„Szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” (1Pt 2,9)

Valóban tudjuk, tapasztaljuk, éljük ezt, vagy csak a Bibliából olvasott információról van szó? Vajon úgy tekintünk a templompadokban mellettünk ülőkre, mint Isten szent népének tagjaira? Többet jelent számunkra, van több tartalma a „testvérek” megszólításnak, mint az „elvtársaknak” volt még nem is olyan régen? Éljünk úgy, hogy legyen, és akkor ez már önmagában is Isten nagy tetteit fogja hirdetni, mindazt, amit bennünk és közösségeink életében cselekedett! (László Virgil)

Reklámok
Szerző: andrelowoa | december 16, 2010

Napi áhítat – 2010-12-16 – Hóseás 2,21-22

„Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat.” Hóseás 2,21-22

Hóseás a házasság egységével, vagy annak megrontásával példázza Istennek és népének viszonyát. Keményen ítéli meg a nép „paráznaságát”, de legszebb szavakkal mutatja Isten szeretetét népe iránt, mint a férj szeretetét ifjú felesége iránt. E gyönyöru sorok ezt példázzák: Isten, mint szereto volegény, eljegyzi magának jegyesét, népét. Kemény dorgálás után e rész elején így szól a volegény: „Azért most én csábítom el ot: elvezetem a pusztába, és szívére beszélek.” Azután következik az eljegyzés, a legszebb jegyajándékokkal: igazság, törvény, szeretet, irgalom, hit ajándékával. Az igazság valóban ajándék, Isten egyedül tehet minket igazakká, ahogy megtisztít, megigazít bunbocsánatával. A törvényt is o adja: azt a rendet, melynek vezetése alatt végig lehet élni egy tiszta, igaz életet. Ez kemény, fegyelmezett élet lenne, de azonnal mássá teszi az, ha benne nem a szigorúság, hanem a szeretet uralkodik, mint minden igaz viszony élteto ereje. Ebbol következik az irgalom: elfedezni a jegyes minden gyengeségét, hibáját, a szeretet erejével. Ez mind a volegény ajándéka. A hit is ajándék, de ez már a menyasszony felelete: hittel elfogadni ez ajándékokat, életre szólóan bízni a volegény szeretetében, magunk teljes átadásával. Ez Isten és népének igaz viszonya.

Uram, én is tagja vagyok szeretett népednek, én is kérem ajándékaidat. Én sem vagyok különb, mint a próféta által dorgált régi nép, magam is részese voltam és vagyok népem buneinek, hutlenségének. De szeretlek téged, Uram, és tudom, hogy néped tagjaként te is szeretsz engem. Kérlek, ez a szeretet tisztítson meg engem is. Ha te akarod, megtisztíthatsz, ahogy a leprás kérte Jézustól. Ha te akarod, ha te segítesz, méltó tagja tudok lenni Krisztus jegyesének, az anyaszentegyháznak. Ha te adsz erot, huséggel fogok helytállni melletted. De magamban nem merek bízni, csak akkor, ha ajándékaiddal te állsz mellettem. Ámen.

(Varga László: Isten asztaláról)

Szerző: andrelowoa | december 16, 2010

2010. december 16. csütörtök Etelka 1261.

A mai nap meditációs fogalma:
Kitartás…

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy fáradtságomban is Rád tudjak hagyatkozni, s erősíts meg nap mint nap futásomban! Ámen

Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében,
mert benned bízik.
Ézs 26,3

Az akaraterő, a céltudatosság egyik jeles példája a sport… Ezért szeretjük nézni a sportközvetítéseket, ha az valóban a sportról, s nem pedig az ezt a területet is behálózó, s lassan teljesen uraló pénzről szól. Milyen érdekes! A legegyszerűbb, de egyben a legnagyobb kitartást is igénylő sport a futás! Ha a JóIsten kegyelméből nem kell valamilyen korlátozással együttélnünk, akkor futhatunk, amennyire csak “futja az erőnkből”… A táv megtételéhez elengedhetetlen a következetesség, azaz a szilárd jellem, hiszen ha nem edzzük testünket rendszeresen, akkor hiába a vágyakozás, hogy egyszer beérjünk a célba.

Ha valaki nem “sanyargatja meg testét” (vagyis egész életét), hogy azt “szolgálatra alkalmassá tegye” – ahogyan Pál írja -, akkor méltatlanná válik arra az elhívásra, amit kapott. Ha azonban valaki igyekezett minden tőle telhetőt megtenni, akkor annak lelkébe békesség költözik. Tudja ugyanis, hogy “emberből van”, s nem perlekedik Teremtőjével azért, mert véges képességekkel ruházta fel őt.

Sokan vannak, akik keresztény életükben a perfekcióra törekszenek, szinte kényszeresen igyekeznek megszabadulni mindentől, ami “világi”, jóllehet ez a törekvés csak egy emberi – olykor talán méltányolható – akarás. A tökéletességet ugyanis csak az Isten adhatja. Amikor Jézus URunk ezt mondja: “Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” vagy amikor Pál apostol így fogalmaz: “A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek!” -, akkor jelesül kiviláglik mindkét mondatból, hogy a “tökéletesség” elérése csakis az Istennel együtt lehetséges.

Istennel együtt futni a(z élet)pályát csak hitben lehetséges, hiszen “hitben járunk, nem pedig látásban”. Aki fut, az törvényszerűen el is fárad, ezért szüksége van pihenésre. A keresztény ember nem “Szupermen”, hanem ember, aki elfárad, olykor még meg is fárad, sőt néha még el is esik. Tudja azonban azt, amit a világ nem ismer (el), hogy Istennel együtt lankadtságából megújulva nemcsak újra futhat, de még “szárnyra is kelhet, mint a sas…” Van-e ennél jobb hír, mely képes lenne megnyugtatni vibráló lelkünket?

Szerző: andrelowoa | december 16, 2010

Istenem! A Te szótáradból hiányzik az a szó, hogy lehetetlen, akkor vajon az enyémben miért is van még benne? Hiszen a lehetetlent nem ismerő, hatalmas Isten megváltott gyermeke vagyok. Add, hogy így gondolkodjam és éljek napról napra! Ámen

Istenem! Add, hogy ez a szörnyű belső feszültség megszűnjön bennem. Nem is kérek mást, mint hogy vezess és légy velem, hogy mindent úgy tegyek, hogy az másoknak jó legyen. Ámen

Istenem, adj, kérlek erőt, hogy meg tudjam őrizni az őszinteség és a lelki tisztaság kincseit egész életemben! Ellent tudjak állni a Sátán kísértésének, aki győztesen vigyorog látván a képmutatás és a hazugság fertőjében vergődő embert. Ámen

Istenem! Bocsásd meg számtalan meggondolatlanságomat, melyekkel tönkre teszem egyik-másik kapcsolatomat. Kevesebbet ítélgetni, többet szeretni, de jó lenne így élnem! Kérlek, segíts ebben! Ámen

Istenem! Bölcsességre taníts engem! Kérlek, segíts abban, hogy ne én számítsak igazán, hanem Te. Bármiről legyen is szó életemben, szeretném, ha az első helyre kerülnél, mert ennek csak áldását tapasztalnám én is, és a velem érintkezők is! Jézusért! Ámen

Istenem! Hálásan köszönöm Neked, hogy nem magányos hívő életre teremtettél, hanem észrevehetem azokat, akik velem együtt hisznek Benned! Sőt, vállalhatom a velük való közösséget, hiszen Te is ezt teszed velünk, pedig hátat fordíthatnál nekünk. Add, hogy mi se a hátunkat mutassunk egymásnak, hanem szemtől szemben vállaljuk önmagunkat és egymást – hitben és szeretetben. Ámen

Istenem, köszönöm, hogy boldogságra teremtettél. Légy segítségemre most is, hogy ne hanyagoljam el azokat a tennivalóimat és foglalatosságaimat, amelyek biztosítani fogják számomra a te boldogságodat! Ámen

Istenem! Köszönöm szeretetednek mérhetetlen nagyságát, gazdagságát, melyet Jézusban megmutattál számomra! Szeretném ezt viszonozni feléd azzal is, hogy embertársaimat szeretem és életem áldást jelent rájuk nézve! Ámen

Szerző: andrelowoa | december 16, 2010

Készen állni

„Öltözzetek munkára…” (Lukács 12:35 NIV)

Isten olyan gyorsan tud lépni, hogy míg egyik nap úgy érzed, hogy elszabadult a pokol az életedben, másnap már olyan, mintha a mennyben lennél. Mindkét esetben: „… Isten az, aki munkálkodik bennetek…” (Filippi 2:13 KJV). A Biblia olyan szavakat használ, mint: azonnal, rögtön, hirtelen, hogy emlékeztessen minket arra, hogy amikor Isten mozdul, akkor készen kell állnunk arra, hogy mi is mozduljunk. Nem fogja harsonákkal és fanfárokkal hirdetni, tehát készen kell állnod, főleg akkor, ha valamire már régóta vársz. Lehet, hogy csak egy pillanat választ el attól a választól, amit kerestél. Ennyi időre van szüksége Istennek ahhoz, hogy megváltoztassa a dolgokat: egy pillanatra! Ne hagyd, hogy a csüggedés elgyengítse hitedet, vagy a késlekedés ellopja a lehetőségedet! Második eljövetelére utalva Jézus ezt mondta: „Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit!” (Máté 24:17). El kell döntened, hogy elfogadod-e, amit Isten most ad, és továbblépsz, vagy visszatérsz a házadba. Befejezetlen ügyeid miatt esetleg lekésheted a legjobbat, amit Isten kínál. Ugyanez történhet, ha másokra vársz. Egy harmincnyolc éve béna ember lemaradt a gyógyulásról, mert arra várt, hogy mások cselekedjenek. Azt mondta Jézusnak: „…nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe” (János 5:7). Évekig ott ült a megoldás közvetlen közelében, de mások miatt nem érhette el. Semmi sem fontosabb, mint az, amit Isten éppen most mond és tesz az életedben: nem fontosabb az, ami az otthonodban történik, sem mások tettei vagy véleménye nem fontosak. Csak az számít, hogy állj készen!

Szerző: andrelowoa | december 16, 2010

HARCOLJ ISTEN ELŐTT

“Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét… imádkozzatok minden időben…” (Ef 6,13.18).

Nemcsak azok ellen a dolgok ellen kell küzdened, amelyek megakadályozzák, hogy Istenhez juss; tusakodnod kell a lelkekért is imádságodban. De soha ne mondd, hogy Istennel harcolsz, ez nem igaz az Írás szerint. Ha harcolsz Istennel, egész életedre nyomorék leszel. Amikor Isten közelít hozzád a neked nem kívánatos úton és te megragadod Őt, mint ahogy Jákób harcolt vele, akkor arra kényszeríted, hogy kificamítsa a csípőcsontodat. Ne sántikálj az Isten útjain, hanem előtte küzdj meg a dolgokkal és felettébb diadalmassá leszel általa. Csak ez az Isten előtti harc számít az Ő királyságában. Ha arra kérsz, hogy imádkozzam érted, de én nem vagyok felkészülve Krisztusban, imádságom mit sem használ, de ha beteljesedem Krisztussal, imádságaim győzelemre jutnak. Csak akkor eredményes az imádság, amikor teljességben történik: “Vegyétek fel az Isten egész fegyverzetét.”

Mindig tégy különbséget Isten rendelkezése és megengedő akarata között, azaz gondviselő akarata között. Parancsai változhatatlanok, megengedő akaratáért pedig harcolnunk kell Őelőtte. Megengedő akaratával szembeni ellenállásunk engedelmességre jut a parancsaival szemben. “Azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukat munkálja”, azoknak, akik hűségesek maradnak megbízásához, a Jézus Krisztusban kapott elhívásukhoz. Istennek az a célja az Ő megengedő akaratával, hogy gyermekeit a világ előtt bemutassa. Nem szabad pipogyán viselkednünk és lemondással szólni: “Ez Isten akarata.” Ez nem azt jelenti, hogy Istennel harcban álljunk, hanem Őelőtte a dolgokkal harcoljunk. Vigyázz, nehogy tunyán ott kuporogj Isten előtt, ahelyett, hogy dicsőséges harcra kelnél, hogy megragadhasd az Ő erejét.

Szerző: andrelowoa | december 16, 2010

ERőS ALAP

“Halld meg Jósua, te főpap: Ímé, bizony előhozom az én szolgámat: Csemetét!” Zakariás 3,8

Aki az Úr előtt áll, azzal csodálatos dolgok történnek. Levetkőztetik, és tiszta ruhába öltöztetik. Enélkül senki nem lehet boldog. Amíg a bűn emészt, boldogtalan vagy. Isten előhozza Csemetét – a gyermek Jézust. Nem felnőttet, a testté lett gyermeket. Előhozta a betlehemi istállóba, jászolba. “Egy követ tettem le… erős alappal” (Ézs 28,16). A kő ez a gyermek – Jézus. őreá épül Isten országa. Rá építetted-e már az életedet? “Egy kövön hét szem.” Ez az Isten-ember úgy lát, ahogy senki. Minden irányban mindent teljesen lát ezen a földön. Mindent ért. Benne van a teljesség! A teljes tudás, a teljes hatalom, a teljes szeretet ebben a Csemetében, ezen az egy kövön. “Én faragom annak faragványait, így szól a Seregeknek Ura.” Jézus életét Isten keze vésővel faragta, véste. Isten nagyon mélyre tette ezt a követ – a jászolba. Az alapkövet mélyre kell tenni. Soha ne lázadjunk azon, ami velünk történik. Isten a 12 éves Jézust engedelmesnek faragta. Az, Aki maga az értelem volt, alárendelte magát szüleinek. Isten vésője mélyre vés a szülők szívében is. Meg kell érteniük, hogy ez a gyermek nem a miénk. Ezt a követ Isten faragja. Másnak faragja, mint amilyen a többi ember. Jézusnak egyetlen mozdulata nem volt önmagáért. Jézus arca beteget, bűnöst, nyomorultat szerető arc. Működik a véső! Az áruló tanítványnak Jézus azt mondja: Barátom. Szívéig ér a véső! Péter – akire az anyaszentegyházat akarta építeni – megtagadja. Isten addig faragja, amíg el nem hangzik: “Elvégeztetett!” “Eltörlöm a föld álnokságait egy napon.” Nagypénteken!

Szerző: andrelowoa | december 16, 2010

2010. december 16. csütörtök

Isten törvénye a bűn vonatkozásában.

Nyilvánvaló a Szentírásból, hogy a törvény témája alapvetően, kapcsolódik a bűn doktrinájához ( lényeget tanítani).

” Hiszen a törvényből csak a felismerés adódik.” Róma 3:20,

.”..viszont a bűnt nem ismerném, ha, nem ismertem volna meg a törvény által.” Róma 7:7,

“….mert a bűn törvényszegés.” Róma 3:4,

“Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés.” Róma 4:15,

Pál különösen a Zsidók ellenvetéseire válaszolt ezekkel az igékkel.

..”Törvény nélkül halott a bűn.” Vagyis akkor vált a bűn élővé, amikor Isten parancsolata vagy törvénye adatott. Más szóval, ha nem lett volna törvény, ami áthágható, akkor a bűn nem létezne. mert nem róható fel. Így már érthető, hogy a ma embere aki nem ismeri Istent és a törvényeit, miért él úgy ahogy. Az ifjúság nem ismeri a törvényt, ellenben ismeri a szülői tanítást ami sokszor helytelen, és nézi a médiában a sok zagyvaságot, hát milyen is lehetne? Hatalmas a felelősség a szülőkön, a tanárokon, a médián, mert elvész a nemzet a nem tudás miatt.
A probléma nem Isten törvényében van, hanem a teremtett lényekben akik áthágják azt. A bűn szerzője nem Isten, ő tökéletesnek alkotta meg teremtményeit, az engedetlenség volt az ami aztán tökéletlené tette őket.

Ember megmondtam neked, mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr!
Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.
Mikeás 6:8

Azt tudjuk, hogy a legfontosabb parancs a szeretet.

A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az Úr, a Seregek Istene- ahogy mondogatjátok.
Ámosz 5:14,

Isten szava csodálatos és megbízható.

Szerző: andrelowoa | december 16, 2010

DECEMBER 16., CSÜTÖRTÖK

A törvény mint nevelőnk
Galaták 3,19–29
A törvény a bűnök miatt adatott, hogy rámutasson azokra. Másrészt a
törvény ideiglenes volt, míg az utód, a Messiás el nem jött (Gal 3,16). A törvény
két közbenjárás során, az Istent képviselő angyalok és a népet képviselő
Mózes által jött létre. Az ember egyoldalú ígéretet kapott, mert ott egyedül
Isten vállalt kezességet (19. v.). Atörvény nem életet adott, hanem mindenkit
a bűn rabjának nyilvánított, mert általa nem igazulhatott meg senki.
Mielőtt eljött a hit, a törvény alatti gyámságban élt az ember, míg a Krisztus
általi megigazulás lehetősége meg nem nyílt számára. A hívők jelenlegi
helyzete: mindnyájan Isten fiai lettek Jézus Krisztusban. Krisztust öltötték
magukra, Krisztus testévé, vele eggyé váltak. A hívő rabszolga nem alacsonyabb,
mint a hívő szabados. Az úr és a szolga, a férfi és a nő, a zsidó és a görög,
aki Jézusban megigazult, egyformán Ábrahám utóda Krisztus által, és az
ígéret örököse. „Azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek, és
azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek, és úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol
megmondtam nekik: Nem az én népem vagytok ti, ott fogják őket az élő Isten fiainak
nevezni.” (Róm 9,25–26; vö. Hós 2,25) /BJ/
Az igazság gyümölcse átokká lett
Ámósz 6,8–14
„Fiam, tartsd meg az én beszédeimet, és az én parancsolataimat rejtsd el magadnál,
és élsz!” (Péld 7,1). „Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj,
ha ő dorgál téged; mert akit szeret az Úr, megdorgálja…” (Zsid 12,5–6) A szerető
apa, ha a gyermek rossz, nem sújt le azonnal, hanem előbb figyelmeztet, szól,
talán kétszer-háromszor is. Így cselekszik mennyei Atyánk is (Jób 33,14–26).
A bot csak akkor következik, ha a gyermek engedetlen marad. Izraelnek is
előre szólt az Isten: Térjetek meg a bűnből, mert ha nem, „darabokra zúzzák a
nagy házakat, a kis házakat pedig törmelékké” (11. v.). Izrael nem vette komolyan
a figyelmeztetést. Az ítélet végül bekövetkezett, mert Isten következetes. Házaik
meghasadtak a földrengésben (Ám 1,1). Mivel még ezután sem voltak
hajlandók megtérni bűnös útjaikról, következett az asszír fogság.
Hasonlóképpen bánik Isten veled is és velem is, ha nem akarunk engedelmeskedni.
Hallgass a figyelmeztető szóra, amíg nem késő, és ha az Úr épp fenyít
téged, akkor ne lázadj, hanem inkább térj meg! Az Úr igen szeret téged!
Vár rád! /BJ/

Szerző: andrelowoa | december 16, 2010

December 16.

Uram! Köszönöm, hogy kegyelmedben élhetem meg ezt a
mai napot is. Kérlek, adj jókedvet, vidámságot a mai
napra. Add, hogy ne bántsam meg embertársaimat, ne
szóljak rosszat ellenük a hátuk mögött. Ámen.

Szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján
marasztalnak el téged. (Mt 12,37)

Ítélet. A világban nagyon sokan ítélkezünk egymás
felett. Mert azt hisszük, mi jobbak vagyunk, mi
tisztábbak vagyunk. Így ítélkezünk egymás felett.
Megmondjuk a másiknak, mit tesz jól és mit rosszul.
Azt is megmondjuk, mi lesz a cselekedeteinek a
következménye. Megvetjük, vagy valamikor dicsérettel
tüntetjük ki embertársainkat. Ítélkezünk egymás
felett, és ezt sokszor szavainkkal is tudtára adjuk a
másiknak. Mi ítélkezünk, de ha eljön az ideje, minket
is megítélnek. Nem csak a szomszéd, nem csak a
családtagjaink, nem csak a sarki boltos, hanem maga a
legfőbb ítélőbíró, Isten. Ő is ítél! Szavaink alapján
is. Igazságosan. Nem csak cselekedeteinket ítéli meg,
hanem szavainkat is. Azt is megítéli, mit mondunk a
másikra. Jót vagy rosszat, igazul vagy hamisan
vádoljuk a másikat. Isten azonban igazságosan ítél,
ezért nekünk sem mindegy, mi hogyan teszünk. Legyünk
irgalmasak embertársainkhoz, és ne ítélkezzünk. Hiszen
van ítélőbírónk, aki igazságosan ítél. Ezért nem
nekünk kell kimondani embertársainkra ítéletünket,
mert ha kell, Isten úgy is elítéli, vagy felmenti
őket. Igazságosan, de kegyelmesen.

…a szeretet tesz képessé, hogy másképp cselekedj,
hogy elmerülhess egy másik ember tekintetében, s még
erősebben érezd: soha nem akarod megbántani őt.
(Stephanie Dowrick)

Uram! Taníts meg arra, hogy ne ítélkezzem a másik
felett. Ne mondjak rá rosszat, ne akarjak neki
rosszat. Taníts irgalmasságra embertársaimmal szemben.
Mert én is tudom, fáj az, ha rosszat mondanak rám. De
ugyanakkor segíts elviselni a sérelmeket, és mindig
adj erőt megbocsátani. Ámen.

« Newer Posts - Older Posts »

Kategória