Szerző: andrelowoa | november 11, 2009

A KERESZTELÉSI KÖNYVECSKE

németül és javítva (27)

Naponként látom és hallom, hogy mennyire lanyhán és komolytalanul – nem akarom azt mondani, hogy könnyelműen kezelik a kisgyermekeknél a keresztség fenséges, szent és vigasztaló szentségét. Azt hiszem, ennek egyik oka az, hogy a körülállók mit sem értenek abból, ami ott elhangzik és történik. Ezért nemcsak hasznosnak, hanem szükségesnek is tartom, hogy a keresztelés német nyelven történjék. Németre fordítottam tehát azt, ami eddig latinul történt, és elkezdtem németül keresztelni, hogy a keresztszülők és a körülállók jobban felbuzduljanak hitre és komoly áhítatra, a keresztelő papok pedig nagyobb buzgóságra kényszerüljenek a hallgatók miatt.

Keresztyén bizalommal kérek azonban minden keresztelőt, keresztszülőt és jelenlevőt, szívleljék meg a dolog nagyszerűségét és komolyságát. Hiszen az imádságok szövegéből is hallod, hogy mennyi könyörgéssel és komolysággal viszi oda a keresztyén egyház a kisgyermeket, hogy milyen állhatatos és nem kétkedő szavakkal vallja meg Isten előtt, hogy ördögtől megszállott gyermek az, s ezért a bűn és a harag gyermeke, és hogy milyen buzgón kér segítséget és kegyelmet a keresztség által, hogy Isten gyermekévé legyen.

Gondold meg tehát, mennyire nem tréfa az, hogy ellenkezünk az ördöggel, és ezt a hatalmas ellenséget nemcsak elűzzük a gyermektől, hanem élethossziglan a gyermekre uszítjuk Bizony szükség van tehát arra, hogy egész szívvel és erős hittel álljunk a szegény kisgyermek mellé, és áhítatosan kérjük, hogy Isten ez imádság szavai szerint ne csak kimentse őt az ördög hatalmából, hanem meg is erősítse, hogy vitézül állja a harcot ellene életben-halálban. Tartok attól, hogy az emberek azért romlanak el annyira a keresztség után, mert közömbösen és hanyagul bántak velük és egészen komolytalanul imádkoznak értük a keresztelésnél.

Értsd meg hát, hogy jelentéktelenek a keresztelésnél az ilyen külső dolgok, mint például az, hogy a gyermek szemébe fújnak, kereszttel jelölik meg, sót dugnak a szájába, nyálat és sarat tesznek fülébe-orrába, olajjal kenik meg vállát és mellét, kenettel kenik meg feje tetejét, fehér ingbe öltöztetik, égő gyertyát adnak kezébe, és a többi; ezeket emberek aggatták a keresztségre ékességül. Mindezek nélkül is lehet keresztelni, nem is ezek azok a mesterfogások, amelyektől irtózik és menekül az ördög. Az sokkal nagyobb dolgokat is megvet. Komolyan kell itt vennünk a dolgot.

Arra vigyázz tehát, hogy igazi hittel állj ide, hallgasd Isten igéjét, és komolyan imádkozzál együtt. Amikor ugyanis a pap azt mondja: “Imádkozzunk!”, akkor arra ,buzdít téged, hogy vele együtt imádkozzál. Imádsága szavait vele együtt mondják el Isten előtt szívükben a keresztszülők és a körülállók is. Mondja tehát a pap ezt az imádságot szépen, értelmesen és lassan, hogy a keresztszülők hallják és megértsék; a keresztszülők pedig egy szívvel imádkozzanak együtt a pappal, vigyék a kisgyermek ügyét egészen komolyan Isten elé, teljes erejükkel szálljanak szembe az ördöggel a gyermekért, és mutassák meg, hogy komolyan veszik a dolgot, s azt a sátán sem veheti tréfának.

Ezért bizony az is méltó és helyes, hogy ne keresztelhessenek iszákos és durva papok, ne is lehessen keresztszülőkül választani könnyelmű embereket, hanem rendes, tisztességes, komoly, derék papokat és keresztszülőket, akiktől elvárhatjuk, hogy komolyan és igazi hittel végzik a dolgot. Ne szolgáltassuk ki tehát e fenséges szentséget az ördög gúnyolódásának, és Istent se gyalázzuk, aki abban kegyelmének olyan bőséges és mérhetetlen gazdagságát árasztja ránk, hogy azt Ö maga “újonnanszületés”-nek nevezi, mert ezzel megszabadulunk az ördög minden zsarnokságától, a bűntől, a haláltól és a pokoltól, és az élet gyermekeivé, Isten minden javának örökösévé, Isten gyermekeivé, Krisztus testvéreivé leszünk.

Kedves Keresztyének! Ne bánjunk hanyagul ezzel a kimondhatatlan értékű ajándékkal, hiszen a keresztség a mi egyetlen vigasztalásunk, és bejáratunk az isteni javakhoz és a szentek közösségébe. Erre segítsen minket Isten. ÁMEN.

A keresztelő ezt mondja:

“Menj ki, tisztátalan lélek, és adj helyet a Szentléleknek!”
Azután vessen keresztet a gyermek homlokára és mellére, és mondja ezt:
“Vedd a szent kereszt jelét homlokodra és melledre!”

“Imádkozzunk!
Mindenható örök Isten, Jézus Krisztus Urunk Atyja, könyörgünk e szolgádért, N-ért, aki keresztséged ajándékát kéri, és örök kegyelmedre vágyik a lelki újonnanszületés által. Könyörülj meg rajta, URunk, és ahogyan mondtad: “Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek”, adj most jót annak, aki kér, nyiss ajtót annak, aki zörget, hogy elnyerje a mennyei fürdő örök áldását, és bejusson kegyelmed országába, amelyet megígértél Krisztus Urunk által. Ámen.”

“Imádkozzunk!
Mindenható, örök Isten, aki szigorú ítéleted szerint elpusztítottad özönvízzel a hitetlen világot, de nagy irgalmad szerint megtartottad a hívő Nóét nyolcadmagával; – aki a megkeményedett szívű fáraót övéivel együtt a Vörös-tengerbe vesztetted, de a Te népedet, Izraelt száraz lábbal vezetted át azon, s ezzel szent keresztség fürdőjét előre megjelentetted; – aki szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus keresztségével a Jordánt és minden vizet üdvösséges özönvízzé és a bűnök bőséges lemosására szenteltél és rendeltél: – kérünk Téged végtelen irgalmadért, tekints kegyelmesen erre az N-re, adj neki a Lélek által igazi hitet, hogy ebben az üdvösséges özönvízben megfulladjon és elmerüljön mindaz, amit Ádámtól örökölt, és amit ő maga tett hozzá, és a hitetlenek sokaságából kiválasztva az egyház szent bárkájába szárazon és biztonságban éljen, reménységben örvendezve szolgáljon nevednek, hogy minden hívővel együtt méltó legyen az örök életre, amelyet megígértél Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.”

“Kényszerítlek téged, tisztátalan lélek, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében: menj ki és távozzál Jézus Krisztus e szolgájától, N-től!” (28)

“Hallgassuk meg szent Márk evangéliumát: Kis gyermekeket hoztak Jézushoz, hogy megérintse őket. De a tanítványok megfenyegették azokat, akik hozták őket. Mikor Jézus ezt látta, bosszankodott, és azt mondta nekik: Engedjétek a kis gyermekeket hozzám jönni, és ne akadályozzátok őket. Mert ilyeneké a mennyek országa. Bizony mondom nektek: aki Isten országát nem úgy fogadja, mint kis gyermek, nem jut be. És megölelte őket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket.” (Mk 10,13-16)

Azután a pap tegye kezét a gyermek fejére, és imádkozza a Miatyánkot a keresztszülőkkel együtt térdelve:

“Miatyánk, ki vagy a mennye kiben stb.”

Azután vigyék a gyermeket a keresztelőkőhöz, (29) a pap pedig mondja ezt:

“Az Úr őrizze meg bemeneteledet és kimeneteledet mostantól örök időkig.”

Ezután a pap a gyermekkel keresztszülei által mondasson ellene a sátánnak, és mondja ezt:
“N, ellene mondasz-e az ördögnek?”
Felelet: “Ellene mondok.”
“Minden cselekedetének is?”
Felelet: “Ellene mondok.”
“Egész birodalmának is?”
Felelet: “Ellene mondok.”
Azután kérdezze ezt:
“Hiszel-e Istenben, a mindenható Atyában, a menny és a föld Teremtőjében?”
Felelet: “Hiszek.”
“Hiszel-e Jézus Krisztusban, az Ő egyetlen Fiában, aki született és szenvedett?”
Felelet: “Hiszek.”
“Hiszel-e a Szentlélekben, egy szent, keresztyén egyházat, a szentek gyülekezetét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és a halál után az örök életet?”
Felelet: “Hiszek.”
“Akarod-e, hogy megkereszteljelek?”
Felelet: “Akarom.”

Ekkor vegye át a gyermeket, merítse a keresztvízbe és mondja ezt:
“Én pedig megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Akkor a keresztszülők tartsák a kisgyermeket a keresztvíz felett, a pap pedig mondja ezt, miközben ráadja a fehér inget: (30)

“A mindenható Isten és Jézus Krisztus Urunk Atya, aki téged újonnan szült vízzel és Szentlélekkel, és megbocsátotta minden bűnödet, erősítsen téged kegyelmével az örök életre. Ámen.”
“Béke veled.”
Felelet: “Ámen.”


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Kategóriák

%d blogger ezt szereti: