Szerző: andrelowoa | május 23, 2010

Pünkösdi kilenced

Pünkösdi kilenced – első nap

Szükségünk van a Szentlélek új kiáradására, megtisztító, megerősítő kegyelmére! Szükségünk van a szeretet, erő és józanság lelkére, a Bátorítóra és Vígasztalóra, az Igazság lelkére, amely szabaddá tesz… a Szentlélek erejének és kegyelmeinek kiáradásáért, a megújulásért, gyógyulásért és szabadulásért imádkozzuk a kilencedet:

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, áraszd ki ránk Szentlelked, hogy ennek a megötrt világnak a sebei begyógyulhassanak!

Drága Jézusom! Te átmentél  a bezárt ajtón, békességet hirdettél a reszkető tanítványoknak és rájuk leheltél, mondván: Vegyétek a Lelket! Kérünk Téged, leheld ránk is Szentlelked, hogy tanúid lehessünk a világ végezetéig!

Szentlélek Úristen! Kérünk, tölts be minket önmagaddal, hogy a béke eszközeivé lehessünk családunkban, egyházunkban és országunkban! Drága Szentlélek, hozd el a kiengesztelődést és megbékélést bennünk, körülöttünk és az egész világon!

Istenünk! Add, hogy eljöjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje!

Ámen.

Pünkösdi kilenced – második nap

Drága Istenünk, Te azt akartad, hogy hegyen épült város, földbe elvetett mag, kovász és só legyünk – mi pedig széteső, romos épület vagyunk, gyomos föld, ízetlen étel vagyunk. Íme, igazzá lett, amit mondtál: “Nálam nélkül semmit sem tehettek.” És azt is mondtad: “A Szentlélek az enyémből veszi, amit ad…”

Kérünk Téged ezért drága Megváltónk, Jézus Krisztus, áraszd ki ránk a Szentlelket, építs újjá minket, tisztítsd meg minket, add meg nekünk a növekedés boldogságát és tölts el a Szentlélek hét ajándékával, az értelem és tudomány, a bölcsesség és jótanács, a jámborság és istenfélelem és az erősség lelkével, hogy személyiségünk és közösségeink krisztusivá formálódjanak és az Egyház megdicsőíthessen Téged a világban!

Ámen.

Pünkösdi kilenced – harmadik nap

A világ nem érti Istent, mert a világ a hatalmat, az erőt, a befolyást isteníti, Isten viszont – még leírni is botrány – a legalázatosabb szolgáló, aki mindmáig életben tart minket, szolgál felénk – és arra hív, hogy mi is ilyen szolgáló lelkülettel éljünk. Isten nélkül ez lehetetlen…

Drága Istenünk! Te meghívtál minket az istengyermekségre és a szolgálatra, elküldted a Szentlelket, hogy tanítson minket és felkészítsen a krisztusi életre.

Szentlélek Istenünk, kérlek áraszd ki ránk mennyei ajéndékaidat, karizmáidat, amelyek képessé tesznek minket a hatékony szolgálatra! Küldd el nekünk a nyelvi ajándékokat, az erő-ajándékokat, a hit ajándékait, aszd szét ajándékaidat, vezess be minket  a Szeretet csodálatos valóságába, hogy karizmáiddal élve, mi is krisztusi módon tudjunk élni és szolgálni, a Te dicsőségedre és az emberek javára.

Köszönjük Uram ,hogy bár életünk küzdelem, a pislákoló gyertyaláng harca a sötétséggel, Te nem hagytál minket eszközök nélkül, hanem mindennel ellátsz minket, ami a szeretetteli élethez és jó szolgálathoz szükséges. Köszönjük, hogy Benned és Általad kibontakozhat és beteljesülhet életünk!

Ámen.

Pünkösdi kilenced – negyedik nap

“Jöjj Szentlélek, és újítsd meg a Föld színét!” Istenünk, Te tudod, hogy az egész teremtett világ romlásnak indult. Földrengések, árvizek, globális felmelegedés, ökológiai katasztrófa – még felsorolni is hosszú, mi minden rossz történik. De Istenem, a “Te Lelked lebegett a vizek felett”, Te alkottad, Te tudod megvédeni és Te tudod újjáalakítani mindazt, amit áldó kezed teremtett.

Mennyei Atyánk! Valóban, az “egész teremtett világ sóhajtozik, és várja megváltását” – kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, áraszd ki ránk megőrző és megújító Lelkedet, hogy a természet világa is visszatérjen a teremtett rendbe és az emberek – ráébredve felelősségükre -, valóban a teremtés megőrzésének munkatársaivá váljanak!

Köszönjük Istenem, hogy meghallgatod imáinkat és megsegítesz minket! Ámen.


Pünkösdi kilenced – ötödik nap

Világunk a hitetlenség és pogányság olyan mélységeibe süllyedt, ami a Római Birodalom végnapjait idézi. Akkor Isten a Szentlélek által ihletett embereken és közösségeken keresztül, az Egyház megtartó erejében újította meg a világot.

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segít Szűzanya közbenjárására, küldd el nekünk Szentlelkedet, a Világosságot, az összetartó szeretet tüzes Lelkét, hogy ez a bűnbe és erőszakba süllyedt világ megláthassa és megérthesse, hogy Jézus Krisztus a megoldás minden problémánkra!

Jöjj Szentlélek Úristen, ihless meg minket, adj helyes gondolatokat, vágyakat, terveket, munkáld bennünk az akarást és a megvalósítást, hogy ajándékaid és kegyelmeid által, a Te erődben megvalósulhasson közöttünk Isten országa, a Szeretet földje! Ámen.


Pünkösdi kilenced – hatodik nap

XXIII. János pápa így imádkozott új Pünkösdért: “Újítsd meg csodáidat napjainkban, mintegy új Pünkösd által! Add meg Egyházadnak, hogy egy szívvel és kitartó imával, Máriával, Jézus anyjával együtt, Péter vezetését követve, előmozdíthassa Isteni Üdvözítőnk uralkodását, az igazság és igazságosság országát, a szeretet és béke uralmát! Ámen.”

Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy a II. Vatikáni Zsinattal valóban elkezdtél egy új Pünkösdöt életünkben. Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy háríts el minden akadályt a Szentlélek útjából, hogy ez a Pünkösd kiteljesedhessen életünkben és az egész Egyház életében!

Jöjj Szentlélek, alakítsd át kőszíveinket hússzívvé, tégy minket szelíd és alázatos lelkűvé, adj nekünk bátorságot és erőt, hogy szavainkkal és tetteinkkel egyaránt tanúságot tudjunk tenni Jézus Krisztus megváltó művéről! Adj megvilágosodásokat, megtéréseket, gyógyulásokat és szabadulásokat, hogy az egész világ megláthassa, hogy Te vagy az Isten, és szeretsz minket!

Köszönjük Uram, hogy meghallgatod kéréseinket! Ámen.

Pünkösdi kilenced – hetedik nap
II. János Pál pápa így imádkozott 1998-ban, Pünkösd vigíliáján: “Jöjj Szentlélek, jöjj, és újítsd meg a föld színét! Jöjj hét ajándékoddal, Élet Lelke, jöjj Egység és Szeretet Lelke! Az Egyháznak és a világnak szüksége van Rád. Jöjj Szentlélek, és tedd még gyümölcsözőbbé a karizmákat, melyeket nekünk ajándékoztál!

Szolgálatunk erőtlen, szeretetünk önző, ismeretünk silány. Istenünk, ha nem segítesz, meghalunk bűneinkben!

Kérünk téged drága Szentlélek, elevenítsd fel bennünk a nyolc boldogság lelkületét és adj erőt, hogy Krisztus tanítása szerint élhessünk, Isten dicsőségére és az emberek javára!

Köszönjük, hogy szeretsz minket, és önmagadat adod ajándékul nekünk! Ámen.

Pünkösdi kilenced – nyolcadik nap
Pál apostol azt írja: “Mi pedig nem a félelem lelkét kaptuk, hanem a szeretet, az erő és a józanság lelkét, amellyel kiáltjuk:Abba Atyám!”

Mennyei atyánk! Sokat beszélünk arról, hogy Te az atyánk vagy, az apukánk, de mégis távolt tart minket Tőled a félelmünk, a megszokásaink, az önzésünk. A világ is elfeledte, hogy te vagy a Gondviselő.

Kérünk Téged ezért, Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy küldd el nekünk Szentlelkedet, hogy újra forró szeretetközösségbe kerülhessünk veled! Hulljon le szívünkről és szemünkről a hályog, törjék össze minden elválasztó fal, lobbanjon fel szívünkben a Szeretet lángja, és dicsőítsen meg Téged bennünk és közöttünk! Ámen.

Pünkösdi kilenced – kilencedik nap
“De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1, 8)

“Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.” (ApCsel 2, 1-4)

“Megkérdezték Pétert és a többi apostolt: „Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?” „Térjetek meg – felelte Péter -, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (ApCsel 2, 37-38)

Drága Istenünk, köszönjük, hogy te ingyen adod a Szentlelket mindannak, aki kéri! Köszönjük, hogy nem kell szépnek, okosnak, erősnek, sikeresnek vagy hatalmasnak lennünk, köszönjük, hogy elég, ha Hozzád fordulunk, elég, ha bűnbánatot tartunk – és ugyan ki van közülünk bűn nélkül való? – elég, ha hiszünk a Te szavaidnak és ígéreteidnek.  Kérünk Téged, küldd el Szentlelkedet és alkoss újjá minket!

Ámen.
“Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.” (Lk 11,13)

A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, az Atyának és Fiúnak Lelke, aki húsvét után 50 napra, ill. a mennybemenetel után tíz napra jött el a tanítványokra és őket apostolokká avatta.

“És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol űlnek vala.
És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és űle mindenikre azok közül.
És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.”
(ApCsel 2, 1-4.)

A Szentlélek jelképei

Földi szavaink elégtelenek a Szentlélek Isten jellemzésére, ezért az Ige jelképekben beszél Róla. A legjellemzőbb hasonlatok: SZÉL, TŰZ, VÍZ, LÁMPÁS, AJÁNDÉK, PÁRTFOGÓ, GALAMB, PECSÉT, ZÁLOG, KENET.

Az első pünkösdön 3000 ember tért meg és keresztelkedett meg. Ezek nem magányosan, Robinson-módon élték hívő életüket, hanem közösségben: “És foglalatosak valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben..” (ApCsel 2,42)

A Szentlélek egyik iránya felülről lefelé tart, merőleges, vertikális: Istennel köt össze. Másik iránya vízszintes, horizontális: embertársainkkal kapcsol egybe.

Őseink pünkösdi szokásai

A tavasz ünneplésének ősi magyar szokása a pünkösdölés. A falu népe kimegy egy tisztásra vagy legelőre, ahol a legények különböző vetélkedőkön mérik össze erejüket és “pünkösdi királyt” választanak maguk közül. Ő a legénybíró egy esztendeig.

A lányok által tartott szokás a pünkösdi királynéjárás. több kislány közül egy fehér ruhába öltözik, fejére koszorút és fátyolt borítanak, ami az arcát is eltakarja. Két kislány megy elől, kettő hátul s középen a lefátyolozott pünkösdi királyné, kezükben virágot, karjukon kis kosarat tartanak. Bekopognak az ismerős házakhoz, megkérdezik, szabad-e megmutatni a pünkösdi királynét. A tessékelésre a lányok belépnek és többek között ezt éneklik:

Mi van ma, mi van ma?
Piros pünkösd napja.
Holnap lesz, holnap lesz
A második napja.
András pajtás, bukrétás.
Jól megfogd a lovadnak száját,
Ne tipossa, ne tapossa
A pünkösdi rózsát!

Befejezvén az éneklést, háromszor is magasra emelik a kis királynét, s mondják: “Ekkora legyen a kendtek kendere!” – s közben lekapják róla a fátylat. A kislányok a játékért kis kosarukba süteményt, diót, almát kapnak.

Sok helyen hajnalban a lányok fehér lepedővel harmatot szedtek, s megfürödtek a patakban. Ezzel is a megújulást segítették. Az állatokat zöld ággal ékesítették, s az “életvesszővel” meg is veregették őket.

Források:
“Megtaláltuk a Messiást!”, Budapest 1990.
Kósa László, Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra, Holnap kiadó, 2006.
Czárán Eszter: Világnak Virága, 2005.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Kategóriák

%d blogger ezt szereti: