Szerző: andrelowoa | január 18, 2010

ISTEN AKARATA

“Megvizsgáljátok, mi az Istenek jó, kedves és tökéletes akarata.” Róma 12, 2c
Imádkozzunk!
Köszönjük Urunk, hogy nem kell kérdeznünk, mit adjunk Neked. Köszönjük, hogy világosan megmondottad ? a testünket kéred. Segíts Úr Jézus, hogy feltétel nélkül egészen adjuk, hogy felhasználhass bennünket. Kérünk, foglald el ezt a rongyos kis lakást, és lakjál bennünk, hogy dicsőítessék a Te Neved általunk. Ámen.

Vasárnap este a 4. Zsoltárral fogadott bennünket az Úr. Azt mondotta: “Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr” (4. v.). Fogalmunk nem volt, milyen nagydolog, hogy választott. Engedjük hát, hogy kedveltjei lehessünk. A tanítványokat arra választotta Jézus, hogy Vele legyenek, és elküldje őket. Milyen nagydolog, hogy öt napon keresztül együtt lehettünk Jézussal, hogy semmi külső, semmi otthoni dolog nem zavart együttlétünkben.

Eljött az idő, hogy Jézus, most az utolsó napon elküldjön bennünket. Egészen más, ha Ővele megyek, és Őérte megyek küldetésbe. Olvastuk a 2Kor 5, 20-ban: “Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne általunk”. Tehát Krisztusért járhatsz követségben. A követnek első dolga, hogy Vele legyen csendességben. Soha ne felejtsük el, a követség ezzel kezdődik. Ha nem voltam Vele, az a nap nem lehet áldott nap, nem lehet jó nap. Ha későn ébredtél, és jaj, nem értél rá igét olvasni, akkor a legfontosabbat mulasztottad el, hogy Vele légy, és küldhessen. Döntsd el most ? Uram, ezen túl így akarom minden napomat kezdeni! Akkor minden másképp fog történni otthon is, a munkahelyen is. Keresztelő János mondotta: “Aki utánam jő, erősebb nálamnál” (Mt 3, 11b). A láthatatlan Jézus utánad is megy, aki erősebb nálad, és mindent elvégez, amire te képtelen vagy.

A bűnért való áldozatot Jézus elvégezte a kereszten. Mindig tudjad, hogy amit te teszel, az csak hálaáldozat. Életed ettől a naptól kezdve a megváltásért hálaáldozat lehet.

A hét további mondanivalója: “Ne szabjátok magatokat e világhoz!” Kezd el a szabást. Vedd kezedbe a szabásmintát, és kezdj el vágni! A keresztlányom azt kérdezte: de mi a szabásminta? Jézus! Ahol nem egyezik életem a szabásmintával, ott vágni kell. Azt mondottam: kezdjük el mindjárt. A legelső dolog: Jézus korán reggel fölkelt. ? Jaj ?, én nem szeretek fölkelni. ? Akkor itt rögtön vágni kell. Ha te is így vagy, ne halogasd az időt, vidáman nézz föl az Úrra, s tudni fogod, hogy Ő már vár. Engedd magad szeretni.

“Változzatok el a ti elméteknek megújulása által”. A belső életedből mindent szeretne vágni az Úr, ami nem odavaló. A gondolkodásmódunknak is másnak kell lenni, meg kell újulni.

Ma elérkeztünk az utolsó fél mondathoz, ami még maradt az Igéből. Egyszer valaki szememre vetette ? mindig csak egy fél mondat? ? Egy fél mondat is komoly mondanivalót tartalmaz.

Azért kell megújulni a gondolkozásmódomnak, hogy megvizsgálhassam, mi az Istennek jó, kedves, és tökéletes akarata. Egy családban rengeteg akarat, és akarati ütközés van. Én is másképp látom, a férj is, és a gyerek is másképp akarja. Az Úr pedig azt mondja: neked kell megvizsgálni, mi az Isten akarata.

Péter leveléből olvasom az igét: “Többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralévő időt. Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük” (1Pt 4, 2-3a). Isten elhívott arra, hogy kimondja: elég abból, ami eddig volt. Istennek elég! ? Neked is elég volt már? Megelégelted már azt a fajta életet, amit eddig éltél? Ha Isten kimondja, hogy elég, akkor lehetőséged van arra, hogy más kezdődjön.

Miből elég? Hogy emberek akaratát cselekedted. Házastársadét, gyermekeidét, szüleidét, és nem utolsó sorban a magadét. A te akaratod is emberek akarata. Amíg az akaratodat tartod, az Istenét nem fogod megérteni. Az emberek mindig azt kérdezik ?, honnan tudjam meg, mit akar Isten? Az a kérdés, hogy amikor döntened kell valamiben, vissza tudsz-e utasítani minden emberi akaratot, hogy megértsd az Isten akaratát? Itt vizsgálni kell! Ha valamit mondanak, vizsgáld meg. Az Ige mondja: “Próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e?” (1Jn 4, 1). Nem az számít, hogy mit mondott az egyik ember, vagy mit mondott a másik. Mielőtt valamiben döntés születne, azt vizsgáld meg, mi az Isten akarata. Engedj időt magadnak arra, hogy csendben maradj az Úr előtt.

Életem egyik komoly döntésénél kaptam az Igét, amit most felolvasok. Akkor úgy látszott, jó az, amit ajánlottak nekem. Aznap a Jakab leveléből olvastuk az Igét. “Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.” Mi, ha okosok vagyunk, egyáltalán nem vagyunk szelídek, sőt erőszakosan mondjuk egymásnak ? nem tudod, hogy az a legokosabb, ha ezt tesszük? Mondja tovább: “Ha pedig keserű irigység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi, és ördögi. Mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmas és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő, és nem képmutató. Az igazságnak gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik a békességen munkálkodnak” (Jak 3, 13-18).

Nagyon megdöbbentem akkor ezen az Igén, és elgondolkoztam, milyen is az a bölcsesség, ami most bennem van? Amit ajánlottak, azt magam is jónak láttam, és Isten egymás után ezt a hármat mondta rá: “földi, testi, ördögi”. A világ szerint nagyon okos dolog volt, amit tennem kellett volna, minden ember nagyszerűnek találta. Kiderült róla, nemcsak földi, hanem testi, és amikor testi, akkor ördögi is.

Nézz szembe mindennel, amire azt mondtad, hogy okos dolog ?, nem földi, nem testi, sőt nem ördögi-e? Isten engem akkor ezzel az Igével állított meg. Nem tudom, hol lennék most, ha hallgatok arra a bölcsességre, ami földi, testi, sőt ördögi, és ha Isten nem állít meg, de az bizonyos, hogy nem itt.

Istennek akarata jó, kedves és tökéletes. Ez is három, az is három! Isten akarata elsősorban jó, és csak az a jó. Sajnos, mindnyájan tele vagyunk a saját jóságunkkal. Jézushoz egyszer odajött egy ember, és így mondta: “Jó Mester”. Jézus azt felelte: “Senki sem jó, csak egy, az Isten” (Mt 19, 16b. 17b). Ő magára is ?, aki egyedül volt jó, azt mondta: nincs jó. “Miért mondasz engem jónak?”

Miért gondolod magadat jónak, nincsen jó ezen a földön, csak egyedül Isten, és az Ő akarata. Az Ő akaratában mindig benne van Ő maga, az egyetlen jó. Lehet, hogy sok jó dolgot kigondolsz, vizsgáld meg, és ki fog derülni, hogy nem jó. Ezért kell keresni Isten akartát.

Valaki, aki egy jó asszony volt, átélte, hogy egy illetőnek pénzt adott, és a saját háza előtt ütötte el az autó. A felesége odajött, és hangosan ordított az utcán: csak azt tudnám, ki adott neki megint pénzt? Az asszonynak a lélegzete elállt ? az én jó szívem ?, honnan tudhattam volna, hogy ez az ember iszákos? Már senki nem adott neki, mert ismerték. Szerették annyira, hogy nem adtak neki. Én pedig nem vizsgáltam meg, hogy jót teszek-e vele? Az Isten megadta, hogy szemem láttára ütötte el az autó, és azt mondtam: gyilkos vagyok. Egyszer Isten színe előtt látjuk majd meg, kit, hogyan tettünk tönkre a jótetteinkkel, ami Isten szerint nem volt jó. Nem biztos, hogy minden körülmény között adnunk kell. Nézd végig mindazt, amit eddig jó cselekedetek ürügyén vittél véghez. Lehet, hogy az a gyerek, akinek mindent megadtál ?, talán már átélted, hogy pontosan ezen ment tönkre. Talán a fenyíték többet ért volna, és jobb ajándék lett volna számára, minthogy pénzelted, segítetted. Isten most azt mondja: állj meg! Ne tégy tönkre senkit azzal, amiről te azt gondolod, hogy jó. Az orvosság a legtöbb esetben nem jó, nem kellemes, de hasznos. A műtét, a gyógykezelés, és sok minden nem kellemes. Nem mindig az a jó, ami kellemes.

Isten neked mindig jót adott. Ha felháborodtál, hogy miért kell annyit szenvedni, miért van annyi baj ?, azért mert akkor Isten szerint neked az volt a legjobb. Lehet, ha nem úgy történik minden az életedben, ahogyan történt, soha nem kerested volna Jézust. Isten legjobb ajándékai nagyon sokszor fekete csomagoló papírban érkeznek. Lehet, hogy egy baleset, vagy haláleset után jutottál oda, hogy nem tudok tovább így élni.

Bár most eljutnál oda, hogy visszanézve életedre látnád, mindig az volt bennem: miért pont én, miért nekem nem sikerül semmi? És csöndben most kimondanád: Istenem ?, minden jó. Isten jóakaratából volt minden nehéz dolog, ami velem történt.

Isten egészen eddig kibírta, hogy te mindent rossznak láss, ami jó volt. Legalább most lásd meg, hogy az Ő ajándéka, az Ő akarata jó. Visszanézve legalább most értsd meg hátulról, hogy Istenem minden tette jó.

Talán többen ismerik azt a történetet, hogy egy misszionárius a családjával együtt a bennszülöttek között élt, és mindent megtett azért, hogy üdvösségre jussanak. Egy váratlan napon az egyik bennszülött berohant a kunyhójukba, fogta a legkisebb gyereket, és elszaladt vele. Az egész család utána futott, hogy elvegyék tőle. ? Azt hittük, hogy jó ember, ki gondolta volna róla, hogy egyszer idejut. Az erdő egy másik részén megállt a bennszülött, és letette a gyereket. Odarohantak a többiek, rákiabáltak ?, hogy tehettél ilyet velünk? Az csak mutogatott csendben visszafelé ? nézzetek oda! Ez a bennszülött tudta, hogy a másik törzs tagjai megbeszélték, ezen a délutánon felgyújtják a misszionárius kunyhóját. Azért vitte el a gyereket, mert tudta, hogy utánamennek. ? Nekem azt kellett elvinnem, ami a legféltettebb kincsetek volt. ?

Aki egyszer a keresztet megismerte és megértette, hogy amit Isten tehet, aki az Ő egyszülött Fiát adta, az mind jó, az mind szeretetből van, és minden a javamra van. Mert “Azoknak, akik az Istent szeretik, minden javukra van” (Róma 8, 28a).

Isten jó akaratánál a következő szó: “kedves.” Kérdés, hogy kinek kedves? Lehet, hogy embereknek nem kedves, talán neked sem. Annak kedves, akinek már az Úr maga kedves. Azt mondja a Biblia: “Ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos” (Lk 16, 15b). Ha valamivel kapcsolatban keresed Isten akaratát, gondolj arra: kedves ez Istennek, tetszik ez neki, amivel kapcsolatban keresem akaratát? Egy kis csalás, egy kis hazugság, mi az, semmiség ?, mondta valaki. Amiben már bűn van, az már semmiképpen nem lehet Isten akarata, mert neki az nem kedves. Lehet, hogy embereknek tetszik, dicsérnek érte, lehet, hogy a családnak is tetszik. Egyetlen kérdés: mi az Isten akarata! Nem lehet benne sem bűn, sem hamisság, sem gonoszság, mert az nem kedves Isten előtt.

A harmadik, amit mond az Ige: “tökéletes”. Isten akarata mindig tökéletes, minden részletében, mindenkinek, és minden időben jó. Isten akarata: “hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson” (1Tim 2, 4). A házastársadnak is jó, a gyerekeknek is, mert az ő üdvösségüket szolgálja. Nem kellemes sokszor, de a legjobb, és a legtökéletesebb.

Sokszor ámultam már azon, ha Isten cselekedett valamit, mindenkinek jó volt. Kiderült, hogy nemcsak egy embernek, hanem mindazoknak, akik benne voltak, mindnek jó volt. Istennek olyan sokoldalú az akarata, hogy az mindenfelé tökéletes. Amikor a megtérésemet munkálta, akkor munkálta a családom üdvösségét. Amivel akkor szakítottam, mindenki számára jó és tökéletes volt.

Sokszor fél az ember: mi lesz, ha otthagyom a szüleimet, engedek Istennek, mibe fog nekik kerülni? Jó lesz ez nekik? Egy leány, akit Isten a szolgálatba hívott, elmondta: az édesanyja sírt: Ne menj! Ne menj! ? és ottmaradt. Azt mondottam neki: ha elmész, és engedsz Istennek, akkor édesanyádnak egyetlen óra, amit otthon töltesz, többet jelent, mint az egész életed. Így csak egy undok, békétlen lány maradt otthon, aki nem tud mást tenni, mint összeveszni a szüleivel. Ha pedig otthagyod őket, egy boldog, vidám lányt kaptak volna vissza.

Édesanyám mondotta valakinek: megtért a lányom, semmiben nem hallgat rám, (azt akarta, szórakozzam tovább) ? de soha így nem szeretett, mint most.

Ha megtérsz, rajtad keresztül Isten szeretete beárad a családba. Lehet, hogy morgolódni fognak rád, de kénytelenek lesznek megállapítani ?, érdekes mi ez az öröm, békesség, ami rajta keresztül árad? Isten a legjobbat munkálja benned, és általad, ha engedelmeskedsz neki. Ha igazán Úr lesz Jézus az életedben, ha igazán megteszed, amit mond, akár milyen nehéznek látszik is, üdvözülni fog a házad népe.

Az üdvösség örökké tartó boldogság. Nem olyan kis földi boldogság. Úgy örülök a Miatyánk utolsó mondatának: “Most és mindörökké”. Jó volna kimondani: legyen meg a Te akaratod most, és mindörökké! Amit akarata szerint teszel, az jó, és valóság lesz most, és örökké.

Sok kicsi boldogságot ismertem, nem voltam boldogtalan lány ? de mind elmúlt. Amikor Jézust megismertem, ez volt a nagy-nagy izgalmam ? el fog múlni? Nem mertem elaludni, féltem, hogy elmúlik. Reggel mindig az volt az első: bennem van még a nagy öröm? Jaj, de jó, hogy megvan! Egy hétig féltem ? hisz eddig csak olyan örömöt és boldogságot ismertem, ami csak most van, de olyat, hogy most és mindörökké, olyat nem. Azóta több mint negyven év múlt el, és megvan! Megvan, és meglesz mindörökké! Nemcsak nekem, a családomnak, a szeretteimnek, és vihetem azok közé, akikhez küld az Úr.

Semmi nem tökéletes ezen a földön, csak az Isten akarata. Ő ? és az akarata! “Az ő jó, kedves, és tökéletes akarata.” Nincs tökéletes ajándék sem, csak az Ő ajándéka. “Az Istennek pedig legyen hála, az ő kimondhatatlan ajándékáért” (2Kor 9, 15). Az Úr most azzal akar megajándékozni, mint utolsó nagy ajándékkal, hogy asztalához hív, hogy érezhetően, ízlelhetően, láthatóan, tapintatóan befogadhasd Őt. Abban a falat kenyérben Jézust fogadod be, és abban a korty borban a bűnbocsánatot fogadod el, hogy erőd legyen a szolgáló életre. Kérjed az Urat, hogy ezen túl mindenben megvizsgálhasd, hogy mi az Ő, jó kedves, és tökéletes akarata.

Imádkozzunk!
Urunk, köszönjük, hogy megérthettük, hogy az akaratodnak való engedelmesség szerelmes Fiadnak került a legtöbbe. Neki az életébe került, kínos, fájdalmas váltsághalálába. Köszönjük, hogy az Ő vére többet beszél, mint az Ábel vére. Köszönjük, hogy a bűnbocsánatról beszél. Segíts, hogy magunkhoz vehessük most ezt a kimondhatatlan jó, kedves, és tökéletes ajándékodat. Kérünk, Urunk, hogy mindannyian úgy mehessünk asztalodhoz, hogy a kenyérben és borban Téged fogadhassunk be, hogy élhess bennünk mostantól fogva mindörökké. Ámen.

Biatorbágy, 1989. jan. 8-13

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Kategóriák

%d blogger ezt kedveli: