. Hogyan munkálkodik a Szentlélek?
• Vigyáz az egyházra, hogy hűségesen megőrizze és továbbadja Krisztus tanítását. Ke-gyelmével segíti és megszenteli az egyházat.

16. Miért alapította Krisztus az egyházat?
• Hogy örök üdvösségre vezesse az embereket.

17. Hogyan vezeti az üdvösségre?
• Tévedés nélkül tanítja az embereket, törvényeivel kormányozza és kegyelemeszközeivel megszentel.

18. Mivel nyerjük meg Isten kegyelmét?
• A szentségekkel: keresztség, bérmálás, Oltáriszentség, bűnbocsánat, szentkenet, egyházi rend, házasság.

19. Mi a bérmálás?
• Szentség, melyben a Szentlélek a szívünkbe száll és megerősít, hogy hitünket állhatatosan valljuk és hitünk szerint éljünk.

20. Hogyan bérmál a püspök?
• A bérmálkozó homlokára krizmával keresztet rajzol és mondja: N vedd a Szentlélek ajándékának jelét.

21. Melyek a bérmálás hatásai?
• Eltörölhetetlen jegy, növeli a megszentelő kegyelmet segítő kegyelmet ad a hit szerinti életre.

22. Melyek a Szentlélek ajándékai?
• bölcsesség, értelem, jótanács, tudomány, lelki erősség, jámborság, istenfélelem

23. Mely szentségek nyomnak eltörölhetetlen jegyet a lelkünkbe?
• keresztség, bérmálás, egyházi rend

24. Milyen küldetést kapunk a bérmálásban?
• Részesedünk Krisztus tanítói, papi, pásztori küldetésében

25. Hogyan készülünk a bérmálásra?
• Hittan, szentgyónás, áldozás, méltó testi és lelki feltételek.

26. Hogyan tarjuk meg Isten l. parancsát?
• Elismerjük legfőbb Urunknak, szívesen és figyelmesen imádkozunk

27. Hogyan tarjuk meg Isten 2. parancsát?
• Istenről, szentekről, szentségekről, szent tárgyakról, ünnepekről szeretettel beszélünk

28. Sorold fel hitünk fő igazságait?
• Egy Isten van- Atya, Fiú, Szentlélek.
• Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja
• A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen
• Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát, de igazságos: jók-jutalom, go-noszok-büntetés
• Isten kegyelme az üdvösségre szükséges
• Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad
• Jézus egyetlen Egyházat alapított, – ennek legfőbb pásztora a római pápa.

29. Hogyan tarjuk meg Isten 3. parancsát?
• Vasárnap és ünnepnap elmegyünk a szentmisére és pihenünk.

30. Hogyan tarjuk meg Isten 4. parancsát?
• szüleinket szeretjük, tiszteljük, kedvükben járunk engedelmeskedünk és imádkozunk értük.

31. Hogyan tarjuk meg Isten 5. parancsát?
• Vigyázunk a magunk és mások testi-lelki épségére

32. Hogyan tartjuk meg Isten 6. parancsát?
• Tisztelettel gondolkodunk és beszélünk az életadásról, kerüljük a szemérmetlen beszédet és cselekedetet

33. Hogyan tartjuk meg az Isten 7. parancsát?
• Dolgozunk becsületesen, vigyázunk a magunk és mások tulajdonára

34. Hogyan tarjuk meg Isten 8. parancsát?
• Őszinték vagyunk, kerüljük a rágalmat és a megszólást

35. Hogyan tarjuk meg Isten 9. parancsát?
• Védjük a családi életet, a házastársi hűséget a szülők és gyermekek boldogságát.

36. Hogyan tartjuk meg Isten 10. parancsát?
• Legyünk jószívű, önzetlen emberek, kerüljük az irigységet és ne az anyagiak legyenek legfontosabbak az életünkben

37. Ki lehet keresztszülő?
• Aki meg van keresztelve, elmúlt 14 éves és példaadó keresztény

38. Ki lehet bérmaszülő?
• Keresztény, megbérmált személy, aki vallását buzgón gyakorolja és elmúlt 14 éves.

39. Mi a bérmaszülő kötelessége?
• Szavával és példájával segítse bérmagyermekét.

40. Mi a keresztség?
• Az első és legfontosabb szentség, melyben Isten gyermekei, az Egyház tagjai és a mennyország örökösei leszünk

41. Mi az Oltáriszentség?
• A legfölségesebb szentség: Jézus Teste és Vére a kenyér és bor külső színe alatt

42. Mi a bűnbánat szentsége?
• Amelyben Isten megbocsátja a bűneinket a pap feloldozása által

43. Mi az egyházi rend szentsége?
• Amelyben Isten papi hatalmat és ehhez kegyelmet ad azoknak, akiket különös szolgálatára rendelt.

44. Mi a házasság?
• Az a szentség, melyben egy férfi és egy nő felbonthatatlan életszövetséget köt egymás-sal, egymás segítése, kiegészítése és gyermeknevelés céljából.

45. Mik a házastársak kötelességei?
• Egymáshoz hűek legyenek a sírig, egymást szeressék és segítsék, gyermekeiket Isten akarat szerint neveljék.

46. Megengedi-e Isten a válást?
• Nem, a házasság felbonthatatlan. Aki mégis elválik és újabb házasságot köt, súlyos bűn-ben él és a pap nem adhat feloldozást.

47. Mit jelent a szigorú böjt?
• Aki elmúlt 18 éves és nincs 60 éves, az hamvazószerdán és nagypénteken ne egyék húst és csak háromszor egyék, egyszer lakjon jól.

48. Hogyan tarjuk meg a hústilalmat?
• nagyböjti péntekeken nem eszünk húst, évközi péntekeket hústilalommal, vagy egyéb önmegtagadással, vagy jócselekedettel

49. Miért hiszel Jézusban?
• Mert igazolta istenségét, meggyőzött arról, hogy szeret

50. Mivel mutatta meg hogy szeret?
• A keresztfán meghalt értem, hogy örökre boldog legyek és üdvözülhessek.

KÉRDÉSEK – II.

51. Hogyan tartrjuk meg Isten 1. Parancsát?
• Elismerjük Őt legfőbb Urunknak, szívesen és összeszedeten imádkozunk és iránta való szeretetünket tettekkel mutatjuk meg.

52. Mi vallás?
• A vallás az ember szem,élyes kapcsolata Istennel,akitől élete kérdéseinek megoldását reméli.

53. Hogyan kell fejleszteni hitünket?
• Hitünket vallási ismetretek gyarapításával és öntudatos életre váltásával kell fejlesztenünk.

54. Hogyan szól hozzánk Isten az imában?
• Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

55. Hogyan tartjuk meg Isten 2. Parancsát?
• Istenről,szentekről,szentségekről,szent tárgyakról,ünnepekről tisztelettel és szeretettel beszélünk.

56. Sorold fel a 6 fő igazságot!
• egy Isten van
• egy Istenben három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek
• a Fiú megváltott: megszületett,szenvedett,megahalt és feltámadt.
• Isten igazságos: jóknak jutalom – gonoszoknak büntetés
• az ember lelke halhatatlan
• Isten kegyelme az üdvösségre szükséges

57. Miért tiszteljük a szenteket?
• Mert példaképeink a keresztény életben és közbenjárásukkal segítenek minket.

58. Mit tudsz a védőszentedről?
• A szentek élete c. könyv segít az ő megimerésében.

59. Hogyan tartjuk nmeg Isten 3. Parancsát?
• Vasár és ünnepnap elmegyünk a szentmisére és aznap pihenünk.

60. Mit tudsz az egyházi évről?
• Advent első vasárnapjától Krisztus Király ünnepéig tartó időszak,amelyben Jézus életének eseményeiről,szentekről,hitünk titkainak ünnepeiről emlékezik meg az Egyház.

61. Hogyan veszünk részt a szentmisén?
• Figyelmesen meghallgatjuk Jézus tanítását, közösen imádkozunk és énekelünk, – Jézussal együtt felajánljuk magunkat a mennyei Atyának és Jézussal egyesülünk a szentáldozásban.

62. A szentmise részei?
• Igeliturgia : bevezetés,bánat,beszélgetés Istennel,
• Áldozati liturgia: felajánlás,átváltoztatás,áldozás.

63. Mit kíván Isten a 4. Paranccsal?
• Szüleinket szeressük,tiszteljük,járjunk a kedvükben,engedelmeskedjünk nekik és imád-kozunk értük.

64. Mi a szülők feladata?
• A szülők feladata,hogy gyermekeiket becsületes emberré és felnőtt jó kereszténnyé neveljék.

65. Miért tiszteljük szüleinket?
• Isten után ők szeretnek a legjobban, életünket és sokmindent nekik köszönhetünk.

66. Hogyan tartjuk meg az 5. Parancsot?
• Vigyázunk a magunk és mások testi-lelki egészségére,tettlegesen nem bántalmazunk senkit és rosszra nem csábítjuk embertérsainkat.

67. Ki vét az 5. Parancs ellen?
• Aki gyilkol,verekszik,haragszik,másokkal bűnt tanít,bűnben segít,bűnre vezet és botrányokat okoz.

68. Mit kíván Isten a 6. Paranccsal?
• Tisztelettel gondolkodjunk és beszéljünk az életadásról,kerüljük a ruhátlanságot a szemérmetlen beszédet és cselekedetet.

69. Miért ilyen értékes a testünk?
• Mert Jéztus is magára vette és a Szentlélek temploma.

70. Mit véd Isten a 9. Paranccsal?
• A csaláédi életet, a házastársi hűséget a szülők és gyermekek boldogságát.

71. Mit kíván Isten a 7. Paranccsal?
• Dolgozzunk becsületesen,vigyázzunk mindenre akár a miénk,akár nem és ne vegyük el a másét.

72. Mit kíván Isten a 10.Paranccsal?
• Legyünk jószívű,önzetlen emberek,kerüljük az irigységet, a hiúságot, és ne a pénz és az anyagiak legyenek a legfontosabbak az életünkben.

73. Mik az állpotbeli kötelesséegek?
• Mindenkinek az a dolga,amit az Isten rábízott,és amit Tőle feladatul kapott.

74. Mit kíván Isten tőlünk a 8. Paranccsal?
• Legyünk őszinték, igazmondók, szerettel beszéljünk másokról, súlyos ok nélkül ne beszéljünk bűneikről, és főként ne fogjunk másra olyan bűnt,amit nem tett.

75. Mikor fognak megbízni benned embertársaid?
• Ha látják,hogy szavaid igazolják tetteidet, úgy is élsz, ahogy beszélsz.

76. Mi a kegyelem?
• A kegyelem Isten természetfeletti ajándéka, amelyet az Úr Jézus érdemeiért kapunk, hogy üdvözüljünk:
• Két fajtája van – a segítő és a megszentelő kegyelem.

77. Mit tesz Isten a lelkünkben a megszentelő kegyelemmel?
• Megtisztítja és megszenteli lelkünket,- a megszentelő kegyelmet a keresztségben kapjuk meg, és mindaddig a lelkünkben marad, amíg halálos bűnt el nem követünk.

78. Mit tesz Isten a lelkünkben a segítő kegyelemmel?
• Isten a segítő kegyelemmel megvilágosítja értelmünket és megerősíti akaratunkat,hogy a jót megisnmerjük és megtegyük a rosszat pedig elkerüljük.

79. Mik szentségek?
• A szentségek látható jelek,a melyeket Krisztus Urunk rendelt, hogy általuk a láthatatlan kegyelmet, Isten természetfeletti adományát elnyerjük.

80. Mi a keresztség?
• A keresztség az első és a lefontosabb szentség, amely az áteredő büntől megtisztítja a lelkünket, Isten gyermekévé, az Anyaszentegyház tagjává és a mennyország örökösévé tesz bennünket.

81. Kik szolgáltaják ki a keresztséget?
• ünnepélyesen : püspök, pap,diakonus,
• szükség esetén bárki, de feltétel, hogy az Egyház nevében és szándéka szerint tegye.

82. Ki lehet keresztszülő, és mit ígér meg a szülőkkel együtt?
• Aki betöltötte a 14. életévét,és megígéri a szülőkkel együtt, hogy a gyermeket vallásosan nevelik, maguk is gyakorolják vallásukat és életükkel példát mutatnak a gyermeknek.

83. Kit lehet megkeresztelni?
• Aki hisz Jézus Krisztusben és bűnbánatot tart és Jézus követője akar lenni.A kisgyermek keresztelésének feltétele a szülők élő hite.

84. Mi a bérmálás?
• A bérmálás szentség, melyben a Szentlélek a lelkünkbe száll és megerősít benünket,hogy hitünket állhatatosan valljuk és hitünk szerint éljünk.

85. Ki a Szentlélek?
• A Szentlélek a III. Isteni Személy, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt.

86. Milyen eseményt ünneplünk Pünkösdkor?
• A Szentlélek eljövetelét, Akit Jézus küldött le az apostolokra, hogy megerősítse őket hitükben és így bátrak legyenek az evangélium hirdetésében.

87. Mire vállakoznak,akik bérmálkoznak?
• Arra, hogy másoknak is példát asdnak a keresztény életre, segítenek az Istenhez vezető úton, hogy ők is megismerjék és megszeressék az Istent.

88. Miért bérmálkozunk?
• Azért bérmálkozunk, hogy megkapjuk a Szentlelket a hitvalló keresztény élethez, és apostoli küldetésünk teljesítéséhez.

89. Hogyan készülünk a bérmálásra?
• Bérmálás előtt meg kell gyónni és áldozni, rendszeresen résztvenni a bérmálási oktatásokon és ígéretet kell tenni Istennek a hitvaló, bátor keresztény életre.

90. Milyen kegyelemben részesít bérmálás szentsége?
• Növeli lelkünkben a megszentelő kegyelmet,segítő kegyelmet ad, megerősít hitünkben 7 ajándék és egy eltörölhetetlen jegy birtokosává tesz bennünket.

91. Ki nagykorú,felnőtt keresztény?
• Aki kellőképpen ismeri Jézus tanítását és azt tettekre is váltja.

92. Milyen apostoli feladataink vannak?
• Krisztus tanúi legyünk a mindennapi életben,- örömhírével, szeretével,- ott, ahol emberekkel találkozunk.

93. Mik a Szentlélek ajándékai?
• A következők: Bölcsesség, Értelem, Tanács, Erő, Tudomány, Áhitat /Jámborság/, Istenfélelem

94. Melyek a Szentlélek elleni bűnök?
• aki vakmerően bizakodik Isten irgalmában
• aki annyira nem remél Istenben, hogy kétségbe esik,
• aki a megismert keresztény vallási igazság ellen tusakodik /lázad/
• aki irigyli mástól Isten kegyelmét,
• aki haláláig nem bánja meg a bűnét.

95. Mit kérsz a bérmálásban a Szentlélektől?
• Árasszon el kegyelmével, hogy ígéretemhez hűséges lehessek.

96. Meddig akarsz hűséges maradni?
• Isten kegyelmi segítségével – életem végéig.

97. Mit jelent az olajjal való megkenés?
• Az olaj jelenti az erőt, melyet a Szentlélek ad, a kereszt a homlokodon pedig arra int, hogy nem szabad megtagadnod Krisztust sem félelemből sem szégyenből. /krizma a “jótettek illata” /

98. Mi krizma?
• A krizma balzsammal kevert faolaj, melyet a püspök szentel meg nagycsütörtökön a székesegyházban a papokkal együtt.

99. Ki bérmálhat?
• Ünnepélyesen a püspök, halálos veszedelemben,betegségben minden pap, a püspök engedélyével a plébános.

100. Ki lehet bérmaszülő?
• Aki jó keresztény, maga is bérmálkozott, és vallását lelkismeretesen gyakorolja a katolikus hitben.

101. Mi bérmaszülő kötelessége?
• Szóval és példával segítse bérmagyermekét a lelki harcban.

102. Mi az Oltáriszentség?
• Az Oltáriszentség a lefölségesebb szentség: az Úr Jézus valóságos Teste és Vére a kenyér és a bor küső színe alatt.

103. Milyen szavakkal változtata át Jézus a kenyeret és a bort saját Testévé és Vérévé?
• Vegyétek és egyétek: ez az én Testem
• Vegyétek és igyátok: ez az én Vérem

104. Mikor rendelte Jézus az Oltáriszentséget?
• Az Utolsó Vacsorán – kereszthalála előtt.

105. Miért rendelte Jézus az Oltáriszentséget?
• avégett rendelete,hogy: – Szent Testével és Vérével köztünk lakjék,
• a szentmisében újra és újra feláldozza magát értünk,
• a szentáldozásban lelkünk tápláléka legyen.

106. Mi a bűn?
• A bűn szándékosan elkövetett rossz, ha nem azt teszem, amire Jézus tanított.

107. Mikor követünk el súlyos bűnt?
• Ha fontos dologban tudva és akarva nem engedelmeskedünk Isten parancsának.

108. Mi a bánat?
• Szívbéli sajnákozás az elkövetett rossz felett.

109. Mikor van bánatunk?
• Amikor elítéljük bűneinket, sajnáljuk, amit tettünk, bocsánatot kérünk Istentől és mindent megteszünk, hogy bűneinket jóvá tegyük.

110. Mi a bűnbánat szentsége?
• Az a szentség, amelyben Isten megbocsájtja bűneinket a pap feloldozása által.

111. Hogyan gyónjuk meg bűneinket?
• Bűneinket érthetően és őszintén gyónjuk meg, ez annak a jele, hogy igazi a bánatunk és szeretnénk jobbakká lenni.

112. Melyek a szentgyónás hatásai?
• Isten eltörli bűneinket, visszafogad szeretébe.

113. Mi a szentkenet?
• Az a szentség,amelyet az Úr Jézus a nagybetegek számára rendelt, testük és lelkük javára.

114. Hogan válik a lélek javára a szentkenet?
• eltörli a halálos bűnöket,
• türelmet ad a szenvedésben,
• megerősít a kísértések idején,
• előkészít a jó halálra
• testi gyógyulást is ad, ha az a lélek javára válik.

115. Kihez kell papot hívni?
• Minden beteghez, ha állapota súlyosnak látszik. Ha valaki kórházba kerül, jó ha előtte meggyónik.

116. Hogyan szolgáltatja ki a pap a betegek kenetét?
• A püspök által megszentelt olajjal megkenin kereszt alakban a beteg homlokát és mindkét kezét és közben imádkozik a betegért.

117. Mi az egyházirend szentsége?
• Az a szentség,ami által az Isten papi hataélmat és ehhez segítő kegyelmet ad azoknak, akiket kiválasztott szolgálatára.

118. Mire kapnak a papok lelki hatalmat?
• a szentmise bemutatására,
• a szentségek kiszolgáltatására,
• Isten igéjének hirdetésére.

119. Hogyan történik a papszentelés?
• A püspök a szentelendő fejére teszi a kezét és közben a Szentlélek segítségét, Isten erejét kéri számára.

120. Milyen különleges kegyelmet ad a papszentelés?
• Megszentelő kegyelmet és eltörölhetetlen jegyet ad /a pap élete végéig pap marad /

121. Mi a házasság?
• Az a szentség, amelyben egy férfi és egy nő / vőlegény és mennyasszony/ felbonthatalan életszövetséget köt egymással és Istentől kegyelmet kapnak arra, hogy házastársi kötelességeiket hűségesen teljesítsék.

122. Hogyan történik a házasságkötés?
• A vőlegény és a mennyasszony kijelentik, hogy egymásnak házastársai akarnak lenni. Jelen van rajtuk kívül még két tanú és a pap.

123. Mik a házastársak kötelsségei?
• egymáshoz hűségesek legyenek a sírig,
• egymást szeressék és segítsék,
• gyerkeiket Isten akarata szerint neveljék.

124. Kik nem köthetnek házasságot?
• akiknek már van házastársuk,
• közeli rokonok,
• papok, szerzetesek, hisz ők erre fogadalmat tettek.

125. Megengedi-e Isten a házstársaknak a válást?
• Nem, mert a házasság Isten előtt felbonthatalan. Jézus mondja: Amit Isten egybekötött,ember szét ne válassza.

126. Milyen büntetést von maga után, aki mégis elválik?
• Ha másik házasságot köt, súlyos bűnben él, és a pap nem adhat feloldozást neki.

127. Mire emlékezünk nagycsütörtökön?
• Jézus összehívta barátait az apostolokat, hogy megüljék az Utolsó Vacsorát és itt megalapította az Oltáriszentséget, szent Testévé és Vérévé változtatta a kenyeret és a bort.

128. Mi történt Jézussal nagypénteken?
• Halálra ítélték és kivégezték, Ő szenvedett a mi bűneinkért.

129. Mi történt Jézusal Húsvétvasárnap hajnalán?
• Jézus feltámadt! A sírhoz jövő asszonyoknak egy angyal mondja meg ezt az örömhírt.

130. Mit jelent számunkra az,hogy Jézus feltámadt?
• Azt az örömhírt,hogy mi is feltámadunk a halálunk után.

131. Jézus Krisztus Isten vagy ember?
• Jézus valóságos Isten és valóságos ember,Ő az Istenember. Külsőleg olyan volt, mint egy ember, de isteni voltát csodáival és főleg feltámadásával igazolta.

132. Mire emlékezünk a nagyböjtben?
• Jézus szenvedésére és a halálára.

133. Mire figyelmeztet minket a nagyböjt?
• Gondoljunk a lelkünkre és tartsunk bűnbánatot.

134. Mit jelent a szigorú böjt?
• Aki elmúlt 18 éves és még nincsen 60 az hamvazószerdán és nagypénteken ne egyen húst és csak háromszor étkezzék és közülük csak egyszer lakjon jól.

135. Hogyan tartjuk meg a bűnbánati napot a pénteket?
• Vagy nem eszünk húst, vagy ha megesszük – helyette más jócselekdetet végzünk,vagy bűnbánó lélekkel imádkozunk.

136. Mit jelent az a kifejezés,hogy az Isten örökké él?
• Soha senkitől sem született,mert öröktől fogva létezik / él / és soha nem hal meg, mert örökkévaló.

137. Miért nem látjuk az Istent?
• Mert Isten lélek / nincsen teste/

138. Milyen az Isten azokhoz, akik szeretik Őt?
• Isten is szereti őket és megígérte, hogy haláluk után örök élettel jutalmazza őket.

139. Milyen az Isten azokhoz, akik nem hisznek benne?
• Isten mindenkit szeret. Azoknak is jót akar, akik nem hisznek benne és azt szeretné, hogy megtérnének Hozzá. Hív és vár mindenkit, hogy szeressék Őt. És szerethesse őket.

140. Kicsoda Jézus Krisztus?
• Jézus az Isten Egyszülött Fia, a második Isteni Személy, Aki emberi testet vett fel, hogy megváltson minket.

141. Kik várták leginkább Jézus eljövetelét?
• A próféták, akik jövendöltek Róla,
• Keresztelő Szt.János és a Szűzanya, Jézus édesanyja.

142. Hogyan élt Jézus?
• 30 éves koráig Názáretben élt, úgy, mint a többi ember, engedelmes volt, dolgozott és megmutatta, hogyan lehet mindennap Isten kedvében járni.

143. Hogyan segített Jézus az embereken?
• Mindenkivel jót tett és Isten Országáról tanította őket.

144. Miért tett Jézus csodát?
• Hitet ébresztett vele, megmutatta isteni hatalmát és segített a rászorulón.

145. Miért hiszek Jézusban és miért vagyok keresztény?
• Mert igazolta istenségét és meggyőzött arról, hogy szeret minket.

146. Mivel mutatta meg, hogy szeret?
• A keresztfán meghalt értünk, hogy üdvözülhessünk.

KÉRDÉSEK – III.

147. Mi a vallás?
• Egy felsőbb lény (Isten) elismerése és akaratának teljesítése.

148. Mi a különbség a pogány és a keresztény vallás között?
• A pogány vallásokat az emberek, a keresztény vallást Jézus Krisztus a II. isteni személy adta nekünk.

149. Mit tanít a mi vallásunk?
• A vallásunk (hitünk) azt tanítja, amit az Isten kinyilatkoztatott nekünk.

150. Mi a kinyilatkoztatás?
• A kinyilatkoztatás az Isten szava (tanítása) az embereknek.

151. Miben maradt ránk a kinyilatkoztatás teljessége?
• A kinyilatkoztatás teljessége a Szentírásban és a Szenthagyományban maradt ránk.

152. Mi a Szentírás?

• A Szentírás azoknak a szent könyveknek a gyűjteménye, amelyet a szentírók a Szentlélek sugalmazására írtak meg. Két részből áll: Ószövetség: 45 könyv, és Újszövetség: 27 könyv.

153. Mi a sugalmazás?
• A sugalmazás a Szentlélek tevékenysége, amellyel a szentírót arra ösztönzi, hogy írjon, és írás közben vigyáz rá, hogy csak a jót írja, vagyis azt, amit Isten akar közölni az emberekkel.

154. Meddig tart az Ószövetség?
• Az Ószövetség Jézus Krisztus születéséig tart. Az Újszövetség legfontosabb könyvei az evangéliumok, /4/, melyeket Szt. Máté, Márk, Lukács, János evangélisták írtak.

155. Mi a Szenthagyomány?
• A Szenthagyomány a kinyilatkoztatásnak az a része, amelyet az apostolok hirdettek, de nem írtak le, amelyet az Anyaszentegyház tanítóhivatala őriz és ad tovább szóban és írásban

156. Hol van meg tömören, amit hinnünk kell?
• Amit hinnünk kell, röviden az “Apostoli Hitvallás” tartalmazza, a Hiszekegy foglalja össze.

157. Ki az Isten?
• Az Isten az egész világ Ura / mert Ő teremette a világot és a belé adott törvényeivel fenntartja és kormányozza /Ő a mi mennyei Atyánk, mert nekünk adta ezt a szép világot: /”Szaporodjatok. . . hajtsátok uralmatok alá a földet. ” / Gyermekeivé fogadott bennünket, halhatatlan lelkünkkel csak mi emberek hasonlítunk Rá.

158. Isten legkiválóbb teremtményei?
• Isten legkiválóbb teremtményei az emberek és az angyalok. Egymásra hasonlítanak, mert halhatatlan lelkük van, de különböznek abban, hogy az angyaloknak nincsen teste.

159. Ki az ember?
• Az ember a teremtés koronája. Test-lélek egység, Isten gyermeke.

160. Hogyan hívjuk az első emberek bűnét?
• Az első emberek bűnét eredeti bűnnek hívjuk, /mivel a kezdetnél- eredetnél- követték el. / és áteredő bűnnek is hívjuk, mert minden ember ezzel a bűnnel születik, amitől a keresztségben szabadul meg.

161. Az első bűn következményei?
• Az értelem elhomályosult, az akarat rosszra hajló lett, szenvedést és halált okozott. / betegség, baj. bűn, halál /

162. Mit ígért Isten a bűnüket bánó első embereknek?
• Válaszul megígérte, hogy elküldi a Megváltót a földre, Aki kiengeszteli a Mennyei Atyát, megment az örök haláltól és megmutatja az utat a szebb élet és az örök boldogság /üdvösség / felé.

163. Melyik ószövetségi nép az Isten népe, ki volt első prófétája, Isten hogyan tette próbára és mit ígért neki?
• Zsidó- izraelita nép, /Ábrahám, – Izsák feláldozása- /, Gyermeke lesz és utódaiból származik majd a Megváltó.

164. Kik voltak Izsák gyermekei és az elsőszülöttség kérdése?
• Ézsau – Jákob, / Ézsau / az elsőszülött, de Jákob csellel elveszi az elsőszülöttségi jogot, amiért többszörösen megbűnhődik. / Sorold fel /

165. Jákob gyermekei, / kik a kedvencek és miért?
• Tizenkettő – József és Benjamin, mert ők születtek második feleségétől.

166. Hogyan került József Egyiptomba és miért került börtönbe?
• Testvérei irigységből eladták / és Putifár feleségének ármánykodása miatt.

167. Minek köszönhette József, hogy a fáraó embere lett?
• Az Istentől kapott álomfejtés tudományának – Sorold el milyen álmokat fejtett meg és hogyan bánt testvéreivel?

168. Hogyan került József családja Egyiptomba? – Jákob áldásának legfontosabb része?
• A fáraó engedélye alapján József hívására. / Amikor Júdát áldotta meg ezekkel a szavakkal: “Nem fog elvétetni a fejedelmi pálca Júdától. . . (az ő utódaitól) mindaddig, amíg el nem jön Az – Akire a népek várakoznak. ” Ő a Megváltó.

169. Ki volt Mózes, honnan kapta nevét és hogyan került a fáraó udvarába?
• Egy zsidó asszony fia, akit a Nílusra tett ki egy vesszőkosárban. ” Vízből kihúzott” a neve. A fáraó lánya vitte be az udvarba, így lett Ő a kor egyik legműveltebb embere.

170. Miért kellett menekülnie és hogyan kapta a küldetését?
• Leütötte a fáraó egyik szolgáját (egyénileg bíráskodott). Pásztor lesz és az égő csipkebokorból az Isten szól hozzá és küldi népe megmentésére. “Én vagyok. . ”

171. Sorold el a tíz csapást és mondd el miért történtek?

172. A Leölt bárány Kinek az előképe és vére kiket mentett meg és mitől?
• Az Isten Bárányának Jézus Krisztusnak, aki az örök haláltól ment meg minket, ahogy a bárány vére megmentette a zsidó elsőszülötteket a haláltól.

173. Mi a Pascha, hogyan vezette ki népét Isten és mi volt a kivonulás legnagyobb csodája?
• Kivonulás, megmenekülés /Felhő és tűzoszlop vezetésével és a Vörös- tengeren való átkeléssel.

174. Hol és hogyan kötött Isten szövetséget?
• A Sínai hegynél, a TÍZPARANCS kihirdetésével (kőtáblák) “Ha megtartjátok, népem lesztek én pedig Istenetek”- Megtartjuk mindazt, amit az Úr mondott. ”

175. Mivel táplálta Isten népét a pusztában és ez minek az előképe?
• Mannával táplálta, melyet minden reggel szedniük kellett. Az Oltáriszentségnek lett előképe: A manna a testet táplálta, az Oltáriszentség /Jézus Teste és Vére / pedig a lelket. A manna segítségével ők eljutottak az “Ígéret Földjére” mi pedig az Oltáriszentséggel jutunk az “Örök Hazába”.

176. Mi a frigyszekrény és mit őriztek benne?
• A Szövetség – szekrény, melyben a két kőtáblát őrizték a mannával együtt.

177. Kiket és mitől mentett meg a rézkígyó, és kinek lett előképe?
• Akiket a lázadás miatt megmartak a mérgeskígyók, – ha hittel rátekintettek- megmenekültek. Jézus keresztjének előképe, mely az örök haláltól ment meg minket.

178. Ki vezette be a zsidó népet az Ígéret Földjére?
• Józsue, – Mózes szolgája, mert Mózes meghalt Nébó hegyén, de előzőleg minden hatal-mat Józsue kezébe adott.

179. Az Ígéret Földjén kik voltak a zsidó nép vezetői?
• A bírák: Gedeon, Sámson, Héli, Sámuel.

180. Ki volt az első király és miért üldözte Dávidot?
• Saul, féltékenységből. / Mondj el egy esetet. /

181. Ki volt Dávid, hol élt, kinek lett ősatyja?
• Jessze /Izaj / fia, aki Betlehemben élt, Jézus Krisztus ősatyja. Ezért kellett Józsefnek Betlehembe mennie. “Jézus, Dávid fia. . . Hozsanna Dávid fiának. . ”

182. Mi volt Dávid bűne, ki figyelmeztette, hogyan vezekelt és bűnhődött érte?
• Házasságtörés /Bersabével / – Nátán próféta figyelmezteti egy kitalált mesével- /bárányka / – szőrzsákban vezekel, és Absalom /lázadó / fiától sokat szenvedett.

183. Ki követte Dávidot a trónon? Miért hívták bölcsnek, mit épített és milyen volt élete vége?
• Salamon- bölcs ítélete /asszonyok / miatt. Ő építette az első templomot, melybe bevitte a frigyszekrényt. Szenvedélyei lealázták, tekintélye elveszett, országa halála után két részre szakadt. /Észak- Dél /

184. Kik tartották a lelket a népben a fogság idején?
• A próféták: Izaiás, Jeremiás, Ezekiel, Illés, Elizeus, Dániel.

185. Mit tudtak az emberek előre a Megváltóról?
• A próféták és ősatyák jövendöléseiből: Betlehemben szűztől születik, Dávid nemzetségéből . . Akkor jön el, amikor már nem Juda törzséből lesz az uralkodó, rendkívüli csillag jelzi érkeztét, sokat fog szenvedni a nép bűneiért.

186. Mikor jött közénk a Megváltó, hol és miért született?
• Karácsonykor, Betlehemben a világ Megváltójaként.

187. Kik voltak szülei, első köszöntői, első ellensége, hogyan szabadult meg tőle?
• Édesanyja a Boldogságos Szűz Mária, Atyja- /a Mennyei, /nevelője: Szent József. Heródes üldözi, de angyali figyelmeztetésre József elmenekül vele és Anyjával Egyiptomba.

188. Mi történt Jézussal 40 napos korában és milyen ünnep őrzi emlékét?
• Bemutatták a templomban, áldozatot mutattak be vele együtt /galamb, gerle / Az öreg Simeon karjába vette, jövendölt: “világosságul a népeknek” – gyertyát szentelünk.

189. Mi történt Jézussal 12 éves korában?
• A templomban marad a bölcsek közt és Őt kereső édesanyját is “figyelmezteti”.

190. Jézus gyermekkorát összefoglalja az örvendetes rózsafüzér:
• Szentlélektől fogantál /Erzsébetet látogattál / világra szültél / templomban bemutattál / templomban megtaláltál / Hozsanna: 71. old. /

191. Hány éves korában kezdett el tanítani és ki mutatta be a népnek?
• 30 évesen, a 40 napos böjtje után – Keresztelő János.

192. Kik voltak Ker. Szt. János szülei és születésének története?
• Zakariás és Erzsébet /Őt látogatta meg a Szűzanya / Zakariás hitetlensége miatt megnémul, csak János születésekor oldódik nyelve egy gyönyörű imában. /Benedictus /

193. Mi történt Jézus keresztelésekor?
• Megnyílt az ég, a Szentlélek galamb alakjában rászállt, és a mennyei Atya igazolta: “Ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok!”

194. Mivel igazolta Jézus az istenségét?
• Csodáival és tanításával. /betegek, jelek, elemek, FELTÁMADÁSA! / Főparancsa a szeretet: “Szeresd az Istent és a felebarátod!”

195. Ki a mi felebarátunk?
• Minden ember – /Jézus példabeszéde az Irgalmas Szamaritánusról /

196. Hány apostolt választott Jézus és kiket?
• Tizenkettőt: Simon- Péter és testvére András, János és testvére az id. Jakab, Fülöp, Bertalan, az ifj. Jakab, Júdás- Tádé, Kánaáni Simon, Máté /vámos /, Tamás /a hitetlenkedő / és a karioti Júdás / az áruló /

197. Kit nevezett ki Jézus utódjának? – az első pápa?
• Háromszori szeretetmegvallása után Simon Pétert: Legeltesd juhaimat!

198. Kik voltak Jézus ellenségei és miért?
• A főpapok és a farizeusok féltékenységből haragudtak rá és Júdás, akit az Utolsó Vacso-rán leleplezett. /”Aki velem egy tálba nyúl. . “/

199. Mi történt az Utolsó Vacsorán és minek az emléke volt a vacsora?
• A kivonulás emlékére Testét- Vérét adja. Megmossa a tanítványok lábát, megalapítja az Oltáriszentséget, gyönyörű búcsúimát mond, a Getszemáni kertben vérrel verítékezik, Júdás elárulja, elfogják, kihallgatják, elítélik, Péter megtagadja, de megsiratja gyöngeségét.

200. Ki volt Poncius Pilátus és mi volt a szerepe?
• A római császár helytartója, az ő jóváhagyásával ítélték el Jézust.

201. Mi történt Jézussal nagypénteken, hogyan halt meg?
• Pilátus- Heródes küldözgetés után a keresztúton /14 állomás / sokat szenvedve a Golgotán megfeszítették ellenségei 33 éves korában du. 3 órakor – / harangszó – szentsír /

202. Mit jelent a kereszt felirata: I. N. R. I. ?
• Iesus Nazarenus Rex Iudeorum: Názáreti Jézus a Zsidók Királya.

203. Kik vették le testét és hova temették?
• Nikodémus és Arimateai József, – Arimateai József sírboltjába, – A rómaiak őröket állítottak sírjához, hogy el ne lopják tanítványai. /feltámadását sem látják.

204. Kik értesültek először Jézus feltámadásáról?
• Az asszonyok, kik mentek, hogy “megkenjék” testét, ami a szombati nyugalom miatt elmaradt.

205. Feltámadása napján kinek jelent meg?
• Mária Magdolnának, az Emmauszi tanítványoknak, az apostoloknak. Ekkor rendeli a bűnbánat szentségét: “Vegyétek a Szentlelket-, akiknek megbocsátjátok bűneiket. . ”

206. Feltámadása és mennybemenetele közti események?
• 40 napig köztünk él, megjelenik több alkalommal /Tibériás tó / Nagy missziós parancs: Menjetek az egész világra. . . Tanítsatok, kereszteljetek: az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.

207. Meddig várták az apostolok a Szentlelket?
• Jézus parancsa értelmében még 10 napig, közös imával.

208. Mit ünnepelnek a zsidók pünkösdkor, mi történt az apostolokkal?
• A tízparancs kihirdetését, a szövetségkötést, – “Alkotó Lélek “átformálta az apostolokat.

209. Ki a Szentlélek és milyenek a megjelenési “formái”?
• A Harmadik Isteni Személy az Atyával és a Fiúval együtt. – egy Isten. Jézus keresztelésekor: galamb / pünkösdkor: tüzes nyelvek.

210. Mi az Anyaszentegyház és kik tartoznak hozzá?
• Az egész földön élő keresztények közössége, akik hiszik, amit Krisztus tanított, és elfogadják a római pápát vezetőjüknek, mint Jézus helyettesét.

211. Milyen szavakkal alapította Jézus az Egyházat? – Kire bízta?
• “Te Péter vagy a kőszikla és én erre a sziklára építem egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Legeltesd bárányaimat.”

212. Mihez hasonlította Jézus az Egyházát?
• Mustármag, kicsi mag, de hatalmas fává nő- /Kovász, mely átjárja az egész tésztát. / Sónak, amely ízesíti, tartósítja az ételt, /gyertyának, amely világít a házban lévőknek.

213. Kik tartoznak az Anyaszentegyház tanító- testületéhez?
• Pápa: Jézus helyettese, püspökök: az apostolok utódai, papok, akik a püspökök segítői.

214. Az Anyaszentegyház közigazgatási részei?
• Az egész Egyház feje a pápa, az egyházmegyék élén állnak a püspökök, Esperesi kerület feje az esperes, – aki a kerület egyik plébánosa, a plébánia vezetője a plébános, akinek nagyobb helyen segítője a segédlelkész, a káplán.

215. Mit jelent a HISZEKEGYBEN: “Szentek közössége” kifejezés?
• Az Egyház élő és meghalt tagjai összetartoznak, és egymáson segíthetnek.
• Három közösség:
1. Dicsőséges vagy győzelmes Egyház, akik eljutottak a Mennyországba,
2. Szenvedő Egyház: ahol a tisztítótűzben szenvedő lelkek ideigtartó büntetésüket töltik,
3. Küzdő Egyház, vagyis mi, akik a földön élünk és a Cél felé törekszünk.

216. Hányféle ítélet van és hova juthatunk?
• különítélet: /a halál pillanatában / ez dönti el, hogy hova jutunk: M, T. P.
• utolsó ítélet: /a világ végén / ekkor már két lehetőség lesz: M, P.

217. Milyen lesz a feltámadt test?
• Jézus tanítása alapján testünk romolhatatlan lesz: örök, fizikai akadályoktól mentes.

218. Milyen formában, hogyan maradt köztünk Jézus?
• Egyházában, aki a tovább élő Krisztus /Saul miért üldözöl ENGEM? /
• Szentségeiben, különösen az Oltáriszentségben.

219. Mik a szentségek?
• Jézus Krisztus által rendelt külső jelek, melyek által Isten megadja a megszentelő kegyelmet, vagyis az isteni életet. Jelzik és meg is valósítják, amit jeleznek.

220. Mi a megszentelő kegyelem és mikor kaptuk meg először?
• Az Isten életéből való részesedés, melyet a keresztségben kaptunk meg először.

221. Hány szentség van és milyen csoportba osztjuk őket?
• HÉT: lelkileg élők, vagy lelkileg holtak szentségei:
• holtaké: keresztség, gyónás,
• élőké: a többi öt, mert csak a kegyelemben élők vehetik fel őket.

222. Mitől szabadít meg a keresztség szentsége és mivé tesz?
• Az eredeti bűntől, és- a keresztség előtt elkövetett minden bűntől – Isten gyermekévé, a mennyország örökösévé és az Egyház tagjává tesz.

223. Ki keresztelhet, mivel és hogyan?
• Elsősorban pap, vagy diakónus, de sürgős esetben bárki, – keresztvízzel, vagy természetes vízzel – ha az Egyház szándéka szerint az előírt formát használja: “N. én megkeresztellek téged az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. ”
• “Házi keresztelés” után az előírt szertartásokat pótolni kell.

224. Kit lehet megkeresztelni és ki lehet keresztszülő?
• Akinél meg van a garancia a hitvalló keresztény életre.
• Vallástalan, hitközömbös szülők gyermekeit addig nem lehet megkeresztelni, amíg meg nem változnak, vagy a gyermek felnőtt korában nem lesz rá méltó.

225. Mikor rendelte Jézus a keresztség szentségét?
• Mennybemenetelekor: “Menjetek az egész világra. “/víz, vágy, vérkeresztség /

226. Mi történik velünk, amikor bérmálkozunk?
• A Szentlélek a lelkünkbe száll, megerősít, hogy hitünket állhatatosan megvalljuk és hitünk szerint éjünk. A bérmálás szó megerősítést /comfirmáciot / jelent.

227. Mikor volt az első bérmálás és mi történt akkor?
• Az első Pünkösdkor, amikor a Szentlélek tüzes nyelvek alakjában szállott az apostolokra, és “a gyenge félőkből, harcos hősök váltak.”

228. Ki szolgáltatja ki a bérmálás szentségét?
• Rendes kiszolgáltatója az apostolutód a püspök, de rendkívüli esetben a plébános is bérmálhat a püspök engedélyével. Kezét a bérmálandó fejére teszi, homlokát megkeni krizmával /balzsam és faolaj / e szavakkal: N. vedd a Szentlélek ajándékának jelét.

229. Mi a krizma?
• Balzsammal kevert finom faolaj, melyet a püspök nagycsütörtökön szentel meg a szentmisében. A balzsam jóillatú szer, mely a jócselekedeteket jelzi, a faolaj a Szentlélektől kapott bőséget.

230. Hogyan készülünk a bérmálásra?
• Jól meg kell ismerni hitünket, / megígérni az Istennek, hogy hitvalló, bátor, katolikus keresztény életet élünk, /szentgyónással és szentáldozással.

231. Mi a bérmaszülő kötelessége?
• Segítse gyermekét a lelki harcban, szóval és jó példával. Ezért csak megbérmált, hitét gyakorló és jó katolikus keresztény lehet bérmaszülő.

232. Mi az Oltáriszentség?
• Az Úr Jézus Krisztus valóságos Teste és Vére a kenyér és a bor külső színe alatt, melyet Jézus rendelt az Utolsó Vacsorán e szavakkal: Ez az én Testem, – Ez az én Vérem: – ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

233. Mit tett Jézus ezekkel a szavakkal: ezt cselekedjétek?
• Hatalmat adott az apostoloknak és utódaiknak, hogy a kenyeret és a bort átváltoztassák az Ő szent Testévé és Vérévé.

234. Mi szentmise?
• Az Újszövetség tiszta áldozata, a keresztáldozat megjelenítése, ahol a kenyér és a bor színe alatt Krisztus feláldozza magát értünk a Mennyei Atyának.

235. Szentmise és Keresztáldozat?
• Mindkettőben Jézus áldozza fel magát, a kereszten vérontással, a szentmisében vérontás nélkül.

236. Melyek a szentmise fő részei?
• Igeliturgia: tanító rész- párbeszéd Istennel.
• Áldozati liturgia: felajánlás, átváltoztatás, áldozás.

237. Áldozásra hogyan készülünk?
• Gyónás vagy közgyónás – szentségi böjt 1 óra – imádság
• “Uram nem vagyok méltó. . .”

238. Mi a bűnbánat szentsége?
• Az a szentség, amelyben a pap Jézus hatalmával Isten nevében megbocsátja a bűneinket.
• “Én téged feloldozlak bűneidtől. .”

239. Mikor gyónunk jól?
• Meg kell bánni a bűneinket, – / érthetően el kell mondani őket, /meg kell fogadni a javulást és a jóvátételt, / a feladott elégtételt el kell végezni.

240. Mi a betegek kenete /szentsége /?
• Az a szentség, melyet Jézus a nagybetegek számára rendelt, testük, de elsősorban a lelkük javára. /ami halottaknak nem szolgáltatható ki! /

241. Hogyan válik a lélek javára?
• Eltörli a súlyos bűnöket /ha nem tud gyónni a beteg /, Türelmet ad a szenvedésben, / Megerősít a kísértésekkel szemben, /előkészít a jó halálra, /- de a test javára válik azzal, hogy a léleknek nyugalmat ad és ezzel elősegíti a testi gyógyulást, ha a lélek javát szolgálja.

242. Mi az egyházirend szentsége?
• Az a szentség, melyben a püspök papot szentel és az Isten papi hatalmat és ehhez segítő kegyelmet ad azoknak, akiket a szolgálatára hívott. Több fokozata van: szerpap, pap, püspök.

243. Mire kapnak a papok hatalmat?
• A szentmise bemutatására, / a szentségek kiszolgáltatására, /Isten igéjének hirdetésére /prédikáció /. Erre 6 éven át készülnek a jelöltek.

244. Mi a házasság szentsége?
• Az a szentség, melyben egy férfi és egy nő felbonthatatlan életszövetséget köt egymással és Istentől kegyelmet nyernek, hogy a házastársi kötelességeket hűségesen teljesíthes-sék.
• Lényeges forma: N. Isten színe előtt feleségül veszlek.
• N. Isten színe előtt feleségül megyek hozzád.

245. Házastársak kötelességei:
• – Egymáshoz minden körülmények közt hűségesek legyenek.
• – Egymást szeressék és segítsék.
• – Születendő gyermekeiket az Isten kezéből fogadják, és akarata szerint neveljék.
• – Házassági ígéretüket a feszületre tett esküvel erősítik meg / esküvő /

246. 100. / Kik köthetnek házasságot és a válás kérdése?
• Akik közt nincs bontó vagy tiltó házassági akadály / közeli vérrokonság, sógorság stb. /
• Válás nincs, mert amit Isten egybekötött ember nem választhatja szét.
• A polgári házasság is kevés, mert isten előtt nem érvényes, – állandó bűnalkalom.
• KÉSZÜLET: – Kellő időben jelentkezés a plébánián
• Házasság előtti szentgyónás
• Tiszta, erkölcsös élet
• Gyakori ima a jövendőbeli házastársért
• Szülők, nevelők jó tanácsának megfogadása
• Megfelelő hittanismeret

247. Szentségek:
• Keresztség, bérmálás, Oltáriszentség, Bűnbánat szentsége, Szentkenet, Egyházi rend, Házasság.

248. Hitünk fő igazságai:

• egy Isten van
• egy Istenben három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek
• a Fiúisten emberré lett, hogy megváltson és üdvözítsen

• Az Isten igazságos bíró – jók – jutalom, gonoszok- büntetés.
• az ember lelke halhatatlan
• Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.
• Jézus egyetlen egyházat alapított melynek feje a római pápa.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Kategóriák

%d blogger ezt szereti: