Uram!

Uram! A hitetlenség, a reménytelenség, a szeretetlenség hályoga homályosítja el sokszor látásunkat… Gyógyíts meg Uram mindnyájunkat, hogy Neked tetszően éljük életünket, s tükröződhessen rajtunk kegyelmed, lelkünk megnyugvására! Ámen

Uram! Add a Te békédet, hogy békében legyek a világgal, s önmagammal! Ámen

Uram! Add Benned megtalálnom sorsomat, hogy teljességgel élhessem életemet! Ámen

Uram! Add életembe Jóságodat, hogy az igazság ösvényén járhassak, s kiszámíthatóvá váljak a Te Mennyei Országod, mások és önmagam számára is. Ámen.

Uram! Add értenem akaratodat, hogy teljességgel élhessem életemet, embertársaim javára, s a Te dicsőségedre! Ámen

Uram! Add, hogy a szolgáló lelkületben felfedezhessem a lélek emelkedését, s add, hogy tudjak kicsivé válni, hogy bevégezhesd parányi múlandó életeben azt, amit sorsomban nekem rendeltél! Ámen

Uram! Add, hogy a Tőled kapott szeretettel betölthessem parancsolataidat, s hogy elrejtettségeddel soha ne kérkedjek, hanem erőt merítve belőle másokért élhessek! Ámen

Uram! Add, hogy a világot a Tőled kapott szeretettel lássam! Ámen

Uram! Add, hogy amíg élek használhassam kezeimet arra, amire adtál. Add, hogy kezeim által áldás fakadjon munkámból, s ne használjam kezeimet olyasmire, amiből felebarátaimnak kára vagy hátránya származna! Add Uram, hogy kezeimmel építhessek-szépíthessek, s ne engedd, hogy rombolhassak velük! Ámen

Uram! Add, hogy ápolhassam a jót, s teremhesse az én életem is a régi jó gyümölcsöket! Ámen

Uram! Add, hogy bölcsüljek Általad! Ámen

Uram! Add, hogy elengedhessem azt, ami gátol, s belekapaszkodhassam abba, amit gondviselő jóságod által adsz nekem ezen a mai napon is! Ámen

Uram! Add, hogy életemben kiábrázolódjék a Te szereteted, s engedelmesen szolgálhassalak Téged, hogy lelkem békességre jusson Tebenned! Ámen

Uram! Add, hogy épüljek általad, s hogy ne akarjam életem tornyát magasabbra építeni, mint ahogyan azt Te kívánod! Ámen

Uram! Add, hogy épüljek Igéd által, s imádságaim által, kegyelmed révén, részesévé válhassak teremtői akaratodnak! Ámen

Uram! Add, hogy hűséges lehessek Hozzád, s betölthessem teremtői akaratodat! Ámen

Uram! Add, hogy hűséges tudjak maradni Hozzád, s hűséges lehessek életem minden dolgában! Ámen

Uram! Add, hogy jóság és békesség vezérelje életemet! Ámen

Uram! Add, hogy képes legyek kegyelmed által legyőzni önzésemet, s megvalósíthassam akaratodat, s mindeközben kiteljesedhessen az életem! Ámen

Uram! Add, hogy megláthassam igazságodat, s élhessek általa! Ámen

Uram! Add, hogy melletted állhassak, Téged követhesselek életem minden napján! Hála és köszönet Neked mindenért! Ámen

Uram! Add, hogy méltósággal szolgálhassalak Téged! Ámen

Uram! Add, hogy mindenben felismerjelek Téged, s hálát adjak mindenért! Ámen

Uram! Add, hogy mindig tiszteljelek, féljelek Téged, hogy őszintén tudjak szeretni! Ámen

Uram! Add, hogy mindig tudjak adni másoknak abból is, amiből nekem is kevés van! Idő, erő, szeretet, türelem… Ámen

Uram! Add, hogy ne játszam el a lehetőségeket! Add, hogy felismerjem akaratodat a mában, s ne keseregjek a holnapban múltbéli döntéseim miatt. Adj nekem kitartást és szeretetet, hogy felépülhessen életem háza úgy, ahogyan azt magam is megálmodtam! Ámen

Uram! Add, hogy ne tékozoljam el mindazt, amivel megajándékoztál, s add, hogy ne akarjak különb lenni, mint a “többi”, de add, hogy legyek annyi, amennyi lehetek! Ámen

Uram! Add, hogy ne törjem a fejemet, ki legyen a példaképem, hanem adj erőt, hogy követni tudjalak mindaddig, amíg csak dobog a szívem! Ámen

Uram! Add, hogy necsak szóval, de hiteles cselekedettel, s hűséges élettel tudjak bizonyságot tenni Rólad életem mindenkor, s mindenhol! Ámen

Uram! Add, hogy önzésemmel ne legyek kerékkötője a közösségi jónak, s tégy engem szereteted munkálójává abban a közösségben, ahová rendeltél! Ámen

Uram! Add, hogy örömmel teljenek napjaim, s boldogan tegyek bizonyságot szeretetedről! Ámen

Uram! Add, hogy Rád figyelhessek, s életemben kegyelmed révén az igazság összefonódhasson a szeretettel! Ámen

Uram! Add, hogy szívemből soha ne fogyjon ki a hála – végtelen jóságodért! Ámen

Uram! Add, hogy Te legyél életemben az első! Ámen

Uram! Add, hogy Te legyél életemben mindig az első! Ámen

Uram! Add, hogy Te legyél az első az életemben, s ne tartsak semmit és senkit fontosabbnak Tenálad! Add, hogy Benned gazdagodjak, s általad teljesedhessen ki emberségem, önmagam épülésére, s felebarátaim hasznára! Ámen

Uram! Add, hogy Téged szeresselek és féljek, hogy életem ne kerülhessen zsákutcába! Ámen

Uram! Add, hogy úgy éljek, ahogyan kívánod! Ámen

Uram! Add, hogy Veled teljesedjék minden napom! Ámen

Uram! Add meg a kiváltságot, hogy szeretetednek engedelmeskedjem akkor is, ha úgy érzem, hogy képtelen vagyok rá! Ámen

Uram! Add meg kegyelmesen a mai napon is, hogy szívemben a Te tiszta gondolataid csengjenek, s csitíts el bennem minden önző vágyat és készséget! Ámen

Uram, add meg nekem a kegyelmet, hogy szabaddá váljak az evilági dolgaim hordalékától.
Engedd, hogy ne kapjon el a gazdagság gépszíja.
Tartsd az én szívemet és elmémet szabadon, hogy Téged szolgáljalak és szeresselek.

Uram! Add meg nekem a kiváltságot, hogy tükröződjék életemben a Te szereteted! Ámen

Uram add meg nekem a lélek szabadságát.
Tisztítsd meg az én szívem és lelkem, hogy boldogan élhessek a Te szeretetedben.

Uram! Add nekem a szeretet szabadságánák ízét. Segítsd meg a jószándékú embereket mindenütt a világon. Adj bátorságot mindenkinek, hogy Benned bízva éljük életünket! Ámen.

Uram! Add nekem a Te ismeretednek fényét, hogy mindig tudjam a helyes irányt! Ámen

Uram! Add nekem igazadat, hogy békességet nyerjen életem! Ámen.

Uram! Add nekünk békédet szíveinkbe, hogy a világ békétlensége láttán is megmaradjon bennünk a Tőled kapott hitünk, reménységünk és szeretetünk! Ámen

Uram! Adj a szívekbe, s lelkekbe vágyat, hogy énekeljenek az emberek! Add, hogy ne a gonoszság zűrzavaros zakatolása, hanem a boldog élet harmóniája zengjen az egész világban! Uram, add, hogy énekelhessek Neked én is tiszta szívemből, s dícséretedből erőt meríthessek minden nap! Ámen

Uram! Adj békességet a lelkembe, hogy békében tudjak élni másokkal! Ámen

Uram! Adj erőt felnéznem hétköznapjaim küzdelmeiből, hogy Benned és általad éltreszóló célt és tartalmat nyerjenek földi dolgaim! Ámen

Uram! Adj értelmet életemnek Tebenned, hogy szolgálatra kész szívvel követni tudjam akaratodat! Ámen

Uram! Adj hitet, hogy kegyelmed által megmaradhassak Tebenned! Ámen

Uram! Adj, hogy adhassak én is! Szeretetet, türelmet – segítséget a bölcs élethez… Ámen

Uram! Adj lehetőséget mindenkinek a megismerésedre! Ámen

Uram! Adj nekem áldozatra kész szívet, hogy szerethessek, adj nekem alázatos szívet, hogy szerethessenek! Ámen

Uram! Add nekem az értelem, s a tudás Lelkét, hogy Benned gazdag lehessek! Ámen

Uram! Add nekem azt, amire szükségem van, s vedd el tőlem, ami visszahúz és gátol! Ámen

Uram! Adj nekem bölcsességet, hogy szólhassalak Téged! Ámen

Uram! Adj nekem derűs napokat, hogy tudjak hálát adni a szívemben lakozó reménységért! Istenem, éreztesd velem atyai jóságodat, s viselj gondot ne csak rólam, hanem minden szerettemről – közelben és távolban! Ámen

Uram! Adj nekem derűs szívet, hogy megtaláljam életem teljességét követésedben! Ámen

Uram! Adj nekem erőt akaratod teljesítésére, hogy minél többször megnyilvánuljon szereteted az én életemen is keresztül! Ámen

Uram! Adj nekem erőt és készséget, hogy épüljön általam is a közösség! Tompítsd az emberszívekben az önzést, hogy Rád figyelve azt tegyük, ami szép és igazságos, ami tükrözi a Te gondviselő jóságodat! Ámen

Uram! Adj nekem erőt, hogy kitartóan tudjak menni a Te utadon, s bátoríts, amikor elbizonytalanodnék! Ámen

Uram! Adj nekem értékteremtő szavakat, melyekkel magamat is buzdíthatom, s adj közösségépítő felismeréseket Igéd által! Ámen

Uram! Adj nekem értelmes és bölcs szívet, hogy törvényeid szerint tudjam vezetni az életemet, s abban mindig meglegyen az erő, a józanság és a szeretet lelkülete! Ámen

Uram! Adj nekem érző szívet, s látó szemet, hogy megláthassam a magam életében is, hol tudok a Te tetszésedre, s a magam lelki békességében élni! Ámen

Uram! Add nekem evangéliumod erejét, hogy szolgálhassalak általa az enyéimnek, s Neked! Ámen

Uram! Adj nekem halló füleket, hogy megértsem törvényeidből megtartó kegyelmedet! Ámen

Uram! Adj nekem látást, hogy igazságaid szerint élhessek! Ámen

Uram! Adj nekem látást, hogy meglássam akaratodat! Ámen

Uram! Adj nekem látó szemeket, hogy észrevegyem életem küzdelmes hétköznapjaiban, mi az ami értékes, s mi az , ami nem, s életemet a helyes értékrend jellemezze! Ámen

Uram! Adj nekem lehetőséget az alkotásra, s ne engedd, hogy kezem erejét hiábavalóságokra pazaroljam! Ámen

Uram! Adj nekem nemes, szolgálni-tudó lelket, mindenekelőtt erőt és kitartást, hogy tetszésedre éljek, s egész életemmel embertársaim javát szolgálhassam! Ámen

Uram! Adj nekem reményteljes szívet, hogy ne lankadjak meg napi feladataim elvégzésében! Adj nekem jövőbe vetett hitet, hogy Benned és általad van értelme a küzdelmeimnek, s hogy fáradozásom gyümölcseit egykor kegyelemből elnyerhessem! Ámen

Uram! Adj nekem szép hetet, több csöndességet, hogy megtaláljam üzeneteidet életem dolgaiban, s aszerint éljek! Ámen

Uram! Add nekem szereteted fényét, hogy világíthassak másoknak és magamnak is! Ámen

Uram! Adj nekem tiszta látást, hogy el ne tévedjek a világ csábító útvesztői között. Légy velem minden napon, hogy el ne feledjem igazságodat, s aszerint is éljek! Ámen

Uram! Adj nekem tiszta szívet, hogy megláthassam mindennapok rohanásában, hogy hol kell irgalmasan cselekednem! Ámen

Uram! Adj nekem Tőled való célokat, hogy el ne tévedjek az úton! Ámen

Uram! Adj nekem Uram mindig annyit az anyagvilágból, hogy hálával tudjalak dicsérni Téged, s ha szűkölködnöm kellene, kérlek ne kísérts engem erőmön felül! Ámen

Uram! Adj nekünk Benned való reménységet, jókedvet és erőt az elvégzendő munkához! Ámen

Uram! Adj nekünk érző szívet, hogy gondoskodhassunk akaratod szerint önmagunkról, s másokról! Ámen

Uram! Adj nekünk készséget meghallani Igédet, hogy aszerint élhessünk, s Belédvetett reménységgel megcselekedjük akaratodat életünk minden napját! Ámen

Uram! Adj nekünk látást, s Tőled való akaratot életünk istenes megéléséhez. Ámen

Uram! Akaratodat értesd meg velem,
hogy kegyelmedből élve
szerethessek! Ámen

Uram! Alakítsd, szépítsd életemet, hogy növekedhessek szeretetben és alázatban. Ámen.

Uram! Áld meg jelenemet, hogy a holnapom ne fájjon a tegnapom miatt! Ámen

Uram! Áldásod nélkül terméketlen az életem.
Kérlek szánj meg engem, s teljesítsd ígéretedet rajtam is! Ámen.

Uram! Áldott légy a közösségért, amibe helyeztél! Add, hogy szereteted tükröződjék az én életemben is, s betöltve akaratodat kiteljesedhessek emberlétemben! Ámen

Uram! Áldott légy ajándékaidért, s hogy gondviselő jóságod által mindig megadod azt, amire éppen szükségem van! Ámen

Uram! Áldott légy mindazért, amivel megajándékoztál! Adj nekem erőt, egészséget és türelmet, hogy dolgozhassak, s méltósággal élhessem életemet! Ámen

Uram! Áldott légy szeretetedért! Ámen

Uram! Áldott legyen mindenki, aki hallgatja igédet, Szentlelked által hordozz mindnyájunkat! Ámen

Uram! Alkalmatlanságainkat rajtunk kívül Te látod legjobban, s Te tudsz ezen leghamarabb változtatni… Kérlek formálj mindannyiunkat, mindeneklőtt engem! Ámen

Uram! … Ámen

Uram! Apró eredményeket adj, hogy a siker csábítása el ne húzza szívemet törvényeid követésétől! Ámen

Uram, arra teremtettél, hogy szabadságban éljek.
Gyakran ezt az értéket alig becsülöm meg.
Sugalmazd nekem, hogy hogyan éljek az általad elképzelt szabadságban,
Tiszta szívvel, Benned való teljes bizalommal.

Uram! Az Élet hihetetlen dolgait fordíts hitem épülésére, hogy jobban szerethessek teremtett világodban! Ámen

Uram! Bocsáss meg nekem, amikor önzésem eluralkodik rajtam, s azt gondolom, több vagyok, mint ami… Teremtő Istenem, hálát adok Neked, hogy nem hagysz olyannak, amilyen vagyok, s Veled együtt megpróbálhatok olyanná válni, amilyennek Te kívánod, s magam is szeretném! Ámen

Uram! Bocsásd meg nekem, hogy nem élek úgy az idő ajándékával, ahogyan azt Te szeretnéd… Add, hogy féljelek és megtarthassam parancsolataidat, mert nem akarok önmagam ellenségévé válni! Köszönöm, hogy meghallgatsz! Ámen.

Uram! Bocsáss meg nekem mindenért, s add nekem a megbocsátás készségét, hogy teljes életet élhessek! Ámen

Uram! Bocsásd meg nekem oktalanságomat, hogy nem éltem kegyelmeddel, s elmulasztottam fogadni mindazt a jót, amit Te készítettél számomra! Kérlek adj nekem új lehetőségeket, s a lehetőséghez mindig bölcs szívet is, jó döntéseket hozzak! Ámen

Uram! Bűneim erőt vesznek rajtam… Ments meg, hogy gyötrelmeimből megszabadulva boldogan szolgálhassalak Téged! Ámen.

Uram! Bűneim megkeserítenek, reménytelenségem elerőtlenít. Kérlek újíts meg szereteted által, hogy áldozatkészséggel tudjak szeretni, s belesimulhasson életem teremtői akaratodba! Ámen

Uram! Bűnösök vagyunk… Gyakran tesszük azt, amit mi magunk se szeretnénk. Hiába készíted el az alkalmakat, mi újra csak mulasztunk. Szánj meg minket, légy velünk, s adj nekünk látó szemeket, s tiszta szíveket, hogy azt tegyük a világban, ami dolgunk! Ámen

Uram! Csak Tebenned bízom, segíts meg, s adj nekem lehetőségeket ezen a mai napon is, hogy a jót válasszam, s ne a rosszat! Ámen

Uram! Cselekedj csodát velünk! Láttasd meg kegyelmedet! Ámen

Uram, csendesíts el szívem! Ámen

Uram! Csodálatos rend szerint létezik ez a világ, minden részletében tükröződik a Te szereteted… Adj nekünk készséget szívünkbe, hogy elfogadjuk törvényeidet, s aszerint éljünk! Adj nekünk erőt, kitartást, hogy jóval tudjuk meggyőzni a rosszat, s hogy végre a szeretet rendje uralkodjék az istentelenség, a gonoszság helyett! Ámen

Uram! Csodálatosak a Te útjaid… Nem is értem, hogy miért járok rajtuk, de köszönöm Uram, hogy járhatok! Te adj nekem bölcsességet és kitartást, hogy mindenben felismerjelek Téged, s gondviselő jóságodért hálát adjak életem minden napján! Ámen

Uram! Csodálatosnak teremtett világodra nem vigyáztunk, a következmények súlya egyre nyomaszt mindenkit! Adj ébredést az emberek szívében, hogy Hozzád forduljanak, Téged keressenek, s a Te törvényeid szerint élve megmenekülhessenek bűneik következményeitől! Ámen

Uram! Csodálatosnak teremtetted ezt a világot, melynek szépségével minden reggel elbűvölsz minket. Hálára nyitom Uram számat még akkor is, ha sokszor csak a nehézségeket látom, még akkor is, ha gonosz emberek világrontó hatalmának visszafordíthatlan következményeit magam is tapasztalom, s néha elcsüggedek. Uram, add nekem a Te békességedet, hogy ott, ahol ma is leszek, a Te szeretetedről tudjak bizonyságot tenni, ha kell a törékeny emberi szóval is! Ámen

Uram! Csodálatosnak teremtetted meg az egész világot… Add, hogy minél inkább megismerhessük teremtettséged titkaid, s Téged dicsőítve boldogságban, akaratod szerinti szeretetben élhessük életünket! Ámen

Uram! Egyszer az én időm is lejár… Add, hogy ne céltalanul múljon, hanem hálával teljen! Ámen

Uram, éhségünket csillapítsd, s adj békességet lelkünknek! Ámen

Uram! Életem alapja Te vagy. Add, hogy ezt ne csak értsem és elfogadjam, de aszerint is éljek! Ámen

Uram! Életem megoldatlan kérdéseit eléd viszem… Szabadíts meg gyötrelmeimtől, hogy derűsen élhessem mindennapjaimat! Ámen

Uram! Életem viharában ne hagyj magamra. Ha el is engedlek vagy eltaszítalak magamtól, kérlek, Te soha ne engedj ki szereteted szorításából! Ámen

Uram, életet és a szabadság ajándékát adtad nekem.
A Te szereteteden keresztül létezem ezen a földön. Add, hogy mindig megbecsüljem az élet ajándékát.
Add, hogy mindig tiszteljem a másik élethez való jogát.

Uram! Élettel ajándékoztál meg… csodáját felfogni alig bírom. Add, hogy részévé válhassak teremtői akaratodnak, s ezért kérlek vedd el tőlem azt, ami gátol abban, hogy tükrözzem szeretetedet embertársaim között! Ámen

Uram! Elfordult Tőled a világ, s igazságtalanná vált. Egymásrafigyelés helyett csak magunkra figyelünk, felelősség-hordozás helyett csak kibúvókat keresünk… Ne veszejtsd el Uram ezt a világot, könyörülj teremtményeiden, s újíts meg mindnyájunkat Szentlelked által! Ámen

Uram! Előrement szeretteimre, barátaimra gondolok – s a magam múlandóságára. Add Uram, hogy szépen élhessek kegyelmedben, s bevégezhessem tisztességgel mindazt, amire rendeltél. Ámen

Uram! Eltávolodtam Tőled. Szeretetre hívtál engem, s én önzéssel válaszoltam hívásodra. A békesség ajándékát készítetted el számomra, s én a világ békétlenségében kerestem a magam igazát… Istenem, vonzásodat hadd érezzem nap mint nap, hogy istenes életemmel örömet okozhassak embertársaimnak, s a magam életében pedig mindennapi valóság legyen lelkem békessége! Ámen

Uram! Elveszettségemet mutasd meg nekem, s tégy alkalmassá, hogy hit által megértsem és elfogadjam kegyelmi ajándékaidat! Ámen.

Uram! Engedd, hogy Benned és Általad időm legyen mindenre, ami fontos Neked, környezetemnek, s nekem! MIndenható Istenemem, Te az idő Ura vagy… Szórd rám kegyelmesen áldásodat, hogy napjaim ne teljenek hiába! Ámen.

Uram! Engedd, hogy embertársaim szemében megláthassam teremtettséged szeretetre hívó csodáját, s életem a Te kezedben áldássá váljék mások számára is! Ámen.

Uram! Erősítsd bennem a gyenge készséget, hogy megértsem akaratodat és szeretni tudjam embertársaimat! Ámen.

Uram! Erősítsd népedet, s kezdd rajtam! Ámen.

Uram! Érthetetlen ez a világ… Elfordultunk Tőled, mert azt gondoltuk, hogy Nélküled minden könnyebb lesz, s áldásod nélkül is sikerül majd minden. Józaníts ki minket, s irgalmazz nekünk, hogy el ne veszejtsük magunkat! Ámen

Uram! Fakaszd ajkam hálára, amikor visszatekintek életemben! Adj nekem hitet, hogy a holnapban tudok a Te segedelmeddel jobb lenni, mint a mában voltam, s tudok majd kegyelmed által hasznosabb életet is élni, mint eddig tettem. Adj nekem Benned való derűs reménységet is! Add, hogy ne a nehézségekben, s bűneim elszomorító erejében vesszen el gyenge akarásom, hanem Rád figyelve igyekezzem a legtöbb jót megvalósítani az adott lehetőségek között. Uram! Ne engedd, hogy úrrá legyen rajtam a kicsinyhitűség! Adj szolgáló akaratot, s kitartást a célok elérésére! Köszönöm, hogy velem vagy életem minden napján, érezhetem szeretetedet, s magam is szerethetek! Hallgasd meg könyörgéseinket, hogy békében és szeretetben tudjunk élni mindaddig, amíg engeded! Ámen

Uram! Felfoghatatlan dolgok történnek velem! Egész életem egy nagy rejtély, s minden történésben, minden élményben, gondolatban keresem a válaszokat. Kérlek Téged, gondviselő jóságoddal vedd körbe életemet, adj nekem nyugalmat, békességet, hogy észrevegyem teremtett világod igazságait, s hálát adhassak azért, mert tenyereden hordozol! Ámen

Uram! Felfoghatatlan világodból engedd megismernem a lényegest! Add, hogy szerethessek a Tőled kapott tálentumaimmal, túlcsorduló mértékkel! Ámen

Uram! Fénytelenségbe menekülő gyermekeiden könyörülj! Segíts meg mindannyiunkat, hogy észrevegyük életünkben hatalmadat, s engedelmeskedjünk szereteted hívásának! Ámen

Uram! Formálj a Te képedre, hogy tudjak önzetlenül szeretni! Ámen

Uram! Formálj Igéddel, hogy életem legyen! Ámen

Uram! Fölöttébb nagy titoknak teremtetted az embert… meg sem értjük a lét csodáját. Add, hogy felfedezzük az élet szentségét másokban és magunkban, s boldog részeseivé válhassunk teremtettségednek! Ámen

Uram! Gondokkal terhelten, fáradtan járulok eléd, mert bízom megújító kegyelmedben. Simogass meg ma is a faleveleid hullásával, színeid varázsával ejts ámulatba, hogy lágy szellődben és a még simagató napsugár-melegedben felfedezzem gondviselésed csodáját. Ámen.

Uram! Gyakran érzem, hogy kevés az időm, s oly sok a dolgom… Add, hogy Téged keresselek, s megismerve akaratodat az idővel is bölcsen együttéljek! Ámen

Uram! Gyakran tévutakon járunk, s egyszer csak azt vesszük észre,hogy elfogyott a fény körülöttünk és megszürkült a világ… Perlekedünk Veled, s mindenkivel, pedig csak magunk tehetünk róla, hogy eltévedtünk az embervilág dzsungelében. Kérünk Téged, téríts vissza magadhoz, hogy fény és öröm elsegítsen minket a teljességre, amit kegyelmed mértéke szerint elkészítettél mindannyiunk számára! Add, hogy ne csak naponta érezzük a Te országod örömét, de mindeközben megmaradjon bennünk az érzékenység embertársaink felé is, s nekik is elmondva szívünkben élő reménységünk jó hírét, épülhessen a közösség Veled, s a szeretetközösség közöttünk! Ámen

Uram! Hálát adok Neked megtartó kegyelmedért, légy velem a mai napon is és formálj kedvedre. Ámen.

Uram! Hálát adok Neked mindenért! Kérlek segíts meg, hogy én is segíthessek másoknak! Ámen

Uram! Hálát adok Neked egészségemért, s hálat adok Neked azért is, hogy naponként erőt adsz elhordozni ami megmaradt belőle… Uram add, hogy ne perlekedjem Veled, s embertársaimat se terheljem folyton panaszaimmal! Adj nekem derűs lelket, érző szívet, hogy észrevegyem, amikor szükség van rám, s néhány bátorító jó szóval vagy cselekedettel segíthessek elhordozni mások terheit. Uram, tedd nyilvánvalóvá akaratodat életemben, hogy a hiányban is megláthassam Teljességedet, s megtaláljam életem harmóniáját ebben a földi világban, ahová megszületni engedtél – olyannak, amilyennek -, de a Te kedvedre, s a Te dicsőségedre! Ámen

Uram! Hálátlan világ vesz minket körül, s olykor magam is hálátlan vagyok. Add, hogy észrevegyem szereteted jeleit mások életében, s köszönetet mondva nekik, hálás legyek Feléd is! Ámen

Uram! Hallgass meg! Ámen.

Uram! Hitetlen gondolatok gyötörnek, s gyakran nagy bennem a kísértés, hogy Nélküled hamarabb célba érek… Istenem, adj nekem alázatos szívet, hogy ne feledjem el egyetlen percre sem, hogy az életemet Tőled kaptam, s Neked is kell majd elszámolnom vele! Add, hogy megértsem akaratodat, s hogy mások is felismerjék isteni tervedben mentő szeretetedet, s átélve kegyelmedet maguk is irgalmassá váljanak embertásaikkal szemben! Ámen

Uram! Hozd el országod igazságát, hogy békesség legyen e Földön! Ámen

Uram! Igazságtalan világ vesz körül: add, hogy benne az igazat tudjam szólni! Szeretetlen emberek vesznek körül: add, hogy járhassak a szeretetnek útján! Add Uram, hogy ne ítélkezzek, s légy hozzám irgalmas, amikor megítélsz! Ámen

Uram! Igéd mécsesével világítsd meg útjaimat, hogy meglássam azokat a jeleket, melyeket vezetésemre rendeltél! Ámen.

Uram! Igédnek forrásával táplálj engem, hogy teljességben élhessek! Ámen

Uram, irgalmazz nekem!Ámen

Uram! Irgalmazz nekünk! Ámen

Uram! Ismertesd meg velem utamat, hogy járhassak azon akaratod szerint. Ámen

Uram Isten, rászedtél! Csontjaimba rekesztett tűzzé váltál, s nem tudok szabadulni Tőled. Formálj azért tetszésedre, hogy magamat el tudjam fogadni megváltó kegyelmedben, s szólni, élni, hirdetni tudjam végtelen szeretedet. Ámen

Uram, Istenem! Adj bölcs és tiszta szívet. Add, hogy meglássam embertársaim életében a Tőled kapott feladataimat! Ámen.

Uram, Istenem! Adj nekem, s szeretteimnek minden nap annyit, hogy szívemet hála járja át, s óvj meg attól, hogy szám bármikor panaszra nyíljon ellened! Ámen.

Uram, Istenem! Áldásodat ne vond meg tőlünk, adj békét testben és lélekben! Ámen.

Uram, Istenem! Balga voltam, mert nem fogadtam el, amit adtál, nem tettem azt, amit akartál, nem engedtem, hogy azzá formálj, amivé magam is mindig válni szerettem volna. Tisztítsd meg lelkemet, hogy Benned felszabadulva, örömmel töltsem be küldetésemet. Ámen.

Uram, Istenem! Békétlenségemet vedd el tőlem, add nekem szereteted melegét, hogy Nálad megpihenhessen lelkem, s örömmel tudjam szolgálni embertársaimat! Ámen

Uram, Istenem. El-elkószáló életemnek Te légy gazdája, hogy akaratod szerint élhessek önmgam és szeretteim hasznára! Ámen.

Uram, Istenem! Életem történésein keresztül érintsd meg szívemet, hogy Rajtad keresztül láthassam teremtett világodat! Ámen.

Uram, Istenem! Hálát adok Neked életemért, ajándékaidért, amivel naponta elhalmozol engem – kérésem nélkül is. Kérlek, láttasd meg velem akaratodat, hogy jó szívvel és örömmel tudjak szolgálni embertársaimnak, a Te dicsőségedre. Ámen

Uram, Istenem! Hálát adok Neked, hogy életemet csak annyira terheled meg, amennyire képes vagyok azt elhordozni. Add, hogy elfogadva akaratodat megmaradjak a hitben, s gyarapodjak a Benned való ismeretben, s a tőled kapott szeretetben. Ámen

Uram, Istenem! Hálát adok Neked, hogy megőriztél ezen az éjszakán is! Szent angyalod vigyázzon rám, s szeretteimre! Ámen.

Uram, Istenem! Irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk! Ámen.

Uram, Istenem! Könyörülj rajtunk, szereteted hangját erősítsd szívünkben, hogy Hozzád futhassunk. Ámen.

Uram, Istenem! Látod a világ sóvárgását feléd. Szánj meg minket, szereteted tüzét gyújtsd meg minél több ember szívében! Ámen.

Uram, Istenem! Láttasd meg velem szeretetedet, hogy megállhassak a kísértések között! Ámen.

Uram, Istenem! Légy kegyelmes, mert bajban vagyok! Ámen

Uram, Istenem! Önmagam okoskodásától védj meg engem, hogy Titkaid csodálója lehessek! Ámen.

Uram, Istenem! Sok embert küldesz az életembe, hogy tanuljak általuk: Szeretetet és alázatot, bölcsességet és kitartást. Add, hogy felismerjem bennük formáló akaratodat, s mindenért és mindenkiért hálát tudjak adni Neked mindenkor! Ámen

Uram, Istenem! Szükségem van Rád, kérlek vonj magadhoz! Ámen.

Uram, Istenem! Taníts engem utaidra… hogy megmaradhassak a hűségben. Ámen.

Uram, Istenem! Te indítod szívemben a magasztaló szavakat, s Te segítesz kimondanom, ami csak gyönge sejtés lelkemben. Erősítsd, áldd meg mindazokat, akik Hozzád menekülnek életük gondjai alatt roskadva, hogy felbátorodva, erővel megtelve, szeretetben élve tudjanak bizonyságot tenni gondviselő jóságodról. Ámen

Uram, Istenem! Te látod a terheimet, gondjaimat. Vedd el önzésemet, s okoskodásomat, hogy keresztjeimet és kérdéseimet Rád vethessem. Ámen.

Uram, Istenem! Te látod emberszívek millióit, akik vágyakoznak a szépre, a jóra, de nem tudják, hogy ennek beteljesülése csak Nálad lehetséges. Ajándékozd meg őket magaddal, hogy igazi karácsonyuk legyen! Ámen

Uram, Istenem! Te látod mennyire szenvedek a magánytól, a szereteted hiányától. Áldd meg életemet, hogy áldás lehessek mások számára!

Uram, Istenem! Te látod vágyakozásaimat, s azt is, hogy életem minden dolgában Téged kereslek. Kérlek, vondd magadhoz kereső lelkemet, hogy Veled együtt, – nehézségeim ellenére -, békében élhessem meg mindennapjaimat! Ámen.

Uram, Istenem! Te püspökké/lelkipásztorrá tettél engem az egyházban, de látod, mennyire alkalmatlan vagyok ilyen nagy és nehéz szolgálatra. Ha nem segítettél volna, már régen elrontottam volna mindent. Ezért téged hívlak segítségül. Örömmel állítom szolgálatodba szívemet és számat. Taníts, hogy taníthassam népedet! Segíts, hogy igédet szüntelenül szívemben forgassam, és elmélkedjem rajta! Tégy követeddé, Uram, és semmiképpen el ne hagyj, mert ha magamra maradok, hamarosan elrontok mindent. Ámen (Luther Márton “sekrestye-imádsága”)

Uram, Istenem! Telve van életem feladatokkal, melyeknek meg kell felelnem. Telve van szívem akarással, de oly kevés az erőm a cselekvésre. Engedd meghallanom szavaidat, hogy harmóniád, tisztaságod betöltse életemet. Ámen

Uram, Istenem! Üzeneted engedd megfejtenem a pislákoló gyertyafényekben és embertársaim, szeretteim könnyében és mosolyában! Ámen

Uram! Ítéld meg az emberlelkeket, hogy Hozzád találjanak, s békességet nyerjenek maguknak. Ámen.

Uram! Jó fogni kezedet! Kérlek akkor se engedj el, ha fájdalmasnak érzem szorítását! Ámen.

Uram! Jól ismersz minket, s látod, mennyire szeretnénk valóságnak hinni a valószerűtlent. Teremtő Istenünk! Számtalan helyzetben bizonyítottad meg gondviselő jóságodat, mi mégis oly keveset tanultunk belőle… Adj nekünk Benned való bizodalmat, hogy ne a múlandóba kapaszkodjunk, hanem életújító örökkévaló ígérteidbe! Ámen

Uram! Jól látod, hogy ki vagyok valójában, nem is kívánom magyarázni azt, ami miatt magam is bánkódom… Fogyatkozásom van szeretetben és hitben, ellapososik bennem a reménység és a jóindulat is. De kihez fordulhatnék Uram, ha nem Tehozzád? Könyörülj rajtam, szánj meg engem, igazíts meg a Krisztusért! Ámen

Uram! Jól tudod, hogy eleget szenvedünk elmúlásunk miatt is, de azt is tudod, hogy kívánjuk az örök életet. Emberlétünk hiábavalóságaitól szabadíts meg mindannyiunkat, hogy ne keserítsük, hanem segítsük egymás életét! Ámen.

Uram! Jóságod hűségre kötelez, s Te tudod, hogy olykor elerőtlenedem… Homályba vesznek céljaim, az örömös hegycsúcsról a kedvtelenség völgyébe csusszanok… Teremtő Istenem! Kérlek segíts meg nehéz pillanataimban, amikor úgy érzem, a létem kín, s a karakter-erősítő kihívások csapások. Örökkévaló Isten! Gondviselésed palástjával takarj be engem és szeretteimet, hogy Téged áldjunk örömmel életünk minden napján, s a Tőled kapott erőnkkel szolgálhassunk! Ámen

Uram! Kereszted koordinátarendszerét tedd nyilvánvalóvá életemben, hogy megtaláljam helyemet Tebenned, s magam is a békesség követévé válhassak! Ámen.

Uram! Kérlek segíts meg engem küzdelmeim között! Add, hogy Jézus áldozata erőt adjon mindennapjaimban, s hogy pislákoló mécses-életem szeretet-lángja ki ne aludjék! Ámen

Uram! Kezedben a világ, de nekünk adtad sorsunk irányításának a lehetőségét. Segíts meg minket, hogy egymásban testvért leljünk, s megtaláljunk Téged, már itt lent a Földön! Ámen

Uram! Koronázz meg irgalmaddal, hogy magam is tükrözhessem kegyelmedet! Ámen

Uram! Köszönöm a hallás ajándékát, add hogy hálás legyek érte! Ámen.

Uram! Köszönöm az életemet! Köszönöm, hogy vagyok, s másoknak is “lehetek”! Köszönöm mindazokat, akiket mellém adtál, hogy szeressenek, s hogy én is szerethetem őket! Köszönöm életem minden percét, a vidámságot és a szomorú pillanatokat is, melyekben tanítasz, hogyan éljek akaratod szerint, teljességben és boldogan! Ámen

Uram! Köszönöm az időt, s a lehetőséget, hogy Igéd fényében megfürödhetek nap mint nap… Vonzásoddal ajándékozz meg ezután is, s tégy kiegyensúlyozottá és boldoggá életem végéig! Ámen

Uram! Köszönöm gondviselő jóságodat! Add, hogy ne legyek hálátlan, s szolgálni tudjam embertársaimat, szeretteimet úgy, ahogyan azt Te bölcs végzésed szerint sorsomba rendelted! Ámen

Uram! Köszönöm, hogy érző szívet adtál nekem! Add, hogy ne váljak érzéketlenné mások gondjára-bajára, s magam is részt vállaljak mások nehézségeiből! Adj Uram mindannyiunknak egymásra figyelő lelkületet, hogy Szentlelked által épüljön Egyházad! Ámen

Uram! Köszönöm, hogy megvigasztalsz, s igéddel bátorítasz minden nap! A bennem lévő gyönge akarást erősítsd, s legyen áldásod mindazok életén, akik Tebenned bizakodnak! Ámen

Uram! Köszönöm, hogy nevelsz a mai napon is… Köszönöm hogy megengeded, hogy eszközöd lehetek teremtett világodban, s engem is felhasználsz a mai nap apró történéseiben is világod jobbításában. Ámen.

Uram! Köszönöm, hogy szabad akarattal ajándékoztál meg, s dönthetek úgy, ahogyan azt jónak látom. Kérlek, adj nekem értelmes, bölcs szívet, hogy azt válasszam, ami jó és épít, s elvessem mindazt, ami rombol engem, a közösséget, s a Veled való kapcsolatot! Ámen

Uram! Köszönöm, hogy társat rendeltél mellém, s együtt hordozol minket közös életünk útján! Adj nekünk hálás és őszinte szívet, hogy sorsunkat beleálmodhassuk teremtettségedbe, s megtapasztalhassuk újra és újra, hogy Te az élet és a szeretet Istene vagy! Ámen

Uram! Köszönöm Neked a szabadítást, amit Fiad áldal megcselekedtél! Uram, nem kérem, hogy megértsem a titkot, de kívánom, hogy éljek e titok által kiteljesedve boldogan, felebarátaim javára, s a Te dicsőségedre! Ámen

Uram! Köszönöm Neked a testemet! Add, hogy vigyázni tudjak rá, s ne károsítsam önzésemmel! Köszönöm, hogy kegyelmeddel sokszor megóvtál a káros következményektől… Kérlek butaságaim miatt ne büntess, hanem ölelj át irgalmaddal naponta! Ámen

Uram! Köszönöm türelmes jóságodat! Add, hogy élni tudjak kegyelmeddel, s megtaláljam békességemet Tebenned! Ámen.

Uram! Köszönöm Neked a védelmet, amiben részesülök életem minden napján. Add, hogy gondviselő jóságod tapasztalása közben ne váljak elbizakodottá, s alázattal tudjam fogadni megtartó kegyelmedet! Ámen

Uram! Köszönöm Neked az életemet, s hála Neked minden lehetőségért, amivel megajándékozol benne! Add, hogy ne legyek hálátlan, s szeretettel tudjam viszonozni a Tőled kapott szeretetet elsősorban azok felé, akiket mellém rendeltél! Ámen

Uram! Köszönöm Neked egészségemet, értelmemet, s életemben naponként megnyilvánuló gondviselésedet! Add, hogy ember lehessek életem minden szakaszában, s megnyilvánulhasson általam is teremtettséged sorsomnak rendelt néhány csodája! Ámen

Uram! Köszönöm Neked, hogy olyan vagyok, amilyen, s köszönöm, hogy nem hagysz olyannak, amilyen vagyok! Add, hogy magamat elfogadva, másokban is meglássam teremtői akaratodat, s hálával telt szívvel tudjak szolgálni Neked! Ámen

Uram! Köszönöm Neked munkámat és egész életemet! Add, hogy hálaadással élhessek mindenért! Ámen

Uram! Köszönöm Neked szemem világát! Add, hogy lássak is vele, ne csak nézzek! Ámen

Uram! Köszönöm Uram a közösséget, amiben élhetek, köszönöm Uram a családomat, ahol elrejtettségben és szeretetben élhetek, s köszönöm Uram, hogy nap mint nap tanácsolsz és nem hagysz magamra, s áldott legyen Neved közöttünk, mert mindannyiunknak gondját viseled! Ámen

Bővebben:

http://andre.glap.hu/Magyar/Uram

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: