Hit

1
1Móz 1, 1
Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.

2
1Móz 28, 15
Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.

3
2Móz 20, 2
Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.

4
Jób 28, 28
Az embernek pedig ezt mondta: Íme az Úr félelme a bölcsesség, és a rossz kerülése az értelem.

5
Zsolt 1, 1
Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére

6
Zsolt 9, 11
Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, URam, azokat, akik hozzád folyamodnak.

7
Zsolt 23, 4
Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.

8
Zsolt 37, 4
Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit!

9
Zsolt 37, 5
Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik

10
Zsolt 37, 7
Légy csendben, és várj az ÚRra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja!

11
Zsolt 40, 5
Boldog ember az, aki az ÚRba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz.

12
Zsolt 50, 15
Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.

13
Zsolt 73, 28
De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az URat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.

14
Zsolt 80, 20
URam, Seregek Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk!

15
Zsolt 84, 6
Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol.

16
Zsolt 118, 1
Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!

17
Zsolt 118, 8
Jobb az ÚRnál keresni oltalmat, mint emberben bízni.

18
Zsolt 119, 1
Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az ÚR törvénye szerint élnek.

19
Zsolt 139, 4
Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, URam.

20
Zsolt 139, 5
Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.

21
Ézs 40, 11
Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti.

22
Ézs 41, 10
Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

23
Ézs 43, 1
De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!

24
Jer 33, 8
Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyeket elkövettek ellenem; megbocsátom minden bűnüket, amelyeket elkövettek ellenem, amikor elpártoltak tőlem.

25
Jsir 3, 22
Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma

26
Jsir 3, 23
Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!

27
Jsir 3, 24
Az ÚR az én osztályrészem – mondom magamban -, ezért benne bízom.

28
Jsir 3, 25
Jó az ÚR a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz.

29
Jsir 3, 26
Jó csendben várni az ÚR szabadítására.

30
Jsir 3, 57
Közeledtél, mikor kiáltottam hozzád, így szóltál: Ne félj!

31
Hós 2, 21-22
Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az URat.

32
Mt 5, 3
Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.

33
Mt 5, 4
Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.

34
Mt 5, 5
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.

35
Mt 5, 6
Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.

36
Mt 5, 7
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.

37
Mt 5, 8
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.

38
Mt 5, 9
Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.

39
Mt 5, 10
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.

40
Mt 5, 11
Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.

41
Mt 5, 16
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

42
Mt 5, 23-24
Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat.

43
Mt 5, 37
Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.

44
Mt 5, 43-44
Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket

45
Mt 5, 48
Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.

46
Mt 6, 2
Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat.

47
Mt 6, 3-4
Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.

48
Mt 6, 6
Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked.

49
Mt 6, 24
Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.

50
Mt 6, 26
Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?

51
Mt 6, 30
Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?

52
Mt 7, 3
Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem?

53
Mt 7, 12
Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.

54
Mt 7, 13-14
Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.

55
Mt 7, 21
Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

56
Mt 8, 27
Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?

57
Mt 9, 13
Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.

58
Mt 10, 32-33
Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.

59
Mt 10, 37
Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám

60
Mt 11, 26
Igen, Atyám, mert így láttad jónak.

61
Mt 11, 28
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

62
Mt 11, 29
Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.

63
Mt 11, 30
Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.

64
Mt 12, 50
Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám.

65
Mt 14, 33
A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: Valóban Isten Fia vagy!

66
Mt 15, 11
Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert.

67
Mt 16, 15-16
Erre megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.

68
Mt 16, 24
Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem.

69
Mt 16, 25
Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja.

70
Mt 16, 26
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért?

71
Mt 17, 5
Még beszélt, amikor íme, fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok!

72
Mt 18, 3
és ezt mondta: Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.

73
Mt 18, 6
Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik.

74
Mt 18, 12-13
Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy-e el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el.

75
Mt 18, 20
Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.

76
Mt 19, 14
De Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

77
Mt 20, 26-27
De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok.

78
Mt 20, 28
Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.

79
Mt 24, 12-13
Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül.

80
Mt 24, 44
Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!

81
Mt 25, 40
A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.

82
Mt 26, 41
Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.

83
Mt 28, 19-20
Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

84
Lk 12, 20
Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?

85
Lk 16, 10
Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.

86
Lk 19, 10
Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.

87
Jn 3, 16
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

88
Jn 5, 24
Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.

89
Jn 8, 51
Bizony, bizony, mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha.

90
Jn 11, 25
Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él

91
Jn 11, 27
Márta így felelt: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.

92
Jn 13, 34
Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!

93
Jn 14, 6
Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

94
Jn 15, 13
Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.

95
Róm 4, 1
Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, a mi test szerinti ősatyánk a saját erejéből?

96
Róm 4, 7
Boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik.

97
Róm 4, 8
Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt.

98
Róm 5, 3-4
De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet

99
Róm 5, 12
Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett.

100
Róm 6, 23
Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

101
Róm 8, 28
Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.

102
Róm 8, 38-39
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

103
Róm 11, 22
Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét: azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágatsz.

104
Róm 13, 8
Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt.

105
Róm 14, 7-8
Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.

106
Róm 14, 22
Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött.

107
1Kor 3, 11
Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.

108
1Kor 6, 14
Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani.

109
1Kor 10, 12
Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!

110
1Kor 13, 1
Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.

111
1Kor 13, 4
A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

112
1Kor 13, 11
Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat.

113
1Kor 13, 13
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.

114
1Kor 15, 14
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.

115
1Kor 15, 16-17
Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok.

116
2Kor 4, 14
Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt.

117
2Kor 4, 18
Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

118
2Kor 5, 1
Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.

119
2Kor 5, 17
Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.

120
2Kor 12, 9
De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.

121
Gal 6, 8
Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.

122
Ef 4, 15
Hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.

123
Ef 6, 10
Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében.

124
Fil 1, 21
Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség!

125
Fil 3, 14
De egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.

126
Kol 1, 11
Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre.

127
Kol 1, 12
Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek.

128
Kol 2, 8
Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik.

129
Kol 2, 16-17
Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság.

130
Kol 3, 2
Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel.

131
Kol 3, 5-6
Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten.

132
Kol 3, 9-10
Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt.

133
Kol 3, 12-13
Öltsetek tehát magatokra – mint Isten választottai, szentek és szeretettek – könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.

134
Kol 3, 17
Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

135
Kol 3, 23
Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek

136
1Tim 6, 6-7
Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle.

137
1Tim 6, 12
Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.

138
2Tim 2, 5
Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.

139
2Tim 2, 11
Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is.

140
2Tim 4, 7
Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam

141
Zsid 11, 1
A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.

142
Zsid 13, 8
Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.

143
Jak 1, 12
Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.

144
Jak 1, 21
Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket.

145
Jak 4, 17
Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.

146
Jak 5, 12
Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Hanem legyen a ti igenetek igen és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek.

147
1Pt 1, 3-4
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra.

148
1Pt 3, 1
Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket

149
1Pt 3, 7
És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.

150
1Pt 3, 17
Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata.

151
1Pt 5, 6
Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

152
1Pt 5, 7
Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.

153
1Pt 5, 10
A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni.

154
1Jn 2, 17
A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

155
1Jn 4, 10
Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.

156
1Jn 4, 16
és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.

Csak kérni kell, hogy a múltunknak azon részei, melyek már nem szolgálják fejlődésünket záródjanak le, és nyíljanak meg helyette azok az új lehetőségek melyek segítenek abban, hogy Istennel és önmagunkkal teljes összhangban megélhessük jövőnk minden boldog pillanatát.

1. Szívemet hozzád emelem
2. Mint szarvas
3. Maradj velememelem

4. Győzelmet vettél
5. Hinni taníts…
6. Jézus, te égi szép
7. Ki Istenének átad mindent
8. Egy szív
9. Boldogasszony Anyánk – Régi Magyar Himnusz
10. Koltay Gábor film Wass Albertról Adjátok vissza a hegyeimet
11. Wass Albert sírjánál – A Láthatatlan Lobogó
12. Selmeczi Roland Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!
13. Kaszás Attila és Rúzsa Magdi – Fényév távolság
14. Zorán – Kell ott fenn egy ország
15, Varga Miklós – Jézus a Gethsemane Kertben
16. Varga Miklós – A Reménység Temploma
17. Jézus Te Égi Szép (Jesus, You Are So Beautiful)
18. ‘Air’ from Suite No.3 in D major – Johann Sebastian Bach
19. Pavarotti – Ave Maria – Schubert
20. Ave Maria Il Divo
21. Adagio – Gyertyák
22. Adagio – Könnyű álmot hozzon az éj
23. Demjén: Szabadság vándorai
24. Vágyom én
25. Sokszor úgy érzem
26. Ne félj !
27. Vadkerti Imre – Bodnár Vivien – Jézus és Mária
28. Lelki probáimban
29. Kormorán – Én istenem
30. Kormorán – Mi atyánk

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: